Subsidie voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van een betere waterkwaliteit en borging van waterkwantiteit (POP3)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De POP3-regeling Niet-productieve investeringen water richt zich op de verbetering van de ecologische toestand van oppervlaktewater en op het op peil houden van de hoeveelheid water en het op orde houden van de watervoorziening. Hiermee wil de provincie voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals deze zijn vastgelegd in het Bodem-, Water-, en Milieuplan 2016-2021.

Voorbeelden van investeringen die bij deze POP3-regeling horen zijn: de aanleg van natuurvriendelijke oevers of vispassages, het herstel van de natuurlijke vorm van beken, plaatsing van helofytenfilters die het water zuiveren, het verhogen van de grondwaterstand in combinatie met peilgestuurde drainage of het aanleggen van waterinfiltratiesystemen.

Inschrijven voor deze subsidie

Vraag subsidie aan via het POP3 webportal

De aanvraagperiode is verlopen op 15 oktober 2021