Vergunning aanvragen

Wij hebben de activiteiten voor u op een rij gezet waarvoor een meldingsplicht geldt of waarvoor u een vergunning of een ontheffing (vrijstelling) bij ons moet aanvragen.

Functies bij deze pagina

Subnavigatie

Vergunning aanvragen

Als u woont of werkt in de provincie Utrecht, kunt u te maken krijgen met wetten en verordeningen. Bepaalde vergunningen en ontheffingen worden door de provincie afgegeven en verleend. Denk aan een milieuvergunning voor uw bedrijf, of een vergunning om een sloot in landelijk gebied te dempen.

De provincie is ook de organisatie waar u melding maakt van bepaalde zaken, bijvoorbeeld van bodemverontreiniging.

Verschuiving bevoegheid

Op 1 januari 2014 heeft als gevolg van een wetswijziging een verdere bevoegdheids-verschuiving plaatsgevonden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat de bevoegdheid voor wat betreft vergunningverlening en handhaving bij bedrijven die voorheen onder de provincie vielen, nu bij de gemeente ligt. Als gevolg van deze bevoegdheidsverschuiving zullen die bedrijven vanaf 1 januari jongstleden een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten indienen bij de desbetreffende afdeling van de gemeente.

Met de gemeenten heeft de provincie afgesproken dat de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de Provincie Utrecht, voor wat betreft het milieudeel van de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit de gemeenten zullen adviseren. Dit betekent dat met betrekking tot dit milieudeel ook na 1 januari 2014 nog geregeld contact is met medewerkers van de provincie en bedrijven daar ook terecht kunnen voor vragen over dit onderdeel.

Bovenstaande afspraak betekent ook dat het toezicht op de naleving van de voorschriften door de toezichthouder van de provincie zal worden uitgevoerd. Zij zullen hierbij echter namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente optreden. Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend dan zal het milieudeel van deze omgevingsvergunning ook verder door de medewerkers van de provincie worden afgehandeld.

Voor vragen met betrekking tot deze bevoegdheids-verschuiving kunt u zich richten tot dhr. J.W. Koops van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de provincie Utrecht.

Voor vragen over het toezicht en de handhaving bij uw bedrijf kunt u zich richten tot dhr. G.J. Versteeg, telefoon: 030 – 258 3744 of dhr. J. van Otten, telefoon: 030 – 258 3744.

Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer