1,6 miljoen euro beschikbaar voor incubators

De provincie Utrecht heeft het voornemen om vanaf 2025 op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht een subsidie te verstrekken aan maximaal vier zogenaamde incubators.  Een incubator is een organisatie die een (incubatie-)proces realiseert om de versnelde groei van startups naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket aan diensten zoals advisering, coaching, programma’s, events, netwerk, (toegang tot) kapitaal, etc. 

De subsidie is specifiek bedoeld voor incubators die zich met hun activiteiten richten op het oplossen van de regionale maatschappelijke opgaven die centraal staan in de Regionaal Economische Agenda regio Utrecht 2020 - 2027:  toekomstgerichte leefomgeving, gezonde mensen, waardevolle digitalisering. 

In het totaal is maximaal 1.600.000 euro beschikbaar voor een periode van vier jaar (2025 t/m 2028). Per aanvrager gaan wij uit van een minimale aanvraag van 400.000 euro voor een periode van vier jaar.

Het uiteindelijk toe te kennen subsidiebedrag per aanvrager is afhankelijk van het aantal en inhoud van de ingediende aanvragen. De provincie behoudt zich het recht voor om hier nadere keuzes in te maken op grond van de ingediende aanvragen.

Procedure

Incubators die zich (willen) richten op bovengenoemde maatschappelijke opgaven en in aanmerking willen komen voor de hier bovengenoemde subsidie moeten dit uiterlijk 10 juni 2024 kenbaar maken bij de Provincie Utrecht door een mail te sturen aan leonie.oosterwaal@provincie-utrecht.nl.

Informatiesessie

Aan de incubators die kenbaar gemaakt hebben in aanmerking te willen komen voor de bovengenoemde subsidie, zal zo spoedig mogelijk na 10 juni door de provincie worden aangegeven op welke wijze de subsidieaanvraag kan worden ingediend en aan welke voorwaarden deze aanvraag moet voldoen. Daarnaast zal een beoordelingskader worden verstrekt op grond waarvan de provincie de aanvragen daarna zal beoordelen. Alleen partijen die voor 10 juni hun interesse kenbaar hebben gemaakt mogen tot uiterlijk 9 september 2024 digitaal een aanvraag indienen. 

Wij stellen de aanmelders in de gelegenheid om nadere vragen  te stellen over de voorgenomen subsidieverstrekking. Deze fysieke vragensessie (Q&A) vindt plaats op 17 juni 2024 van 11.00 tot 12.00 op het provinciehuis. Als aanmelders van deze gelegenheid gebruik willen maken, verzoeken wij om dit ook voorafgaand aan te melden bij leonie.oosterwaal@provincie-utrecht.nl.