Aanpak stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom neemt de overheid maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te verbeteren naar aanleiding van de Raad van State uitspraak op 29 mei 2019. Ook binnen de  provincie Utrecht werken we hard aan oplossingen voor de stikstofproblematiek. Dat doen we niet alleen. Samen met het Rijk, provincies, boeren, terreinbeherende organisaties, bouwers en overige maatschappelijke partijen zoeken we naar mogelijkheden om én de natuur herstellen én maatschappelijk economische ontwikkelingen door te laten gaan.

De Utrechtse aanpak stikstof bestaat uit natuur, landbouw en gebiedsgerichte aanpak. Per Natura-2000 gebied wordt bekeken welke extra maatregelen nodig zijn. Dit naast de al eerder geplande maatregelen. Doel is om enerzijds de hoeveelheid stikstofpositie te verminderen en anderzijds de natuur sterker te maken. In deze aanpak werkt de provincie de maatregelen uit samen met andere provinciale opgaven, zoals bodemdaling of de kringlooplandbouw.

Naast het onderdeel Natura 2000-gebieden wordt onderzocht of andere maatregelen ook kunnen bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het is bijvoorbeeld mogelijk om deel te nemen aan de vrijwillige opkoopregeling voor agrariërs, die vlakbij Natura-2000 gebieden gevestigd zijn. Rondom de Nieuwkoopse plassen is een initiatief gestart met innovatie van boerenbedrijven en het langjarige ‘verhuren’ van de daarmee vrijkomende stikstofrechten aan partijen die dat nodig hebben. Gekeken wordt of dat een oplossing biedt. Ook werkt de provincie Utrecht aan de vaststelling van beleidsregels voor extern salderen. Dit maakt het mogelijk dat stikstofrechten van bijvoorbeeld een boer, ingezet worden door een bouwer.

Snel naar

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Contact

Specifiek Utrechtse vragen kunt u mailen naar stikstof@provincie-utrecht.nl