Innovatie Fysieke Leefomgeving

Innovatie Fysieke Leefomgeving (IFL) heeft als doel om ingewikkelde en nieuwe maatschappelijke vraagstukken een stap verder te helpen en/of een impuls te geven. Denk daarbij aan vraagstukken zoals energietransitie, bodemdaling, klimaataanpassingen en natuurontwikkeling.

Hoe werkt dit

Met IFL werken we aan concrete, praktijkgerichte projecten. In deze projecten ligt de focus op de zoektocht naar een vernieuwende aanpak. Dit doen we samen met alle betrokkenen én met experts en innovators. Met IFL doen we nieuwe inzichten en ervaringen op, die aansluiten bij het werken in de netwerksamenleving en bij de nieuw in te voeren Omgevingswet.

Coalitieakkoord 2019-2023

In het coalitieakkoord 2019-2023 geven GS aan ‘Innovatie Fysieke Leefomgeving’ voort te zetten vanaf 2020. Op dit moment werkt IFL aan een werkplan voor de invulling van de ambities uit het coalitieakkoord.

In juni 2016 hebben Provinciale Staten het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) vastgesteld. Het oorspronkelijke programma liep van 2016 tot en met 2019.

Voortgangsbrieven

GS hebben gedurende de looptijd van het programma 2016-2019, de volgende voortgangsbrieven met informatie over het programma en de voortgang daarvan vastgesteld.

 • De Eindrapportage (17 december 2019);  de resultaten en conclusies van vier jaar experimenteren met inhoud en met nieuwe instrumenten, nieuwe werkwijzen en nieuwe samenwerkingsvormen.

 • De derde voortgangsbrief (15 januari 2019); informatie over de periode januari tot en met november 2018.

 • De tweede voortgangsbrief (20 maart 2018); informatie over de periode maart 2017 tot en met december 2017.

 • De eerste voortgangsbrief (april 2017); informatie over de periode juni 2016 tot en met maart 2017.

Projecten

De volgende projecten worden op dit moment ondersteund vanuit IFL:

 • Energietransitie faciliteren; over de kansen en leerpunten van de energietransitie.

 • Bodemdaling te lijf gaan; over de toekomst van het Veenweidegebied.

 • Knooppunten ontwikkelen; over bereikbaarheid en leefbaarheid.

 • Klimaatadaptatie omarmen; over de brug van beleid naar uitvoering.

 • Omgevingbewuster Wegen; over beheer en onderhoud van de weg en haar omgeving.

 • Functies wijzigen landelijk gebied; over leegstaande agrarische bebouwing.

 • Natuurlijk ontwikkelen; over natuurontwikkeling in de groene contour.

 • Groengebieden beter benutten; over het ‘ringpark’ om de stad Utrecht.

 • Kleine Kernen blijven gezond; over betrokkenheid van burgers bij de leefbaarheid in hun kernen.

Contact

Programmamanager Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

Telefoon: 06 46 055 051
E-mail: Marielle.Hoefsloot@provincie-utrecht.nl