Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied

Net als de andere provincies zullen wij op 1 juli 2023, in opdracht van het Rijk, ons Provinciaal Gebiedsprogramma opleveren: het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Tijdens het webinar op 25 mei jl. lichtten wij het proces om te komen tot het UPLG toe en keken alvast vooruit naar de periode na 1 juli 2023.

Toekomst Utrechtse landelijk gebied

De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in de provincie Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt moeten worden.

Voor het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren wij het proces, maar wij hebben ieders kennis, kunde en medewerking nodig om dit goed te kunnen doen.

Wij benadrukken dat het indienen van het UPLG bij het Rijk op 1 juli 2023 een startpunt is. Het UPLG beschrijft de kaders die wij vanaf 1 juli 2023 met alle gebiedspartners gaan inkleuren.

Voor wie?

Het webinar was voor al onze betrokkenen in de landelijke gebieden. Denk aan natuur- en landbouworganisaties, agrariërs, waterschappen, gemeenten, terreinbeherende organisaties, etc.

Programma

  • Gedeputeerde Mirjam Sterk: Toekomst van het Utrechtse landelijk gebied
  • Carla Bisseling (projectleider UPLG) en Marlies Boone (strateeg Nationaal Programma Landelijk Gebied): Hoe komen we tot het UPLG en hoe ziet de periode na 1 juli 2023 eruit?
  • Panelgesprek o.l.v. Esther de Snoo (landbouwjournalist) met vier gebiedspartners: Jeroen van Wijk (Stikstofcollectief, LTO Noord), Jeroen Brouwer (wethouder Wijk bij Duurstede), Josja Veraart (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht), Bert de Groot (bestuurder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Arjan van Diemen (voorzitter agrarisch collectief Lopikerwaard)
  • Ruimte voor het stellen van vragen via de chat

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het Rijk is de stikstofopgave verbreed naar natuur (breder dan alleen Natura 2000-gebieden), water & bodem en klimaat.

Het NPLG heeft duidelijk gemaakt dat deze opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kiest de provincie Utrecht voor een integrale aanpak waarin alle NPLG-opgaven worden meegenomen en waar mogelijk ook de koppeling met andere opgaven wordt gelegd, zoals die van de energietransitie en Groen Groeit mee.

Terugkijken

U kunt het webinar op ons YouTubekanaal terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=rp-SUJqwico