Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied: 23 maart 2023

Utrecht heeft een bijzonder landelijk gebied. Van veenweidegebieden in het westen, tot weidevogelgebieden in het noorden, rivierlandschap in het zuiden en veel grote en kleine natuur. De diversiteit van de provincie komt ook terug in de boerenbedrijven. Veel relatief kleinschalige boerderijen spelen een belangrijke rol bij het behoud van het landschap en zijn een onderdeel van de sociale cultuur in de provincie. Utrecht wil een vitaal landelijk gebied realiseren, waarin een gezonde natuur en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan.

Het landelijk gebied brengt de opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, bodem en klimaat samen. Dit is een uitdagende puzzel die we met elkaar te leggen hebben. Om hier samen stappen in te zetten is er de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied, waarbij met alle belanghebbenden en betrokkenen integraal wordt gekeken naar alle opgaven in een gebied. Als provincie zorgen wij voor de coördinatie.

Webinar 23 maart

Net als alle andere provincies, zullen wij op 1 juli, in opdracht van het Rijk, ons Provinciaal Gebiedsprogramma opleveren. Wij zijn druk bezig om dit programma samen met onze partners op te stellen. Graag praten we u bij over wat dit betekent, welke stappen er gezet worden tot 1 juli a.s. en wat u kunt doen om mee te praten.

Daarom organiseren wij hierover een webinar, op donderdag 23 maart 2023 tussen 20.00 en 21.30 uur. Het definitieve programma volgt na aanmelding.

Bent u verhinderd? Dan kunt u het webinar later terugkijken via deze webpagina.

Voor wie?

Het webinar is voor al onze betrokkenen in de landelijke gebieden. Denk bijvoorbeeld aan natuur- en landbouworganisaties, agrariërs, waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

Aanmelden

U meldt zich aan door een mail te sturen naar landelijkgebied@provincie-utrecht.nl. Daarna ontvangt u t.z.t. meer informatie over het programma en een toegangslink in uw mailbox.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied is de stikstofopgave verbreed naar natuur(breder dan alleen Natura 2000-gebieden), water, klimaat en bodem. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft duidelijk gemaakt dat deze opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kiest de provincie Utrecht voor een integrale aanpak waarin alle opgaven worden meegenomen. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten alle provincies hun eerste versie van de plannen per gebied klaar hebben