Webinar Utrechts Programma Landelijk Gebied

Sinds het webinar over het Utrechts Programma Landelijk gebied (UPLG) van 25 mei 2023 is er veel gebeurd. Wij hebben doorgewerkt aan het UPLG 1.0, dat wij op 5 juli 2023 indienen bij het Rijk. Tijdens een webinar op 4 juli jl. namen we u mee in de laatste stand van zaken van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) 1.0. Ook keken we vooruit naar de periode na 5 juli 2023, waarin samenwerking met onze gebiedspartners centraal staat.

Toekomst van het Utrechtse landelijk gebied

De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in de provincie Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt moeten worden. 

Voor het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren wij het proces, maar wij hebben ieders kennis, kunde en medewerking nodig om dit goed te kunnen doen.

Wij benadrukken dat het indienen van het UPLG bij het Rijk een startpunt is. Het UPLG beschrijft de kaders die wij vanaf 5 juli 2023 met alle gebiedspartners gaan inkleuren.

Voor wie?

Het webinar is voor al onze betrokkenen in de landelijke gebieden. Denk aan natuur- en landbouworganisaties, agrariërs, waterschappen, gemeenten, terreinbeherende organisaties, et cetera.

Programma

  • Gedeputeerde Mirjam Sterk: Toekomst van het Utrechtse landelijk gebied: terugblik op proces tot 4 juli 2023 én vooruitblik: hoe verder?
  • Carla Bisseling (projectleider UPLG): Wat staat er in het UPLG 1.0?
  • Panelgesprek met: Mirjam Sterk (gedeputeerde), Michiel Houtzagers (programmamanager gebiedsgerichte aanpak), Carla Bisseling (projectleider UPLG), Josja Veraart (directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht), Jeroen van Wijk (voorzitter LTO Noord en Stikstofcollectief), Arjan van Rijn (bestuurder waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en en Ad de Regt (wethouder gemeente Woerden). 
  • Onderwerp: Hoe verder na 4 juli 2023?
  • Ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Met de start van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het Rijk is de stikstofopgave verbreed naar natuur (breder dan alleen Natura 2000-gebieden), water & bodem en klimaat.

Het NPLG heeft duidelijk gemaakt dat deze opgaven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom kiest de provincie Utrecht voor een integrale aanpak waarin alle NPLG-opgaven worden meegenomen en waar mogelijk ook de koppeling met andere opgaven wordt gelegd, zoals die van de energietransitie en Groen Groeit mee.

Terugkijken

Het webinar van 25 mei jl. is terug te kijken op ons YouTubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=rp-SUJqwico.

Het webinar van 4 juli jl. is terug te kijken op ons YouTubekanaal: https://youtube.com/live/xYHjjrsebGg?feature=share