Wat kunt u zelf doen?

Provinciale Staten behartigen als volksvertegenwoordigers de belangen van de inwoners van de provincie Utrecht. De leden van Provinciale Staten zijn de ogen en oren van de regio Utrecht en staan open voor signalen om te weten wat er speelt in de samenleving. Uw mening telt.

Contact met Provinciale Staten

U kunt een lid van Provinciale Staten rechtstreeks bellen, mailen of schrijven.

Wat kan een Statenlid voor mij doen?

Een Statenlid kan uw idee of probleem op de agenda zetten van een commissie- of Statenvergadering, of een vraag over het onderwerp stellen aan Gedeputeerde Staten. Een Statenlid wil wellicht langskomen voor meer informatie of het onderwerp in de politieke partij bespreken of kan u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Overzicht Statenleden

Contact met de Statengriffie

U kunt uw vraag, verzoek of uitnodiging ook sturen naar de Statengriffie. De Statengriffie informeert dan het betreffende Statenlid of alle Statenleden hierover. Op de pagina van de Statengriffie vindt u de contactgegevens.

Meer over de Statengriffie

Vergaderingen

Vergaderingen volgen

U kunt zowel de maandelijkse Statenvergadering als ook de vergaderingen van de Statencommissies bijwonen in de Statenzaal van het Provinciehuis in Utrecht (Archimedeslaan 6). De maandelijkse Statenvergadering kunt u ook online volgen.

Vergaderdata

In de agenda ziet u wanneer Provinciale Staten of de Statencommissies vergaderen.

Inspreken in vergadering

Tijdens een vergadering van een Statencommissie kunt u inspreken. U krijgt dan maximaal vijf minuten het woord.

Vooraf aanmelden

Inspreken kan alleen als u zich vooraf heeft aangemeld bij de Statengriffie. Dat doet u via dit inschrijfformulier. Aanmelden om te kunnen inspreken over een agendapunt kan tot uiterlijk twee werkdagen vóór een vergadering. U kunt ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. In dat geval dient u zich minimaal één week voor de betreffende commissievergadering aan te melden.

Bijeenkomsten en werkbezoeken

Bijeenkomsten bijwonen

Provinciale Staten organiseren met regelmaat bijeenkomsten over actuele thema’s die spelen in de provincie Utrecht, zoals winkelleegstand, duurzame energietransitie of de bereikbaarheid van dorpen. Provinciale Staten willen de juiste keuzes maken en hun middelen zo goed mogelijk inzetten. Zij hechten daarom zeer aan de mening van zowel ondernemers, (onderwijs)instellingen, inwoners en raadsleden uit Utrechtse gemeenten. De informatie die de leden van Provinciale Staten ophalen in de regio zijn belangrijk voor de besluiten die de Statenleden uiteindelijk nemen.

In de agenda ziet u wanneer er bijeenkomsten gepland staan. Wilt u graag meedenken en -praten over een bepaald onderwerp dat al op de agenda staat, neem dan contact op met de Statengriffie.

Organiseren werkbezoeken

Statenleden gaan regelmatig op werkbezoek bij projecten of locaties die te maken hebben met een onderwerp waarover zij (gaan) besluiten. Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Utrecht en gaan regelmatig in gesprek met bewoners en organisaties om te weten wat er speelt in de samenleving. Als inwoner van de provincie Utrecht kunt u via de Statengriffie Statenleden uitnodigen voor een werkbezoek, een activiteit of andere bijeenkomst. Politieke partijen kunt u ook rechtstreeks benaderen als u hen over onderwerp wilt informeren dat voor u relevant of urgent is. De fracties kunnen zich vanuit hun politieke overtuiging voor u inzetten.

Breng uw stem uit

Verkiezingen

Elke vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De eerstvolgende Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart 2023. Met uw stem heeft u direct invloed op de samenstelling van Provinciale Staten. De Staten zijn uw volksvertegenwoordiging in de provincie.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit gebeurt vlak nadat de nieuwe Statenleden zijn gekozen. Via de Provinciale Statenverkiezingen hebben kiezers dus invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.