Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 03-12-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 26 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

01C Openbaar verslag digitale ronde d.d. 25 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Startnotitie RES Regio Amersfoort

SAMENVATTING:

In navolging van de op 25 september 2019 door Provinciale Staten vastgestelde startnotities van RES regio U16 en RES regio Foodvalley, wordt, na instemming van Gedeputeerde Staten, de startnotitie van de RES Regio Amersfoort ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de startnotitie RES Regio Amersfoort vast te stellen;
 2. het Statenvoorstel vast te stellen en samen met de startnotitie ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

05 Melding van onrechtmatige aanbestedingen.

SAMENVATTING:

Onlangs heeft het college tot een tweetal aanbestedingen besloten die in strijd zijn met de Europese aanbestedingsregels. Met een Statenbrief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de achtergronden en motieven van de genomen besluiten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief met de melding van een tweetal onrechtmatige aanbestedingen vast te stellen en deze te verzenden aan Provinciale Staten.

07 Addendum Uithoflijn inclusief tramfactor

SAMENVATTING:

Vanaf 16 december 2019 gaat de Uithoflijn rijden als onderdeel van de U-OV-concessie (formeel: de Concessie Bus en Tram Regio Utrecht), onder voorwaarde dat de indienstellingsvergunning voor het rijden met betalende reizigers voor 16 december is verstrekt door de RUD. In bijgaand addendum op de concessiebeschikking en de daarbij behorende plannen van de vervoerder ten behoeve van de exploitatie van de Uithoflijn worden de inhoudelijke en financiële afspraken tussen provincie en concessiehouder Qbuzz vastgelegd. Onderdeel hiervan is het vastleggen van de ‘tramfactor’, een bepaling over het bedrag dat de provincie aan Qbuzz betaalt per dienstregelingsuur (DRU) op de Uithoflijn.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het Addendum Uithoflijn op de Concessie Bus en Tram Regio Utrecht vast te stellen;
 2. de gedeputeerde Mobiliteit te mandateren om de volgende door Qbuzz gemaakte plannen vast te stellen / te wijzigen. De definitieve versies van deze plannen komen voor 1 juli 2020 in het PO Mobiliteit; o Sociale Veiligheidsplan; o Bijsturingsplan; o Calamiteitenplan.
 3. Qbuzz over dit besluit te informeren middels bijgevoegde brief;
 4. bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

08 Rapport GS-onderzoek 2019 Governance bij samenwerking

SAMENVATTING:

GS voeren jaarlijks onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (conform artikel 217a van de Provinciewet). In het onderzoek is een analysekader ontwikkeld dat bestaat uit een typologie van samenwerking langs drie dimensies: de doelen en taken van de samenwerking, de kansen en risico’s van de samenwerking, en de (juridische) inrichting van de samenwerking. Hieruit volgen indicaties voor een passende governance van de samenwerking om te sturen op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de samenwerking. De governance instrumenten hebben betrekking op het stellen van kaders, het leveren van een bijdrage, het hebben van invloed op de besluitvorming, het vragen van verantwoording en het houden van toezicht. Voor validatie van het analysekader is het toegepast op een drietal praktijkcases van samenwerking: Utrecht Science Park/Utrecht Oost, Energiefonds en Zoetwaterplatform West-Nederland. Daarnaast is een drietal aanbevelingen geformuleerd. In de managementreactie is aangegeven welke acties in de organisatie uitgevoerd gaan worden naar aanleiding van het rapport.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het rapport ‘Een passende governance bij samenwerking’ vast te stellen;
 2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten;
 3. de aanbiedingsbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar de Randstedelijke Rekenkamer;
 4. kennis te nemen van de managementreactie.

09 Statenbrief evaluatie Retailvisie

SAMENVATTING:

De ontwikkelingen zoals beschreven in de provinciale Retailvisie zijn nog steeds actueel. De bestaande winkelcentra in met name de middelgrote steden verliezen nog steeds terrein aan internet en aan de grote steden, zoals Utrecht Centrum en Amsterdam. Opvallend is wel de toename van internet verkopen in dagelijkse goederen zoals levensmiddelen. Een beleid van de provincie gericht op ondersteuning van de gemeenten bij de herontwikkeling van binnensteden blijft onverminderd van kracht. Daarnaast is het ruimtelijk beleid van de provincie gericht op concentratie van de retail in de bestaande winkelcentra, nog steeds noodzakelijk. Op dit moment wordt bezien in hoeverre dit beleid aanpassing dan wel verdere onderbouwing behoeft op basis van recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State over detailhandelsontwikkelingen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. dat de uitgestelde tussentijdse evaluatie Retailvisie, conform toezegging aan Provinciale Staten van 5 februari 2018, niet leidt tot aanpassing van het Retail beleid;
 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten te zenden.

10 Uitvoeren motie 90 ‘Stop CETA’

SAMENVATTING:

Motie ‘Stop CETA’ is op 30 oktober 2019 aanvaard. In deze motie spreken Provinciale Staten zich uit tegen het CETA-verdrag en roepen het college op om deze mening over te brengen aan de Tweede Kamer en zich bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzetten tegen CETA. Middels de aangehechte brief heeft het college aan de motie voldaan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. bijgevoegde brieven te versturen naar de Tweede Kamer en naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

11 Legionellaproblematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht

SAMENVATTING:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, na legionella-uitbraken in Noord-Brabant in 2016/2017, waarbij afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn aangemerkt als de bron, met inbreng van alle omgevingsdiensten in Nederland een onderzoek uitgevoerd. Van 567 afvalwaterzuiveringsinstallaties kon het RIVM een risico-inschatting maken. Bij 69 industriële waterzuiveringsinstallaties en 13 rioolwaterzuiverings-installaties schat het RIVM in dat legionellagroei en verspreiding aannemelijk tot zeer aannemelijk is. Twee van die industriële waterzuiveringsinstallaties liggen in de provincie Utrecht. Bij de Utrechtse rioolwaterzuiverings-installaties daarentegen heeft het RIVM geen risico’s voor legionella vastgesteld.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de resultaten van het RIVM rapport ‘Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties’;
 2. de inhoud van de op het rapport gebaseerde samenvattende schets van de situatie in de provincie Utrecht vast te stellen;
 3. de Statenbrief vast te stellen en deze met als bijlage de samenvattende schets ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

12 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende maatregelenpakket stikstofproblematiek inzake opheffen gebiedsstatus Natura 2000

SAMENVATTING:

Door Groenlinks zijn vragen gesteld over de kamerbrief van 13 november 2019 waarin een maatregelenpakket aangaande de stikstofproblematiek is aangekondigd, waarbij ook de mogelijkheid voor het opheffen van de gebiedsstatus van Natura 2000-gebieden wordt geopperd. GL vraagt GS zich expliciet uit te spreken tegen deze maatregelen en dit als zodanig bij IPO en het Rijk in te brengen. Aangegeven wordt dat er géén voornemen is om actief gebieden aan te wijzen voor statusverandering en dat dit ook zo gecommuniceerd zal worden richting het Rijk indien een verzoek binnenkomt.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van Elteren van GroenLinks betreffende het maatregelenpakket stikstofproblematiek inzake opheffen gebiedsstatus Natura 2000 vast te stellen en te verzenden.

13 Wijziging Uitvoeringsverordening Subsidie Recreatie en Toerisme

SAMENVATTING:

De uitvoeringsverordening subsidie Recreatie en Toerisme provincie Utrecht wordt op een aantal punten aangepast om subsidies voor recreatie en toerisme te kunnen blijven verstrekken in 2020. De gewijzigde uitvoeringverordening treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie Recreatie en Toerisme provincie Utrecht, nummer 82001F2D vast te stellen;
 2. dit besluit bekend te maken in het provinciaal blad.

14 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende “Windmolen lekt extreem schadelijk gas”

SAMENVATTING:

De Telegraaf heeft onlangs een artikel gepubliceerd over het vrijkomen van schadelijk gas bij windturbines. Naar aanleiding van dat artikel heeft het Forum voor Democratie vragen gesteld over de situatie in de provincie.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Berlijn en Bauduin van FvD betreffende “Windmolen lekt extreem schadelijk gas” vast te stellen en te verzenden.

15 Reactie bestuurlijke nota ‘Bouwen aan regie’ Randstedelijke Rekenkamer

SAMENVATTING:

De Randstedelijke Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de provinciale rol op het gebied van wonen. Zij stellen GS in de gelegenheid om te reageren op de in de ‘bestuurlijke nota’ opgenomen conclusies en aanbevelingen. Dit is verwoord in een brief die ter vaststelling wordt voorgelegd. Deze reactie zal worden betrokken bij de opstelling van het eindrapport.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de brief aan de Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen en te verzenden.

26 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019,

Voorzitter, Secretaris, Mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen