Recreatie en toerisme

Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor de leefbaarheid in steden, dorpen en buitengebied van de provincie. We werken aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving waar inwoners en toeristen hun tijd door kunnen brengen. Hierbij ligt de nadruk op de recreatiezones en -terreinen, het recreatief hoofd(route)netwerk, verblijfsrecreatie, toerisme en sport. We streven hierbij naar combinaties met natuur, cultuur, landbouw, erfgoed, water en klimaatadaptatie. Ook de bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatie (recreatieschappen) en beheer en financiering van terreinen, routes en andere voorzieningen vinden we belangrijk. Verder zijn we in gesprek met gemeenten over een nieuw sportbeleid, waarbij we ons richten op sporten in de openbare ruimte, duurzame accommodaties en sport mogelijk maken voor alle inwoners van onze provincie.

Programma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025

We werken aan een nieuw beleidsprogramma, waarin we inspelen op actuele vraagstukken zoals een toenemend tekort aan voorzieningen en behoefte aan spreiding van recreanten en toeristen. Dit doen we niet alleen. De provincie wil de toekomst van recreatie en toerisme in de provincie Utrecht graag samen met belanghebbenden vormgeven. Daarvoor is het belangrijk om met elkaar af te stemmen hoe we die toekomst voor ons zien en hoe wij met elkaar de ontwikkeling ervan kunnen borgen, onder meer via cocreatie.

In lijn met de Omgevingswet krijgt dit de vorm van een (beleids)programma: het Programma Recreatie en Toerisme 20222025 (PR&T). In de Provinciale Omgevingsvisie en de Programmabegroting zijn de kaders voor recreatie en toerisme aangegeven. Provinciale Staten hebben op 30 juni jl. aanvullende kaders vastgesteld. Na de zomer wordt het PR&T ter inzage gelegd en de planning is dat het rond de jaarwisseling definitief vastgesteld wordt.

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Kaarten recreatie en toerisme