Financiën

geld, euro
eurobiljetten en -munten

De provincie werkt met gemeenschapsgeld om haar taken uit te voeren, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, landschap, natuur, duurzame energie, gezonde economie en andere provinciale zaken. Dit geld komt voor een groot deel van de Rijksoverheid. Daarnaast ontvangt de provincie inkomsten uit provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en provinciale leges, zoals grondwaterheffing.

In mei 2020 is de Kaderbrief 2021-2024 verschenen. Deze vervangt dit jaar de Kadernota.

Financiële stukken zoals de kadernota, de begroting, de najaarsrapportage en de jaarrekening zijn digitaal te raadplegen op provincie-utrecht.pcportal.nl.

Begroting

Hoeveel gaat de provincie Utrecht het aankomende jaar uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in de begroting. Hierin worden de kaders gesteld voor zowel het beleid als de financiën van het komende begrotingsjaar.

Verantwoording

Om te kunnen bepalen of het geld juist besteed is en of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was, verantwoordt de provincie zich door middel van de planning en control cyclus.

Kadernota

In de kadernota laten we zien hoe we het de eerste maanden van het nieuwe jaar financieel hebben gedaan ten opzichte van de begroting. Daarnaast kijken we vast vooruit richting de begroting van volgend jaar.

Kaderbrief

Als er door bijzondere omstandigheden te weinig gegevens en informatie beschikbaar zijn om een Kadernota te maken dan kan in plaats van een Kadernota een Kaderbrief geschreven worden. De Kaderbrief is dan de opmaat voor het opstellen van de begroting. De brief duidt het financiële beeld op hoofdlijnen en bevat de eerste uitwerking van de beleidskaders voor de ambities van het college van Gedeputeerde Staten.

Najaarsrapportage

In de najaarsrapportage brengen wij de voortgang van ons beleid en de bedrijfsvoering in beeld en als dat nodig is passen we de begroting aan

Jaarrekening

In de Jaarrekening kijken we terug naar het afgelopen jaar en brengen we in beeld wat we hebben ontvangen en uitgegeven en kijken we of het heeft opgeleverd waar het voor bestemd was.

Raadplegen

Ga naar provincie-utrecht.pcportal.nl om de kadernota, begroting, najaarsrapportage en de jaarrekening digitaal te raadplegen.

Contact

Secretariaat Bedrijfsvoering

Telefoon: 030 258 90 14
E-mail: secretariaat.bedrijfsvoering@provincie-utrecht.nl