Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp provinciaal inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen.

Ter inzage van 19 juni tot en met 30 juli 2020

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2020 het ontwerpinpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage liggen.

Het inpassingsplan maakt het realiseren van een spooronderdoorgang en verlegging van de N226 bij de kern Maarsbergen, op het grondgebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug, planologisch en juridisch mogelijk. Dit maakt onderdeel uit van het project “Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen”. Met het vaststellen van het ontwerpinpassingsplan start de formele procedure. Naast het ontwerpinpassingsplan ligt het ontwerpbesluit hogere waarden wet Geluidhinder voor eenieder ter inzage. Het ontwerpbesluit hogere waarden is als bijlage 17 opgenomen bij het inpassingsplan.

Tegen deze besluiten bestaat de mogelijkheid voor eenieder om een zienswijze in te dienen. Zie de bekendmaking voor meer informatie: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-3754.html.
Het ontwerpinpassingsplan is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-OW01.

Kennisgeving procedure Ontwerp-Luchtvaartnota

Ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli 2020

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport en de passende beoordeling. In de Luchtvaartnota geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-2050.

Alle documenten zijn eveneens digitaal beschikbaar op: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.
Meer informatie: www.luchtvaartindetoekomst.nl.