Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ter inzage: Rectificatie projectplan Waterwet 'Vervanging oeverconstructies Merwedekanaal'

Ter inzage van 20 oktober tot en met 1 december 2020

De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben het gerectificeerde projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’ vastgesteld. Het plan ligt van 20 oktober tot en met 1 december ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de gerectificeerde delen van het plan.

Beschrijving project

Het projectplan gaat in op de noodzakelijke vervanging van ongeveer 5 kilometer van de oeverbescherming van het Merwedekanaal, gelegen in de gemeenten Molenlanden en Gorinchem (provincie Zuid-Holland) en Vijfheerenlanden (provincie Utrecht).

De provincie Zuid-Holland is uitvoerend (vaarweg)beheerder van het Merwedekanaal.

Stukken

Stukken inzien

Het projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’, ligt vanaf oktober gedurende 6 weken ter inzage bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Bezwaar

Tegen de gerectificeerde delen van dit vastgestelde projectplan kunnen belanghebbenden ingevolge art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij de provincie, waarop het bezwaar van toepassing is, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van kennisgeving van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe.
Als het een bezwaar betreft, dat van toepassing is op de provincie Zuid-Holland, moet dit worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Als het bezwaar de provincie Utrecht betreft, moet het bezwaarschrift worden gericht aan:
Provincie Utrecht t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Krachtens art. 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge art. 8:81 van de Awb bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. Van een verzoek om een voorlopige voorziening dient een kopie te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. M.M. Van Vilsteren van de provincie Zuid-Holland, via oeververvangingmerwedekanaal@pzh.nl, of 070 441 61 48.

Verkeersbesluit 697-2020

Ter inzage van 11 september tot en met 6 november 2020

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, rotonde Donderberg, N225 Leersum, aanleggen voetgangersoversteekplaats

De provincie Utrecht heeft op 25 augustus 2020, nummer 820F31E7 een besluit genomen tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats ten behoeve van de rotonde “Donderberg” op de Rijksstraatweg N225 te Leersum, in de gemeente Driebergen, ter hoogte van hectometerpaal 25.350.

Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-47682.html