Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Ontwerp-projectplan 'Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke' en aanverwante besluiten

Ter inzage van 20 oktober 2021 tot 16 december 2021

Naar aanleiding van nieuwe normen voor de veiligheid van primaire waterkeringen werkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in samenwerking met gebiedspartners aan het versterken van circa 55 kilometer van de Lekdijk.

Voor het deeltraject Salmsteke in de gemeente Lopik liggen nu de volgende besluiten en stukken ter inzage:

  • Ontwerp-projectplan 'Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke'
  • Ontwerp-projectplan 'Uiterwaard, Lekdijk, Salmsteke'
  • Milieueffectrapport 'Salmsteke Ontkiemt!'
  • Ontwerp-watervergunning
  • Ontwerpbestemmingsplan 'Salmsteke Uiterwaard'

Deze stukken kunt u inzien op de pagina: Besluiten en stukken deeltraject 'Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke'.

Zienswijzen kunnen worden ingediend tot woensdag 1 december 2021. In de officiële bekendmaking staat hierover meer informatie: Officiële Bekendmaking.

Provinciaal Programma Wonen en werken 2021

Ter inzage van 12 oktober 2021 tot en met 22 november 2021

Op 5 oktober 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Provinciaal Programma Wonen en werken 2021, de Nota van Beantwoording zienswijzen Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken 2021 en het bijbehorende aangevulde milieueffectrapport vastgesteld. Tegen dit besluit is geen bezwaar  en geen beroep mogelijk.

Met dit programma heeft de provincie beter zicht op de plannen van gemeenten en regio's voor de bouw van woningen en bedrijven. Naast een inventarisatie van reeds bestaande plannen die grotendeels binnen het stedelijk gebied liggen, maakt de provincie een aantal uitleglocaties mogelijk. Daarnaast bevat het programma kwalitatieve afspraken, onder andere op het gebied van woningbouw in het sociale en middeldure segment, klimaatadaptatie en intensiever gebruik van bedrijventerreinen. Het programma is gebaseerd op de drie regionale programma's die in nauw overleg met gemeenten en regio's zijn opgesteld.

Bekendmaking Provinciaal Programma Wonen en werken 2021

Ontwerp Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025

Ter inzage van 21 september 2021 tot en met 1 november 2021

 Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 – 2025 vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren wil bijdragen aan verbetering van de recreatie en het toerisme. De provincie wil weten wat u van dat beleid vindt. Daarom ligt het ontwerp programma 6 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren.

Ontwerp programma (Interactieve versie)
Ontwerp programma (printversie)

Bekendmaking ontwerp Omgevingswetprogramma Recreatie & Toerisme 2022-2025

In de bekendmaking staat hoe u uw zienswijzen kunt indienen. Dit kan o.a. via het digitale zienswijzeformulier: https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/zienswijze-recreatie-en-toerisme