Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Op dit moment zijn er geen stukken ter inzage.

Besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Botshol

18 november t/m 29 december 2022

Op 13 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht ingevolge de Wet natuurbescherming art.2.3 lid 1 en 4 de beheerplanperiode voor het beheerplan_botshol.pdf (provincie-utrecht.nl) eenmalig te verlengen voor een periode van 6 jaar, 2023 t/m 2028, danwel – in het geval er eerder voor dit onderdeel een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.

Het beheerplan is te vinden op beheerplan_botshol.pdf (provincie-utrecht.nl).

Informatie over de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de bestuursrechter is te vinden in de bekendmaking in het Provinciaal Blad. De termijn voor het instellen van beroep loopt van 18 november t/m 29 december 2022.

Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld

1 november t/m 12 december 2022

Op 11 oktober hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vastgesteld, samen met de Nota van antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen.

Op 18 oktober hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht als mede bevoegd gezag met deze vaststelling ingestemd.

Informatie over de mogelijkheid tot instellen van beroep is te vinden in de bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-12852.html en op de website van provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Terinzageleggingen.

Ook zijn het beheerplan en de Nota van antwoord hier online in te zien en te downloaden. Daarnaast zijn deze gedurende de terinzagelegging op papier in te zien bij het inzagepunt van provincie Utrecht en zijn ze digitaal beschikbaar op de website: Beheerplan N2000 Oostelijke Vechtplassen en Nota van Antwoord bij beheerplan N2000 Oostelijke Vechtplassen