Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking SAFE

Start m.e.r.-procedure Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen.

Ter inzage van 22 februari tot en met 6 april 2021.

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat gestart wordt met de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld door het Waterschap Rivierenland.

Aanleiding voor de dijkversterking SAFE

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. De komende jaren werkt Waterschap Rivierenland aan de versterking van de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen (SAFE). Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer 34 kilometer van de 40 kilometer lange dijk in meer of mindere mate niet voldoet aan de waterveiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Van dit traject versterkt Waterschap Rivierenland vóór 2027 een aantal dijkvakken, ongeveer 11 kilometer in totaal. De delen die geselecteerd zijn, zijn de delen die het meest kwetsbaar zijn. Uiterlijk in 2050 moet de hele dijk voldoen aan de wettelijke norm. De dijkversterking vindt plaats in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, en in de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenning dijkversterking SAFE 03-02-2021.pdf

Procedure

Voor dit project wordt een projectbesluit op grond van de Omgevingswet opgesteld. Dit projectbesluit moet van provinciewege worden goedgekeurd. Bij de voorbereiding van het projectbesluit wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op het projectbesluit voor de dijkversterking SAFE is de gecoördineerde projectprocedure ingevolge de Waterwet van toepassing. Aangezien het grootste deel van het dijktraject in de provincie Utrecht ligt, hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland op grond van de Waterwet samen bepaald dat Gedeputeerde Staten van Utrecht zorgen voor de gecoördineerde projectprocedure. Dit betekent dat provincie Utrecht als coördinator mede namens provincie Zuid-Holland zorgdraagt voor goedkeuring van het projectbesluit en de publicatie van hiermee verband houdende uitvoeringsbesluiten en het MER regelt.

De NRD is de eerste stap voor het opstellen van het MER. De NRD beschrijft welke effecten in het MER onderzocht gaan worden en met welk detailniveau. Gedeputeerde Staten zijn ook bevoegd gezag voor het MER.

Inspraak op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eenieder kan van maandag 22 februari 2021 tot en met dinsdag 6 april 2021 een zienswijze op de NRD indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens indienen bij de provincie Utrecht via het e-mailadres zienswijzen@provincie-utrecht.nl of Postbus 80300, 3508 TH Utrecht t.a.v. dhr. M. Feijt. Wij verzoeken u om “Zienswijze NRD SAFE” erbij te vermelden. Mondeling via het telefoonnummer 0636403474.

Voor inhoudelijke vragen over de NRD kunt u contact opnemen met dhr. Pieter Bode Omgevingsmanager Waterschap Rivierenland via safe@wsrl.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken

De NRD is digitaal te raadplegen via https://www.waterschaprivierenland.nl/safe

Verder liggen er van 22 februari 2021 tot en met 6 april 2021 exemplaren van de NRD ter inzage op onderstaande locaties. Door maatregelen in verband met COVID-19 gelden er per organisatie afwijkende en beperkte openingstijden. Neem daarom eerst contact op via onderstaande gegevens of kijk op de website van de desbetreffende organisatie voor het maken van een afspraak.

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Servicecentrum, 030 258 91 11

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens provincie Zuid-Holland

Johan de Witstraat 140, 3311 KJ Dordrecht, 078 770 8585

Waterschap Rivierenland

De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, 0344 649 090

Gemeente Molenlanden

Groeneweg 33, 4223 ME Hoornaar, 088 75 15 000

Gemeente Vijfheerenlanden

Voorstraat 30, 4132 AS Vianen, Servicecentrum Burgerzaken, 088 5997000

Vervolg

Alle zienswijzen die binnen de voornoemde termijn zijn ingediend worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraagd een advies uit te brengen over de NRD en de ingediende zienswijzen. Bij de terinzagelegging van het ontwerpprojectbesluit is er gelegenheid om (formeel) te reageren op het MER.

Gedeputeerde Staten van Utrecht mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) PlanMER Provinciaal programma wonen en werken

Ter inzage van 1 februari tot en met 14 maart 2021.

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gestart wordt met de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) voor het Provinciaal programma wonen en werken. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Stukken inzien

De NRD ligt van 1 februari tot en met 14 maart ter inzage op het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, bij het Servicecentrum, elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. En bij alle gemeenten in de provincie.

Hier kunt u de NRD downloaden: Terinzagelegging PlanMER Provinciaal programma wonen en werken (PDF 651.89 KB)

Zie de bekendmaking voor meer informatie: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-677.html

Bezwaar

Binnen de inzagetermijn kunt u reageren op de ontwerp-NRD. Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de provincie Utrecht; programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van NRD Programma wonen en werken, t.a.v. de heer M.F. van Helden, of Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Meer informatie

Voor vragen over de NRD kunt u contact opnemen via: programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en zullen betrokken worden bij het op te stellen PlanMER. Op het moment dat het PlanMER gereed is, wordt dit samen het ontwerp Programma wonen en werken ter inzage gelegd.

Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Kennisgeving van 2 maart tot en met 29 maart 2021.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor
Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. Een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Meer informatie leest u in deze Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.