Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Bekendmaking vaststelling Omgevingsvisie provincie Utrecht

Stukken ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021.

Provinciale Staten van Utrecht hebben de Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld, met inachtneming van de aanvaarde amendementen. De Omgevingsvisie vervangt de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, het Mobiliteitsplan en het Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen. De Omgevingsvisie provincie Utrecht treedt op 1 april 2021 in werking.

De Omgevingsvisie is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (01-01-2022) opgesteld. Hierin beschrijft de provincie hoe zij zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op de provincie afkomen en ruimte vragen. Denk aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de aantrekkende economie, energietransitie, klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling. Slimme combinaties van functies en maatwerk per gebied zijn nodig om het mooie diverse landschap te behouden en versterken. De Omgevingsvisie laat zien hoe de provincie het fijne woon- en leefklimaat wil behouden en versterken. De Omgevingsvisie gaat over de hele provincie en is alleen bindend voor de provincie Utrecht.

Beschikbaarheid en inzage stukken

De Omgevingsvisie ligt ter inzage vanaf 1 april tot en met 12 mei 2021. De Omgevingsvisie is vanaf 1 april digitaal in te zien via:

De Omgevingsvisie ligt tijdens kantooruren ter inzage:

  • In het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht.
  • Bij alle gemeentehuizen en waterschapshuizen in de provincie Utrecht.

Geen bezwaar, geen beroep

Tegen de vastgestelde Omgevingsvisie is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingsvisie is te vinden op https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl. Mocht u nog vragen hebben over de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen via: Omgevingswet@provincie-utrecht.nl.

Bekendmaking vaststelling Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

Stukken ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021.

Provinciale Staten van Utrecht hebben de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld, met inachtneming van de aanvaarde amendementen. De interim Omgevingsverordening vervangt de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provinciale Milieuverordening 2013, Wegenverordening provincie Utrecht 2010, Waterverordening provincie Utrecht 2009, Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017, Waterverordening Waterschap Rivierenland, Waterverordening Waterschap Vallei en Veluwe, Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017, Distelverordening provincie Utrecht 1990 en de Ontgrondingenverordening provincie Utrecht.

In de Interim Omgevingsverordening zijn regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen. De regels uit de bovenstaande verordening zijn, daar waar nodig, herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De verordeningen zijn samengevoegd met het oog op de toekomstige invoering van de Omgevingswet. De Interim Omgevingsverordening heeft juridische werking onder de huidige wetten. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, zal de Interim Omgevingsverordening worden vervangen de Omgevingsverordening.

Delegatiebesluit Interim Omgevingsverordening & Wijziging Legesverordening

Het Delegatiebesluit Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht en de Wijziging Legesverordening provincie Utrecht zijn digitaal in te zien via:

Beschikbaarheid en inzage stukken

De Interim Omgevingsverordening ligt ter inzage vanaf 1 april tot en met 12 mei 2021. De Interim Omgevingsverordening is vanaf 1 april digitaal in te zien via:

De Omgevingsvisie ligt tijdens kantooruren ter inzage:

  • In het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht.
  • Bij alle gemeentehuizen en waterschapshuizen in de provincie Utrecht.

Geen bezwaar, geen beroep

Tegen de vastgestelde Interim Omgevingsverordening is geen bezwaar en geen beroep mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie over de interim Omgevingsverordening is te vinden op https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl. Mocht u nog vragen hebben over de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen via: Omgevingswet@provincie-utrecht.nl.

Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking SAFE

Start m.e.r.-procedure Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen.

Ter inzage van 22 februari tot en met 6 april 2021.

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat gestart wordt met de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de Dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld door het Waterschap Rivierenland.

Aanleiding voor de dijkversterking SAFE

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. De komende jaren werkt Waterschap Rivierenland aan de versterking van de Lekdijk tussen Streefkerk, Ameide en Fort Everdingen (SAFE). Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer 34 kilometer van de 40 kilometer lange dijk in meer of mindere mate niet voldoet aan de waterveiligheidsnormen die sinds 2017 gelden. Van dit traject versterkt Waterschap Rivierenland vóór 2027 een aantal dijkvakken, ongeveer 11 kilometer in totaal. De delen die geselecteerd zijn, zijn de delen die het meest kwetsbaar zijn. Uiterlijk in 2050 moet de hele dijk voldoen aan de wettelijke norm. De dijkversterking vindt plaats in de provincies Utrecht en Zuid-Holland, en in de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau verkenning dijkversterking SAFE 03-02-2021.pdf

Procedure

Voor dit project wordt een projectbesluit op grond van de Omgevingswet opgesteld. Dit projectbesluit moet van provinciewege worden goedgekeurd. Bij de voorbereiding van het projectbesluit wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op het projectbesluit voor de dijkversterking SAFE is de gecoördineerde projectprocedure ingevolge de Waterwet van toepassing. Aangezien het grootste deel van het dijktraject in de provincie Utrecht ligt, hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland op grond van de Waterwet samen bepaald dat Gedeputeerde Staten van Utrecht zorgen voor de gecoördineerde projectprocedure. Dit betekent dat provincie Utrecht als coördinator mede namens provincie Zuid-Holland zorgdraagt voor goedkeuring van het projectbesluit en de publicatie van hiermee verband houdende uitvoeringsbesluiten en het MER regelt.

De NRD is de eerste stap voor het opstellen van het MER. De NRD beschrijft welke effecten in het MER onderzocht gaan worden en met welk detailniveau. Gedeputeerde Staten zijn ook bevoegd gezag voor het MER.

Inspraak op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Eenieder kan van maandag 22 februari 2021 tot en met dinsdag 6 april 2021 een zienswijze op de NRD indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens indienen bij de provincie Utrecht via het e-mailadres zienswijzen@provincie-utrecht.nl of Postbus 80300, 3508 TH Utrecht t.a.v. dhr. M. Feijt. Wij verzoeken u om “Zienswijze NRD SAFE” erbij te vermelden. Mondeling via het telefoonnummer 0636403474.

Voor inhoudelijke vragen over de NRD kunt u contact opnemen met dhr. Pieter Bode Omgevingsmanager Waterschap Rivierenland via safe@wsrl.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken

De NRD is digitaal te raadplegen via https://www.waterschaprivierenland.nl/safe

Verder liggen er van 22 februari 2021 tot en met 6 april 2021 exemplaren van de NRD ter inzage op onderstaande locaties. Door maatregelen in verband met COVID-19 gelden er per organisatie afwijkende en beperkte openingstijden. Neem daarom eerst contact op via onderstaande gegevens of kijk op de website van de desbetreffende organisatie voor het maken van een afspraak.

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Servicecentrum, 030 258 91 11

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens provincie Zuid-Holland

Johan de Witstraat 140, 3311 KJ Dordrecht, 078 770 8585

Waterschap Rivierenland

De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, 0344 649 090

Gemeente Molenlanden

Groeneweg 33, 4223 ME Hoornaar, 088 75 15 000

Gemeente Vijfheerenlanden

Voorstraat 30, 4132 AS Vianen, Servicecentrum Burgerzaken, 088 5997000

Vervolg

Alle zienswijzen die binnen de voornoemde termijn zijn ingediend worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraagd een advies uit te brengen over de NRD en de ingediende zienswijzen. Bij de terinzagelegging van het ontwerpprojectbesluit is er gelegenheid om (formeel) te reageren op het MER.

Gedeputeerde Staten van Utrecht mede namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

Kennisgeving van 2 maart tot en met 29 maart 2021.

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen en Handhavingsstelsel voor
Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen, inclusief het maximumaantal vliegbewegingen van 500.000 per jaar en 29.000 in de nacht. Het NNHS dwingt Schiphol om zoveel mogelijk de start- en landingsbanen in te zetten die de minste hinder veroorzaken. Ook wordt de aangescherpte vierde baanregel vastgelegd.

Milieueffectrapport

Het milieueffectrapport beschrijft de milieueffecten van het gebruik van de start- en landingsbanen volgens het nieuwe stelsel en de ontwikkeling van de luchtvaart op de luchthaven Schiphol naar 500.000 vliegbewegingen die hierdoor mogelijk is. Hiermee wordt duidelijk wat de te verwachten milieueffecten zijn van aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol aan het nieuwe stelsel. Een passende beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden maakt deel uit van het milieueffectrapport. Deze passende beoordeling is ook onderdeel van de vergunningsaanvraag door Schiphol vanuit de Wet Natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit over deze vergunningsaanvraag. Op 16 februari 2021 is de zienswijzenprocedure gestart voor de ontwerpvergunning. Meer informatie hierover is te vinden op www.rvo.nl/vergunning-airport-schiphol.

Meer informatie leest u in deze Kennisgeving ontwerpwijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.

Kennisgeving Inspraak Ontwerp Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan beheerjaar 2021 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan beheerjaar 2022

Stukken ter inzage van 12 maart tot en met 24 april 2021

Op 9 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan versie 2021 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Bij de vaststelling van het plan wordt de procedure voor inspraak doorlopen die is geregeld in Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Het Ontwerp Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan beheerjaar 2021 Documentnummer 821FD987 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan beheerjaar 2022 Documentnummer 82205DA9, liggen vanaf 12 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. Hiermee start de formele inspraak en kunt u een zienswijze indienen.

Zienswijzen indienen

Gedurende de terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit besluit indienen. Dit kan op één van de volgende wijzen.

Schriftelijk: aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze Nota Wijzigingsbesluit van het Natuurbeheerplan versie 2021 en het Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022.

U kunt de stukken inzien

Alle zienswijzen worden verwerkt in een ‘Nota van beantwoording’. Als u niet wilt dat daarin uw persoonlijke gegevens worden opgenomen, dan kunt u dit aangeven in uw zienswijze. U ontvangt een schriftelijk bevestiging van de beantwoording van uw zienswijze door GS.

Inspraak

Belanghebbenden kunnen gedurende de zienswijzentermijn een zienswijze indienen tegen de wijzigingen van het Natuurbeheerplan 2021 en het Natuurbeheerplan 2022. Het betreft een partiële wijziging van het Natuurbeheerplan, dat betekent dat een zienswijze alleen kan worden gericht tegen;

  • De ontwerp-wijzigingen versie Natuurbeheerplan 2021 en ontwerp wijzigingen in de kaarten 1. Te ontwikkelen natuur, 3. Leefgebied open grasland, 4. Leefgebied droge dooradering, 5. Leefgebied natte dooradering en 6. Categorie water. De delen van het plan in tekst en kaarten die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie, zijn onherroepelijk en daarom niet vatbaar voor inspraak.
  • De ontwerp wijzigingen versie Natuurbeheerplan 2022 en de ontwerp wijzigingen in de kaarten 1. Te ontwikkelen natuur, 2. Beheertypen natuur en kaart 11 Wijzigingen, van het Natuurbeheerplan. De delen van het plan in tekst en kaarten die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie, zijn onherroepelijk en daarom niet vatbaar voor inspraak.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met medewerkers van het team Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht, telefoonnummer 030-258 3142, mobiel 0653738051, of per e-mail: natuurbeheerplan@provincie-utrecht.nl.