Ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen bij de provincie. U kunt de plannen bekijken en erop reageren.

Bekendmaking inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Ter inzage van 18 december tot en met 28 januari 2021

Provinciale Staten hebben op 9 december jl. het inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld.

Voor dit plan hebben Gedeputeerde Staten een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Het inpassingsplan maakt het realiseren van een spooronderdoorgang en verlegging van de N226 bij de kern Maarsbergen, op het grondgebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug, planologisch en juridisch mogelijk. Dit maakt onderdeel uit van het project “Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen”.

Stukken inzien 

Het inpassingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen vanaf 18 december voor 6 weken ter inzage. Het inpassingsplan is te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-VA01. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is bij deze stukken gevoegd.

Een papieren versie is beschikbaar op het provinciehuis in Utrecht en op het gemeentehuis van de Utrechtse Heuvelrug in Doorn.

Zie de bekendmaking voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-9658.html

 

Bekendmaking Salmsteke Ontkiemt

Ter inzage van 16 december tot en met 3 februari 2021.

Start m.e.r.-procedure dijkversterking Salmsteke, Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Gedeputeerde Staten van Utrecht en Burgemeester en Wethouders van Lopik zijn gestart met de procedure voor millieueffectrapportage (m.e.r.) voor het dijkversterkingstraject Salmsteke. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Stukken inzien

De NRD ligt van 16 december 2020 tot en met 3 februari 2021 ter inzage op het kantoor van HDRS en de provincie Utrecht.

Bezwaar

Binnen de inzagetermijn kunt u reageren op de ontwerp-NRD. Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van naam en adresgegevens, indienen bij de provincie Utrecht per e-mail: zienswijzen@provincie-utrecht.nl of per post: Provincie Utrecht, t.a.v. dhr. M. Feijt, Postbus 80300, 3508TH Utrecht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de NRD kunt u contact opnemen met dhr. R. Gaastra per telefoon: +31624586324 of per e-mail: sterkelekdijk@hdsr.nl

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en zullen betrokken worden bij het op te stellen planMER. Op het moment dat het MER gereed is, is er ook gelegenheid hierop te reageren.

Volledige tekst

Zie ook de volledige tekst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-9406.html