Recreatieschappen

Steeds meer mensen gaan in hun vrije tijd naar buiten. Fiets- en wandelroutes zijn populair. Maar ook recreatieterreinen en plassen worden veel vaker bezocht. In onze provincie vind je allerlei gebieden voor openluchtrecreatie. Om deze te ontwikkelen, beheren en onderhouden werken provincie en gemeenten samen in recreatieschappen.

Taken recreatieschap

De taken die een recreatieschap uitvoert, zijn gemeentelijke taken die uit efficiencyoogpunt aan een recreatieschap zijn overgedragen. Het gaat om voorzieningen in het buitengebied, vaak gelegen op het grondgebied van meerdere gemeenten. Een recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie buiten de bebouwde kom zoals (zwem)plassen, picknickplaatsen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes. Het gaat om basisvoorzieningen, openbaar en (meestal) gratis toegankelijk.

Op de Utrechtse Heuvelrug heeft de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug namens 11 gemeenten, de provincie, terreinbeheerders en andere particulieren een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor het verzorgen van het beheer en onderhoud van routes en paden en groen toezicht op de Utrechtse Heuvelrug.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het werkgebied van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is landschappelijk gevarieerd: uitgestrekte veenweide gebieden in het westelijke deel van de provincie, het weidegebied ten noorden van de stad Utrecht, agrarische gebieden en de noordoever van de Lek met zijn prachtige uiterwaarden. De deelnemers in het schap zijn naast de provincie Utrecht de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein.  Het recreatieschap beheert en onderhoudt diverse uiteenlopende recreatiegebieden in deze gemeenten.

Plassenschap Loosdrecht en omstreken

Het werkgebied van Plassenschap Loosdrecht e.o. omvat alle wateren van de Loosdrechtse Plassen, de legakkergebieden, moeras- en rietlanden en aangrenzende weidegebieden. Daarnaast heeft het Plassenschap een aantal recreatieterreinen, wandel- en fietspaden gelegen in het westelijk weidegebied in eigendom, beheer en onderhoud.  De deelnemers in het plassenschap zijn naast de provincie Utrecht (en Noord-Holland) de gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Utrecht.