Visie op de recreatiezone

Tot 2028 worden in de provincie Utrecht 68.000 nieuwe woningen gebouwd. De meeste daarvan verrijzen in de steden. Daardoor neemt de vraag naar recreatiemogelijkheden toe. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) legt specifiek ruimtelijk beleid vast voor recreatie rond de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. Dit beleid biedt de bestaande recreatieve voorzieningen bescherming.

Recreatiezones op kaart:

Kaart recreatiezones rond Utrecht en Amersfoort

Kaart recreatiezones Heel de heuvelrug

Ruimte voor ontwikkeling

Het provinciale bestuur wil ruimte bieden voor ontwikkelingen met het instrument ‘Rood voor Recreatiegroen’. Dit houdt in dat onder voorwaarden een initiatiefnemer de mogelijkheid heeft om een ‘rode’ ontwikkeling te realiseren als hij tegelijk ook recreatievoorzieningen realiseert. Het is aan de gemeente om de ontwikkelplannen te beoordelen.

Rood voor recreatiegroen

Om de realisatie van recreatieve voorzieningen te stimuleren kan het ontwikkelingsinstrument rood voor recreatiegroen in deze zones worden ingezet. Hierbij valt te denken aan nieuwe landgoederen met recreatief medegebruik, bijdragen aan de recreatieve structuur, recreatieve groengebieden, open (zwem)waterlocaties en doorgaande routestructuren voor langzaam verkeer. De realisatie van rode ontwikkelingen vindt op zodanige wijze plaats, dat het landschap zoveel mogelijk wordt versterkt en rood en recreatie in samenhang worden ontwikkeld.

Webkaart en ambitiekaart

Om betrokkenen in hun planvorming te ondersteunen, heeft de provincie twee hulpmiddelen ontwikkeld. De webkaart recreatiezone geeft de ruimtelijke mogelijkheden in de recreatiezone weer en de ambitiekaarten verbeelden de samenhang en de potenties van de recreatiezone. Gemeenten, terreinbeheerorganisaties en programmabureaus waren bij de totstandkoming van deze kaarten betrokken. De kaarten verbeelden geen nieuw beleid, maar een naar huidig inzicht realistisch wensbeeld.

Webkaart recreatiezone

De webkaart Recreatiezone is een handreiking voor initiatiefnemers en gemeenten. De webkaart laat op hoofdlijnen zien wat de mogelijke en gewenste recreatieve ontwikkelingen en de ruimtelijke mogelijkheden zijn. De webkaart is een weergave van de huidige situatie en het beeld dat betrokken overheden en terreinbeheerders op dit moment hebben.

Recreatieve zones

De kaart bevat drie categorieën recreatieve zones: levendig, gemoedelijk en rustig. Binnen die zonering zijn er verschillende mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling. Ook geeft de kaart informatie over het vigerende ruimtelijk beleid. Onder het kopje ‘inspiratie’ staan schetsen van ontwerpprincipes voor landschappelijke kwaliteit en natuur.

Kaart recreatiezones rond Utrecht en Amersfoort

Kaart recreatiezones Heel de heuvelrug

Hoe werkt de kaart?

Boven de webkaart staat een menubalk. Een klik op de knop ‘legenda’ geeft de verklaring van de kleuren van de zonering. Door het aanklikken van de (i) verschijnt er een pop-up venster met informatie per gebied zodra u met de muis op de recreatiezones klikt. De vensters bevatten links naar verdiepende informatie.

Ambitiekaarten recreatiezone

De ambitiekaarten laten zien hoe de provincie aankijkt tegen de recreatiezone en haar omgeving. Wandelen en fietsen zijn de populairste recreatieve activiteiten rond de steden. De recreatieve verbindingen spelen daarom een belangrijk rol in de ambities. Doordat de kaart ook de recreatieve structuurdragers laat zien, wordt de samenhang van het recreatieve aanbod inzichtelijk en kunnen plannenmakers kijken hoe ze die verder kunnen versterken.

Financiering

Rode ontwikkelingen kunnen volgens het PRS-beleid ingezet worden voor de financiering van nieuwe recreatieve ontwikkelingen en ook van onderhoud van bestaande voorzieningen. Rood is echter niet altijd inpasbaar in het groene gebied rond de steden. Soms moet dan ook gezocht worden naar andere financieringsmogelijkheden voor de recreatieve ambities in de recreatiezone. Daarom zijn ook mogelijke gebiedsontwikkelingen op de ambitiekaarten opgenomen. Door daarbij aan te haken kunnen de kansen voor ontwikkeling van recreatieve voorzieningen wellicht worden vergroot.

Contact

Projectleider Recreatiezone, Gerda Zijm

Telefoon: 030 258 34 15
E-mail: gerda.zijm@provincie-utrecht.nl