Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022 - 2025

In de provincie Utrecht hebben we veel plekken waar je leuke dingen kunt doen buiten in het groen, niet te ver van huis. Toch zien we ook een tekort aan groene recreatiegebieden en kunnen bestaande plekken nog beter toegankelijk gemaakt worden. Hoe de provincie de komende jaren gaat bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de provincie voor recreatie en toerisme, staat in het “Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025” (PR&T). Op 14 december hebben Gedeputeerde Staten het PR&T vastgesteld.

Het PR&T is opgesteld in overleg met andere organisaties die betrokken zijn bij recreatie en toerisme. Hiervoor hebben we een cocreatie aanpak gebruikt: samen met betrokkenen hebben we ideeën opgehaald voor het PR&T.

Uitgangspunt van het PR&T is dat recreatiegebieden goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn, wandelend of fietsend. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de wandel- en fietsverbindingen zo zijn ingericht dat het aantrekkelijk is om vanuit huis te recreëren: het landschap moet ‘binnen voetbereik’ liggen en de routes naar de recreatieterreinen en -gebieden moeten al een beleving zijn. Ook is er aandacht voor drukte spreiding: kansen om recreanten te verleiden om minder drukke gebieden in hun tochten mee te nemen, moeten worden benut. We stimuleren faciliteiten zoals (openbare) toegankelijke toiletten bij bezoekerscentra, horeca en langs routes.