Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 04-02-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 28 januari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Vergadering IPO Bestuur 6 februari 2020

SAMENVATTING: Het IPO bestuur vergadert op 6 februari 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: In te stemmen met: 1. 2a ‘Notitie inzake reactie bestuur op het overdrachtsdossier Algemene Vergadering vanuit gewenste samenwerking’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 2. 2b ‘Notitie inclusief voorstel eerste begrotingswijziging 2020, mede ter doorgeleiding naar de Algemene Vergadering’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 3. 2c ‘Voorstel inzake Huisvesting BIJ12, en doorgeleiding naar de Algemene Vergadering’; 4. 2d ‘Besluit omtrent de thema’s voor aanbod nieuw kabinet/nieuwe missie’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 5. 2e ‘Consultatie wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau’.

05 Onrechtmatigheden inkoop netwerkbeheer regionaal verkeersmanagementsysteem

SAMENVATTING: Om de veiligheid op de provinciale wegen te borgen maakt de provincie gebruik van netwerkbeheer van het Regionaal Verkeersmanagementsysteem (RVM). Er is een onrechtmatigheid geconstateerd met betrekking tot de aanbesteding en contractverlenging van het netwerkbeheer van het regionaal verkeersmanagementsysteem. Om de werking van de het verkeersmanagement en daarmee de veiligheid op de wegen te waarborgen wordt voorgesteld een overbruggingsovereenkomst met de huidige dienstverlener aan te gaan voor het jaar 2020 en een nieuwe Europese aanbesteding te starten voor 2021 en verder. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. af te wijken van de Europese aanbestedingsregels en ten behoeve van het netwerkbeheer van de RVM infrastructuur en netwerk-technische ondersteuning voor de uitrol van de iVRI’s tot 31-12-2020 een overbruggingsovereenkomst te sluiten met Routz; 2. de onrechtmatigheid van het huidige contract en de overbruggingsovereenkomst met een totaalbedrag van € 341.130,- te melden bij de accountant ten behoeve van de jaarrekeningen 2019 en 2020; 3. een Europese aanbesteding in het eerste kwartaal van 2020 op te starten ten behoeve van het netwerkbeheer van de RVM infrastructuur vanaf 01-01-2021; 4. de Statenbrief vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Herverdeling portefeuilles, qualitate qua functies en IPO functies

SAMENVATTING: Op 11 juni 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten in de constituerende vergadering (o.a.) de portefeuilleverdeling vastgesteld. Met betrekking tot de portefeuilleverdeling is toen besloten dat deze verdeling geëvalueerd wordt. Deze evaluatie heeft d.d. 21 januari jl. plaatsgevonden en heeft geleid tot een tweetal wijzigingen. Deze wijzigingen in de portefeuilleverdeling brengen met zich mee dat ook een aantal qualitate qua functies op onderdelen wijzigt. Voor wat betreft de vertegenwoordiging in IPO-verband heeft deze herverdeling geen consequenties. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de op basis van de gehouden evaluatie gewijzigde portefeuilleverdeling vast te stellen waarbij het onderdeel Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling toebedeeld wordt aan gedeputeerde Strijk en Recreatie en Toerisme toebedeeld wordt aan gedeputeerde Schaddelee; 2. de gewijzigde verdeling van de qualitate qua functies vast te stellen; 3. gedeputeerde Bruins Slot te mandateren om de wijzigingen in de q.q.-functies te communiceren met de desbetreffende organisaties; 4. de statenbrief vast te stellen en te verzenden naar Provinciale Staten.

06A Gezamenlijk werkbezoek GS Utrecht en B&W Utrecht aan Gent op 17 en 18 februari 2020

SAMENVATTING: De colleges van de gemeente Utrecht en van de provincie Utrecht brengen op maandag 17 en dinsdag 18 februari 2020 samen een bezoek aan de stad Gent, België. We reizen gezamenlijk met een bus. Het doel van deze reis is om van elkaar te leren op het gebied van de ontwikkeling van de stad en de regio, en de hiermee gepaard gaande uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, inclusie en verdichting. Op het programma staat onder andere een gesprek met het college van Gent en regiobestuurders en een bezoek aan een stadsvernieuwingsproject. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. in te stemmen met de dienstreis naar Gent van 17 tot en met 18 februari 2020 onder leiding van de commissaris van de Koning en alle andere leden van het college van gedeputeerde staten en de provinciesecretaris; 2. de statenbrief en het formulier Melding buitenlandse dienstreizen conform artikel 5.2 van de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Utrecht 2017 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten; 3. het verslag van het bezoek aan Gent na afloop aan Provinciale Staten toe te sturen.

07 Uitkomsten decembercirculaire provinciefonds 2019

SAMENVATTING: Op 16 december 2019 is de decembercirculaire provinciefonds 2019 uitgebracht. De decembercirculaire 2019 informeert provincies over de hoogte van de provinciefondsuitkeringen voor 2019 en latere jaren. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de uitkomsten van de decembercirculaire provinciefonds 2019 voor kennisgeving aan te nemen; 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

08 Samenwerkingsovereenkomst VRT gemeentes IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht, ombouw SUNIJ-lijn

SAMENVATTING: In verband met de geplande werkzaamheden voor deelproject Ombouw SUNIJ-lijn in de zomer van 2020, is per gemeente een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld tussen de provincie Utrecht en de gemeentes Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Het zijn overeenkomsten voor bepaalde tijd voor in ieder geval de duur van het project. Hierin zijn o.a. verantwoordelijkheden van de partijen en nadere afspraken vastgelegd die van belang zijn voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden in de bebouwde omgeving van de betreffende gemeente èn voor een goede aansluiting van de tramhaltes op de omgeving. BESLUIT: Gedeputeerde staten besluiten: 1. om de drie samenwerkingsovereenkomsten getiteld: “Samenwerkingsovereenkomst inzake de ombouw SUNIJ-lijn tussen de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht”, “Samenwerkingsovereenkomst inzake de ombouw SUNIJ-lijn tussen de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein” en “Samenwerkingsovereenkomst inzake de ombouw SUNIJ-lijn tussen de provincie Utrecht en de gemeente IJsselstein” vast te stellen en aan te gaan; 2. de Statenbrief vast te stellen en deze aan Provinciale Staten toe te zenden na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein.

09 Toekenning tegemoetkoming natschade op grond van artikel 6.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming

SAMENVATTING: De herstelmaatregelen voor het oud-Kolland (onderdeel van Natura-2000 gebied Kolland-Overlangbroek) bestaan onder meer uit vernatting van het gebied (opzetten van het peil). Door deze vernatting ontstaat een zekere mate van ‘uitstraling’ op het omliggende agrarische gebied, hier wordt het ook natter. Enkele eigenaren van de percelen waar dit aan de orde is hebben een verzoek tot tegemoetkoming in de natschade gedaan op grond van artikel 6.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. Voorstel is deze tegemoetkoming toe te kennen opdat de noodzakelijke Natura2000-herstelmaatregelen uitgevoerd kunnen worden. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de 3 aanvragen om tegemoetkoming in de natschade van grondeigenaren/gebruikers rond Natura 2000-gebied Oud-Kolland te honoreren, het betreft een bedrag van € 11.366,-; 2. de ondertekening van deze besluiten te mandateren aan de portefeuillehouder mevrouw Bruins Slot; 3. een bedrag van € 19.874,- te reserveren voor een aanvraag die op korte termijn verwacht wordt (het bedrag is hoger, omdat er meer natschade is) en het besluit over toekenning hiervan te mandateren aan de portefeuillehouder mevrouw Bruins Slot.

10 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende PFAS

SAMENVATTING: Op 18 december jl. heeft de GroenLinks-fractie enkele vragen gesteld n.a.v. een nieuwsbericht van de NOS over de vervuiling van drinkwater met PFAS. In haar reactie geven Gedeputeerde Staten aan dat op dit moment geen bedreiging van de drinkwaterkwaliteit met PFAS wordt verwacht en dat de kwaliteit van het grondwater wordt gemonitord. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Vrielink van de GroenLinks-fractie betreffende PFAS vast te stellen en te verzenden.

11 Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door A. Poppe van de SP en W. van der Steeg van de PvdD betreffende de Westelijke ontsluiting Amersfoort

SAMENVATTING: Op 15 januari 2020 zijn door mevrouw Poppe van de SP en de heer Van der Steeg van de PvdD schriftelijke vragen gesteld betreffende de Westelijke Ontsluiting Amersfoort. De provincie is subsidieverlener voor het gemeentelijke project Westelijke Ontsluiting. De vragen zijn gesteld nav berichten van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Stichting Groen in Amersfoort (GiA) aan de gemeenteraad van Amersfoort en Provinciale Staten. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Poppe van de SP en Van der Steeg van de PvdD betreffende de Westelijke ontsluiting Amersfoort vast te stellen en te verzenden.

12 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende bussen uit Groningen in de concessie U-OV

SAMENVATTING: Statenlid Poppe (SP) heeft op 13 januari 2020 naar aanleiding van een krantenartikel vragen gesteld over de inzet van tijdelijke bussen uit Groningen in de concessie U-OV. Deze bussen worden tot de zomer ingezet om voldoende capaciteit te borgen op het U-link-netwerk, in afwachting van de komst van de definitieve U-link-bussen. De tijdelijke bussen voldoen deels aan dezelfde milieunorm als de bussen die ze vervangen (EEV) en deels aan een lagere milieunorm (Euro V). De definitieve U-link-bussen voldoen aan de strengste milieunorm (Euro VI). BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Poppe van de SP betreffende bussen uit Groningen in de concessie U-OV vast te stellen en te verzenden.

21 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020, Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen