Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 11-02-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 4 februari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 75 Jaar Vrijheid – Stand van Zaken & Grondslag Uitbetaling Trekkingsrechten

SAMENVATTING:

De commissaris van de Koning geeft vanuit zijn coördinerende rol een stand van zaken met betrekking tot de lustrumviering 75 Jaar Vrijheid in de provincie Utrecht. Hij gaat in op: (i) het verloop van beeldproject De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s, (ii) de deelname door Utrechtse gemeenten aan het tijdelijke lichtmonument Levenslicht, (iii) de Utrechtse invulling van de Vrijheidsexpress, (iv) de organisatie van Vrijheidsmaaltijden in alle Utrechtse gemeenten, en (v) de uitkeringen aan Utrechtse projecten door het vfonds.

Daarna stelt de commissaris het college op de hoogte van het feit dat alle Utrechtse gemeenten het hen (op basis van een categorisering naar inwonertal) ter beschikking gestelde ‘trekkingsrecht 75 Jaar Vrijheid’ volledig hebben ingeroepen. Burgemeesters bevestigden allen schriftelijk aan de commissaris dat aan de gestelde voorwaarden zal worden voldaan. De commissaris van de Koning vraagt een besluit van het college als definitieve grondslag voor uitkering van de 26 trekkingsrechten aan de respectievelijke gemeenten (in totaal een uitkering van EUR 375.000, opgebouwd uit individuele uitkeringen oplopend van EUR 5.000 voor de qua inwonertal kleinste gemeenten tot EUR 60.000 voor de grootste gemeente).

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten:

 1. nemen kennis van de door de commissaris van de Koning gegeven stand van zaken 75 Jaar Vrijheid en besluiten om de staten door middel van bijgaande statenbrief overeenkomstig te informeren;
 2. besluiten met betrekking tot de uitkering aan de gemeenten van de trekkingsrechten 75 Jaar Vrijheid de commissaris van de Koning als coördinator 75 Jaar Vrijheid te mandateren om de bedragen trekkingsgrecht – indien de gemeenten voldoet aan de aan het trekkingsrecht gestelde voorwaarden – als incidentele subsidies uit de post 75 Jaar Vrijheid te verlenen.

05 Convenant MKB-Deal Maakindustrie Utrecht-West

SAMENVATTING:

De aanvraag voor de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West is door het Ministerie van EZK geselecteerd om uit te werken tot een deal. De deal is een mooie eerste stap in de verdere uitwerking van het ondersteunen van het brede mkb vanuit de provincie. Om van start te kunnen gaan en de middelen van EZK te ontvangen is een convenant opgesteld met afspraken over de samenwerking tussen EZK en de provincie (als penvoerder van de deal). PS worden geïnformeerd over dit convenant en de stand van zaken. De beoogde start van de deal is begin april 2020.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de portefeuillehouder Economie te mandateren om het convenant MKB-deal Maakindustrie Utrecht-west namens de provincie Utrecht te ondertekenen;
 2. de Statenbrief ‘MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West’ met als bijlage het bijgevoegde convenant vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten;
 3. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Economie voor het doorvoeren van noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen in de Statenbrief of het convenant MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West (bv. vanwege tekstuele wijzigingen van het Ministerie van EZK);
 4. het moment van publiceren van het convenant te laten plaatsvinden na overeenstemming tussen de provincie Utrecht en het Ministerie van EZK.

06 Uitgangspunten Vervoerplannen 2021 U-OV en Syntus

SAMENVATTING:

Voor de concessie Tram en Bus Regio Utrecht en de concessie Streekvervoer Provincie Utrecht geldt dat er minimaal één keer per jaar een vervoerplan wordt opgesteld door de concessiehouders (U-OV en Syntus) in overleg met de provincie. Dit proces is vastgelegd in de concessie-afspraken. De provincie Utrecht stelt als concessieverlener jaarlijks procesmatige, inhoudelijke en financiële uitgangspunten vast waarop zowel U-OV als Syntus een nieuw vervoerplan opstellen.

De uitgangspunten 2021 gaan zoals elk jaar in op actuele ontwikkelingen in de concessies, zoals reizigersgroei, verkeersdoorstroming en werkzaamheden. Belangrijk voor 2021 is de uitwerking van het Coalitieakkoord 2019-2023. Dit betekent onder andere een serieuze stap zetten in het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Amersfoort en Utrecht Science Park (USP) en een mogelijk herstel en/of nieuwe uitbreiding op lijnen met groei. Verder zijn diverse inhoudelijke opgaven opgenomen, zoals het doorrijden van de tram Nieuwegein/IJsselstein naar USP, uitbreidingen Zuidwest verbindingen naar USP en het zoeken naar OV-verbeteringen in De Ronde Venen en Soesterkwartier Amersfoort. Het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 geldt als beleidskader voor deze uitgangspunten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2021 vast te stellen;
 2. de uitgangspunten Syntus Vervoerplan 2021 vast te stellen;
 3. de Statenbrief vast te stellen en deze met de Uitgangspunten U-OV Vervoerplan 2021 en Uitgangspunten Syntus Vervoerplan 2021 te versturen naar Provinciale Staten.

07 Brief aan het Rijk over de zorgelijke financiële situatie van gemeenten

SAMENVATTING:

De financiële situatie bij veel gemeenten staat onder druk. Onder invloed van de lasten voor het sociaal domein en de tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds hebben gemeenten flinke maatregelen moeten nemen om tot een sluitende begroting te komen. Daarvoor zijn beleidsarme begrotingen aangeleverd, zijn in veel gemeenten bezuinigen doorgevoerd, investeringen uitgesteld dan wel geschrapt en lokale belastingen verhoogd. Voorgesteld wordt een brief aan de minister van Financiën en de minister van BZK te sturen over de zorgelijke financiële situatie bij de Utrechtse gemeenten waarin wordt opgeroepen vanuit het Rijk structureel extra middelen beschikbaar te stellen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de brief over de zorgelijke financiële situatie van gemeenten aan de minister van Financiën en de minister van BZK vast te stellen en te verzenden;
 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

08 Beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende verhuizing marinierskazerne

SAMENVATTING:

Recentelijk hebben diverse media bericht over de verhuizing van de mariniers. Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn door de fractie van D66 schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen worden met bijgevoegde brief beantwoord.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Widt van D66 betreffende verhuizing mariniers vast te stellen en te verzenden.

09 Beantwoording brief gemeente Soest inzake duiding provinciale regels voor de ontwikkeling van Oude Tempel

SAMENVATTING:

Gemeente Soest heeft Provincie Utrecht d.d. 28 januari 2020 een brief gestuurd waarin de gemeente vraagt om een duiding van de provinciale regels voor het project Oude Tempel in Soesterberg onderdeel van het project Hart van Heuvelrug. Het gaat de gemeente Soest met name om toelichting op de regels voor de cultuurhistorische kwaliteiten en het houtopstandenbeleid (i.c. oude bosgroeiplaats) in relatie tot de gewenste ontwikkeling (woningbouw) voor Oude Tempel.

Provincie Utrecht geeft in de brief aan dat de Provinciale Ruimtelijke Verordening geen belemmeringen biedt (mits de uitspraak van Raad van State goed wordt uitgewerkt in de regels en plankaart van het bestemmingsplan) en dat het Houtopstandenbeleid van de provincie hier niet van toepassing is aangezien het gebied binnen de bebouwde komgrens houtopstanden ligt.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de beantwoording van de brief van de gemeente Soest op ingekomen brief (826090/2298911 d.d. 28 januari 2020).

10 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende de verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen

SAMENVATTING:

Naar aanleiding van een artikel op de website van RTV Utrecht over de verlaging van de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur op alle provinciale wegen zijn hierover door D66 vragen gesteld. Dit artikel was gebaseerd op het slotwoord dat Gedeputeerde Schaddelee tijdens het symposium ‘Heuvelrug in Goede Banen’ over verkeersveiligheid in Doorn heeft gehouden. In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan een netwerkvisie waarin alle relevante aspecten integraal worden meegewogen, zoals doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. De nodige onderzoeken en gesprekken ten aanzien van dit onderwerp moeten nog gevoerd worden.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Kamp van D66 betreffende het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen vast te stellen en te verzenden.

11 Samenwerkingsovereenkomst vervanging oeverconstructies Merwedekanaal

SAMENVATTING:

Het Merwedekanaal ligt zowel op het grondgebied van de provincie Utrecht als van de provincie Zuid-Holland. Op 30 oktober 2019 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten om 3.067 meter oeverconstructies te vervangen in het Merwedekanaal. Ook Provincie Zuid-Holland gaat een deel van haar oevers vervangen. Om dit gezamenlijk te kunnen aanbesteden zijn ambtelijke voorbereidingen getroffen. De afspraken hierover tussen beide provincies zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit voorstel voorziet in de beslissing om de overeenkomst aan te gaan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de ‘Overeenkomst vervanging oeverconstructies Merwedekanaal’, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel, aan te gaan.

12 Beslissing op bezwaar van Blossom Microbial Technology B.V.

SAMENVATTING:

Op 13 december 2019 heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS een advies uitgebracht t.a.v. het bezwaar van Blossom Microbial Technology B.V. (BMT) tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag van € 20.000,- voor het project ‘Micro-organismen in de tuinbouw’. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de afwijzing van de subsidieaanvraag te herroepen en te vervangen door een nieuwe beslissing op de aanvraag.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor subsidie voor het project ‘Micro-organismen in de tuinbouw’ gegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van d.d. 15 juli 2019 te vernietigen en in plaats daarvan alsnog een positief besluit af te geven;
 3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 13 december 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

20 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2020,

Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen