Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 21-01-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 14 januari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Stand van zaken aanpak stikstof

SAMENVATTING:

Provinciale Staten worden middels bijgevoegde Statenbrief bijgepraat over de laatste stand van zaken in het stikstofdossier. Er wordt ingegaan op de gemaakte afspraken met het Rijk in de afgelopen maanden, vooruitgeblikt op de gebiedsgerichte aanpak waarvoor de provincie aan de lat staat en ingegaan op de verschillende bevoegdheden van de minister van LNV en het Rijk, GS en PS. De brief dient als onderlegger bij de plenaire bespreking in Provinciale Staten op 29 januari aanstaande.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en met bijbehorende bijlagen ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Verlengen Meerjarenprogramma AVP 2016-2019

SAMENVATTING:

De beleidsuitvoering voor het landelijk gebied vindt bij de provincie Utrecht voor een belangrijk deel plaats via het uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP). De huidige fase van het programma is eind 2019 afgelopen. Het AVP wordt met 1 jaar verlengd tot eind 2020. Dat wordt vormgegeven door het Programmaplan AVP 2020 en betreft de (integrale) beleidsopgaven voor de thema’s natuur, water en bodem, landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid en kleine kernen en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland wordt aangepast conform de opgaven zoals verwoord in het programmaplan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het Programmaplan AVP 2020 vast te stellen;
 2. de Statenbrief vast te stellen en met het Programmaplan AVP 2020 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
 3. de portefeuillehouder te machtigen voor het aanbrengen van redactionele verbeteringen in het Programmaplan AVP 2020;
 4. vooruitlopend op de verschuiving van gereserveerde middelen subsidiemogelijkheden open te stellen voor de thema’s recreatie, leefbaarheid en Recreatie om de Stad;
 5. de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2016-2019, geregistreerd onder nummer 8186F3B0 in te trekken;
 6. de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2020, geregistreerd onder nummer 8201E88F vast te stellen;
 7. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad;
 8. de portefeuilleouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de teksten van de uitvoeringsverordening in het geval de EU staatssteunkennisgevingsprocedure daartoe aanleiding geeft.

07 Ontslag van een commissielid van de adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voor de behandeling van bezwaren, klachten en administratief beroep (Awb-adviescommissie)

SAMENVATTING:

De onafhankelijke bezwarencommissie adviseert Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten en administratief beroep. De voorzitters en leden worden benoemd in overeenstemming met de Verordening bezwaarschriften, klachten en administratief beroep 2016 voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd. In dit voorstel treft u de voordracht aan voor het ontslag op eigen verzoek van een van de commissieleden.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. tot eervol ontslag van commissielid mevrouw mr. J. Gundelach;
 2. de statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

08 Statenbrief voorbereiding erfbegeleiders/landbouwcoaches

SAMENVATTING:

Gedeputeerde staten besluiten de uitgangspunten van en het implementatietraject voor de inzet van erfbegeleiders/landbouwcoaches en de aanpak van asbestdaken vast te stellen. De uitgangspunten betreffen: 1. integraal begeleidingsaanbod (aan ondernemers, eigenaren in het landelijk gebied), 2. het begeleidingsaanbod richt zich primair op stimulering van de landbouwtransitie en de aanpak van asbestdaken; waar mogelijk liften andere beleidsdoelen mee. 3. De begeleiding/coaching is onafhankelijk en inclusief d.w.z. dat de begeleiding voortduurt tot en met de bepalende beslissingen door de eigenaar, met inbegrip van het daarvoor benodigde specialistisch advies en begeleid vanuit een vertrouwd aanspreekpunt. Met bijgaande Statenbrief worden Provinciale Staten hierover en de vervolgaanpak nader geïnformeerd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de uitgangspunten voor implementatie van erfbegeleiders/landbouwcoaches vast te stellen;
 2. de Statenbrief “Voorbereiding en implementatie erfbegeleiders/landbouwcoaches” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

10 Stand van zaken ‘Integraal maatregelenpakket Bunnik-Houten’ (januari 2020)

SAMENVATTING:

In het bestuurlijk overleg van 13 november 2019 is tussen de gemeenten Bunnik en Houten en de provincie Utrecht afgesproken de gemeenteraden van Bunnik en Houten alsmede Provinciale Staten op de hoogte brengen van de stand van zaken van het integraal maatregelenpakket Bunnik-Houten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. Provinciale Staten te informeren middels een Statenbrief over de stand van zaken van het integraal maatregelenpakket Bunnik-Houten;
 2. deze Statenbrief vast te stellen en te verzenden;
 3. de aanbiedingsbrieven aan de gemeente vast te stellen en samen met een kopie van de Statenbrief aan de colleges van de gemeenten Bunnik en Houten te sturen.

11 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV fractie betreffende COP25

SAMENVATTING:

Beantwoording schriftelijke vragen betreffende ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV fractie betreffende COP25.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de Partij voor de Vrijheid, betreffende COP25, vast te stellen en te verzenden.

12 Advies Mijnbouwwet: opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte Renkum

SAMENVATTING:

Op 15 juli 2019 hebben GS van het Ministerie van EZK (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte (geothermie) Renkum. De aanvraag heeft betrekking op grondgebied van de provincies Gelderland en Utrecht. Het Utrechtse grondgebied betreft de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Het vastgestelde GS-advies heeft betrekking op het grondgebied van deze gemeenten.

Aardwarmte kan bijdragen aan de transitie naar schone energie en de uitfasering van aardgas. Er is nog weinig bekend over de potentie van aardwarmte in de regio Food Valley en er zijn er weinig alternatieve grote duurzame warmtebronnen beschikbaar. Daarom zijn GS voorstander van onderzoek naar aardwarmte en in het advies bieden GS aan om mee te denken in het vervolg van het aardwarmteproject. De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt wel om zorgvuldigheid. In dit advies zijn daarom ook diverse aandachtspunten opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de opsporing en winning van aardwarmte veilig en verantwoord plaatsvinden, lokale en regionale regels en belangen worden meegenomen in de opsporingsvergunning (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en de omgeving zo goed mogelijk in het onderzoek en de realisatie wordt betrokken.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het advies opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte Renkum vast te stellen;
 2. de portefeuillehouder gedeputeerde Bruins Slot te mandateren het advies namens GS te ondertekenen en verzenden aan EZK.

13 Wijziging openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen 2019

SAMENVATTING:

GS besluiten om het subsidieplafond van de POP3-regeling Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 2019 van € 1,5 mln., op te hogen naar € 6,5 mln.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten het wijzigingsbesluit voor ophoging van het subsidieplafond met een bedrag van € 5 mln., ten behoeve van de POP3-regeling Fysieke investeringen 2019, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

14 Openstelling subsidie Kleine landschapselementen

SAMENVATTING:

In 2017 heeft de provincie Utrecht het Platform Kleine landschapselementen opgericht om de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen te stimuleren. In het platform werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en Utrechts Particulier Grondbezit. In 2017 is gestart met een pilot op het grondgebied van 4 gemeenten. In 2019 is dit uitgebreid tot 10 gemeenten, en nu willen nog 6 gemeenten en 2 agrarische collectieven meedoen aan het platform. Om dit mogelijk te maken is het nodig om een nieuw Openstellingsbesluit te publiceren zodat de subsidieregeling die voor dit doel is opgesteld kan worden ingezet op het grondgebied van de 6 nieuwe gemeenten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het besluit tot openstelling van de Subsidieregeling voor de stimulering aanleg en herstel kleine landschapselementen, geregistreerd onder 8202AF3A vast te stellen;
 2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
 3. de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen aan te brengen in de besluiten in het geval de EU staatssteun-kennisgevingsprocedure daartoe aanleiding geeft.

15 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende het ontbreken van een natuurvergunning bij de industrie

SAMENVATTING:

De SGP fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van een EenVandaag rapportage. Er wordt een beeld geschetst dat veel industriële bedrijven wel vergunningplichtig zijn, maar geen natuurvergunning hebben. Eerdere botsproeven van GS bevestigen dit beeld. Het beeld wordt weerlegd dat dit betekent dat er ook geen informatie van deze bedrijven beschikbaar is. Een oplossing voor de legalisering van deze sector moet landelijk gezocht worden gezien de voorgeschiedenis.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van den Dikkenberg van de SGP betreffende ontbreken van natuurvergunningen bij de industrie vast te stellen en te verzenden.

16 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende stankhinder rioolwaterzuiveringsinrichting Overvecht, gemeente Utrecht

SAMENVATTING:

De VVD-fractie uit Provinciale Staten heeft tien vragen gesteld over in de woonomgeving rond de rioolwaterzuivering Overvecht (gemeente Utrecht) ervaren stankhinder. Gedeputeerde Staten zetten in hun antwoorden uiteen dat er vanaf medio 2018 t/m begin 2019 inderdaad sprake was van meer geurhinder dan normaal. In die periode werd de nieuw gebouwde rioolwaterzuivering opgestart en ingeregeld. De oude én de nieuwe rioolwaterzuivering waren toen sámen, naast elkaar in bedrijf. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in die periode alles in het werk gesteld om de geurhinder zoveel als mogelijk te beperken. Met de ingebruikname van de nieuwbouw is het aantal klachten vanaf mei 2019 minimaal.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevr. J. van Gilse (VVD) betreffende stankhinder in de woonomgeving rond de rioolwaterzuiveringsinrichting Overvecht (gemeente Utrecht) vast te stellen en te verzenden.

17 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende knotwilgen Lange Linschoten

SAMENVATTING:

Op 2 december 2019 heeft het Statenlid Van der Steeg namens de Partij voor de Dieren (PvdD) schriftelijke vragen ex art. 47 RvO gesteld naar aanleiding van een artikel in het AD inzake knotwilgen aan de Lange Linschoten, die als Klein landschapselement zijn beschermd conform de waardenkaart Kleine Landschapselementen (KLE). Deze berichtgeving roept het beeld op dat de provincie voornemens is de beschermde status van deze knotwilgen op te heffen. Echter, de provincie heeft geen aanvraag ontvangen van de gemeente, en is niet voornemens de beschermde status op te heffen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van der Steeg van PvdD betreffende knotwilgen Lange Linschoten vast te stellen en te verzenden.

18 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende verdiepende vragen over stikstofbronnen

SAMENVATTING:

Door de PVV fractie zijn verdiepende vragen gesteld over de omvang van bepaalde stikstofbronnen, te weten wilde dieren, kleine bedrijvigheid en de luchtvaart. Daarbij wordt gevraagd naar beschikbaarheid van gegevens van deze bronnen en van natuurkwaliteit en monitoring

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende verdiepende vragen stikstofbronnen vast te stellen en te verzenden.

19 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende dak- en thuislozen

SAMENVATTING:

GroenLinks maakt zich zorgen over het woonperspectief van mensen die behoren tot de groep mensen die niet op eigen kracht huisvesting kunnen vinden en betrekken. Daarnaast maakt GroenLinks zich zorgen over de verdere toename van het aantal dak- en thuislozen. Naar aanleiding van deze zorgen heeft GroenLinks statenvragen gesteld.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jong van GroenLinks betreffende dak- en thuislozen in de provincie vast te stellen en te verzenden.

28 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020,

Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen