Begroting 2024

Geld en munten

Begroting 2024

De begrotingsvoorstellen van de provincie Utrecht voor 2024 laten zien dat er een sluitende begroting ligt, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. De totale begroting voor 2024 bedraagt bijna 574 miljoen euro. Eind 2023 komt er een wijziging op de begroting om de ambities van het huidige college van Gedeputeerde Staten mee te nemen in het beleid.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht werken met gevoel voor urgentie aan de noodzakelijke transities. Denk daarbij aan duurzame energie, een circulaire economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw. Daarnaast werkt de provincie aan het versterken van haar belangrijke kwaliteiten: meer en gezonde natuur, goede kwaliteit van water en lucht en vitale steden en dorpen. Het versnellen van de bouw van (betaalbare) woningen, de vraag naar ruimte voor bedrijven en de krapte op de arbeidsmarkt zijn opgaven die actueel zijn en blijven.

De provincie heeft een ingewikkelde ruimtelijk puzzel te leggen. Voor de opgaven voor landbouw, stikstof, energie, woningbouw, huisvesting voor statushouders en water, bodem en natuur heeft de provincie de regierol. In gebiedsprocessen zal, samen met alle partners in het gebied, het komend jaar aan de oplossingen worden gewerkt. Het is een uitdaging om het evenwicht tussen de opgaven te bewaken en te zorgen voor het behoud van een gezonde leefomgeving.

Provinciale Staten hebben de begroting op 8 november 2023 vastgesteld.

Wijzigingen op begroting

Om in 2024 ook met nieuw beleid te kunnen starten is een wijziging op de begroting voorgesteld. Tijdens het opstellen van de begroting voor 2024 was het vorige college demissionair en de coalitievorming nog gaande.

Deze begrotingswijziging geeft accenten aan het beleid van het nieuwe provinciebestuur. Voor 2024 is ruim 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de eigen middelen van de provincie Utrecht. Ook voor 2025, 2026 en 2027 zijn tientallen miljoenen euro's extra te investeren voor een groene, gezonde en ondernemende provincie Utrecht.

Op 13 december 2023 wordt de wijziging door Provinciale Staten besproken.

Benieuwd naar wat we in 2024 samen willen bereiken?

Factsheet begroting 2024
Factsheet-begroting-2024.png.