Verzoek om openbaarmaking documenten (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar kan of mag worden gemaakt.

De provincie Utrecht geeft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering: o.a. via onze website, de media of door het verspreiden van folders of brochures.

Wilt u iets anders of iets meer weten, dan kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Voorheen kon dit via een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Deze wet is komen te vervallen en sinds 1 mei 2022 is de Woo hiervoor in de plaats gekomen.

Een Woo-verzoek moet gericht zijn aan één van de bestuursorganen van de provincie: Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning. De Woo is ook van toepassing op een organisatie of dienst die onder verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen valt.

Wob- en Woo-besluiten