Voorziening onverwijlde bijstand

Vraagt u algemene bijstand aan bij een gemeente die in de provincie Utrecht ligt? De gemeente neemt het besluit over het verlenen van deze bijstand. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? Dan kent de gemeente u een voorschot toe voor een periode van vier weken. Dit wordt na vier weken herhaald tot op de aanvraag is beslist. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.  Voor informatie kunt terecht bij uw gemeente.

Vraagt u algemene bijstand aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen en woont u in de provincie Utrecht? Dan neemt niet de gemeente maar de SVB het besluit over het verlenen van deze bijstand. Voor het verlenen van voorschot geldt hetzelfde als hiervoor is vermeld voor  gemeenten. De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door: (1e) alleenstaanden en alleenstaande ouders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, en (2e) gehuwden van wie beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of van wie één echtgenoot deze leeftijd heeft bereikt. U komt alleen voor deze bijstand in aanmerking wanneer u in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te raken dat u niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Voor informatie kunt u terecht bij de SVB.

De voorschotverplichting van de gemeente of de SVB bestaat niet wanneer de aanvraag om algemene bijstand naar het oordeel van de gemeente of de SVB niet volledig is wegens het ontbreken van bijvoorbeeld bewijsstukken. De voorschotverplichting bestaan ook niet wanneer bij de aanvraag blijkt dat geen recht op algemene bijstand bestaat.

Weigert de gemeente of de SVB u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Dan kunt u bij de provincie Utrecht een voorziening onverwijlde bijstand aanvragen. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of de SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, geldt dat een aanvraag om algemene bijstand bij de gemeente of de SVB is ingediend en dat de voorschotverplichting van toepassing is. Voordat een beslissing op de aanvraag om onverwijlde bijstand wordt genomen, wordt de gemeente of de SVB om informatie gevraagd.

Aanpak

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk of per mail aan bij de provincie. De aanvraag bevat in ieder geval naam en adres van de aanvrager en een korte toelichting op de aanvraag. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag indienen. De machtiging wordt met de aanvraag meegezonden.

Contact

U kunt een verzoek tot onverwijlde bijstand indienen bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning van uw provincie.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de voorzitter en evenmin beroep tegen deze beslissing instellen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

31 januari 2018

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300
3508TH Utrecht

info@provincie-utrecht.nl
Telefoon 030-258 9111