Milieueffectrapportage (m.e.r.)

U wilt een plan of project realiseren dat nadelig kan zijn voor het milieu? Dan bent u mogelijk verplicht een milieueffectrapportage(MER) op te stellen. Een MER is een onderzoeksrapportage die de effecten van een bepaalde activiteit beschrijft. De procedure voor MER is geregeld in de Wet milieubeheer. De uitvoeringsregels staan in het Besluit MER. Meer informatie hierover vindt u op de website Commissie MER.

Waarom een Milieueffectrapport (MER)

Bijna alle activiteiten die mensen ondernemen hebben milieugevolgen. Voor sommige activiteiten die nadelige milieugevolgen kunnen hebben moet een Milieueffectrapport (MER) worden opgesteld of moet worden beoordeeld of het noodzakelijk is om een MER op te stellen.

In het Besluit m.e.r. staan de verschillende activiteiten, besluiten en overheidsplannen waarvoor het verplicht is om een MER op te stellen. Hierdoor wordt het milieubelang volwaardig meegewogen bij besluitvorming over deze activiteiten/ontwikkelingen.

Wat is een Milieueffectrapport (MER) 

In een MER staat welke gevolgen een activiteit heeft voor het milieu. Denk hierbij aan activiteiten zoals bijvoorbeeld de aanleg van (spoor)wegen, woonwijken, bedrijventerreinen of de oprichting van inrichtingen voor het kweken van vis, vervaardigen van cement enzovoorts.

Een MER bevat:

  • Alternatieven die de effecten op het milieu laten zien.
  • Een vergelijking van de situatie zonder en met de voorgenomen activiteit.

Welke milieueffectrapportages zijn er?

Er zijn twee soorten milieueffectrapportages:

  • Een planMER is een milieueffectrapport uitsluitend voor plannen van de overheid. (Structuurvisies, bestemmingsplannen enzovoorts).
  • Een projectMER is een gedetailleerde milieueffectrapportage voor projecten en milieuvergunningen.

Contact

Secretariaat beleidsafdeling Fysieke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl