Regionale Energie Strategieën (RES’en)

In het Klimaatakkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke partners afgesproken dat 30 regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In de provincie Utrecht gaat het om drie Regionale Energiestrategieën: regio U16, regio Foodvalley en de regio Amersfoort. In de Regionale Energiestrategieën maken regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken over het opwekken van duurzame energie op land, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Rol provincie

De provincie Utrecht levert een actieve bijdrage aan de Regionale Energiestrategieën. Dit doen we onder meer door het maken en toepassen van de benodigde ruimtelijke kaders, vergunningverlening voor duurzame energie-initiatieven en het stimuleren van kennisdeling, participatie en samenwerking. Daarbij ondersteunen we op inhoud en proces en nemen we waar nodig regie om samenhang te borgen en we bewaken de solidariteit.

RES-regio’s

De provincie Utrecht is verdeeld in drie regio’s: U16, Regio Amersfoort en (een deel van) Food Valley. In elke regio werken verschillende stakeholders samen met inwoners aan de Regionale Energiestrategie.

Meer informatie vindt u op de websites van de drie RES regio’s:

Nieuws