Kadernota 2025

De provincie Utrecht zet zich in om de ontwikkeling van de regio in goede banen te leiden en de transities die nodig zijn te versnellen. Daarbij moet goed zicht blijven op de inkomsten en uitgaven. Het is duidelijk dat de uitdagingen waar de provincie voor staat om meer en verdergaande investeringen vragen. Maar, we willen ook onze financiën op de lange termijn gezond houden. In deze kadernota is oog voor beide aspecten en maken we verstandige keuzes. Voor de komende jaren zal dit echter meer inspanning vergen: onzekere inkomsten en stijgende kosten (waaronder doorvoeren indexering) vereisen tijdige bijsturing.

Uitdagingen

Aan de kant van de inkomsten zorgen drie factoren voor onzekerheid:

 1. Herijking van het provinciefonds
 2. Toekomstige ontwikkeling van de opcenten
 3. Het hogere aantal Specifieke Uitkeringen (SPUKS)

Bij de uitgaven speelt mee dat de uitvoeringskracht van de provincie en partners onder druk staat omdat personeel lastig te vinden is. Daarnaast lopen projecten vertraging op door onvoldoende ruimte op het elektriciteitsnet en de stikstofproblematiek. 

Tegelijkertijd wil de provincie niet stilzitten. In 2019 is het klimaatakkoord ondertekend en met 2030 in zicht is het tijd om meer vaart te zetten achter de klimaatdoelen. Mobiliteit en wonen zijn thema's die om aandacht blijven vragen in deze provincie, daarnaast is het streven om meer natuurwaarde te creëren in de provincie.

Werken aan de provincie

 • Tegengaan van netcongestie
 • Zorgen voor voldoende zoet (drink)water en klimaatbestendig bouwen
 • Halen klimaatdoelen
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Uitvoeren nieuwe provinciale volkshuisvestingstaken

Met oog op kosten

 • Efficiëntere verduurzaming van woningen via het Energie Diensten Centrum
 • Nieuwe verdeling recreatiebudget
 • Verlagen subsidiebudget bestuurlijke zaken
 • Combineren bomenplan en realisatie Veenweidestrategie in UPLG (Utrechts Programma Landelijk Gebied)
 • Inzet op EU-financiering

In toenemende mate wordt naar de provincie gekeken om een rol te spelen bij maatschappelijke vraagstukken. Die rol vervullen wij graag, maar we zullen er niet aan ontkomen om ambities, middelen (geld) en capaciteit (menskracht) in lijn met elkaar te brengen: financieel in evenwicht, met oog op de toekomst. 

Lees de kadernota

In de kadernota doet het college van Gedeputeerde Staten voorstellen die worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Lees de volledige kadernota: Kadernota 2025-2028
Lees het coalitiekoord: Aan de slag voor Utrecht, voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie

Provinciale Staten

Provinciale Staten bespreken de kadernota 2025 en voorstellen in de commissievergaderingen op 29 mei en 5 juni. Het slotdebat vindt plaats op 19 juni 2024.