10.000 woningen per jaar er bij in de provincie Utrecht - Alle hens aan dek! -

Het is prettig wonen en werken in de provincie Utrecht. Er zijn veel voorzieningen en bedrijven, de natuur is dichtbij en er is veel te zien en te beleven. Om te zorgen dat huidige en nieuwe inwoners van de provincie een huis kunnen vinden, moeten er veel woningen worden gebouwd de komende 30 jaar. Samen met gemeenten, corporaties en ontwikkelaars kunnen we ervoor zorgen dat deze woningen betaalbaar, toekomstbestendig en goed bereikbaar zijn. Samen met gemeenten en andere partners de woningbouwproductie in de provincie Utrecht opvoeren naar 10.000 woningen per jaar; in 2020 zijn bijna 8000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Naast voldoende betaalbare nieuwe woningen (streven: tenminste 50% van de nieuwe woningen in het middensegment en sociale woningbouw) zou ik graag zien dat voldoende woningen voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens beschikbaar komen. En om dit alles te kunnen bereiken is de ondersteuning van het rijk keihard nodig!

betonconstructie

Om de grote woningbouwopgave in de provincie Utrecht voor elkaar te krijgen is het alle hens aan dek. Inmiddels maken de provincie en de 26 Utrechtse gemeenten jaarlijks afspraken over de programmering van de te ontwikkelen woon- en werklocaties. Een integrale opgave want het gaat naast over wonen ook over bereikbaarheid, groenstructuren, energietransitie en klimaat. Grote investeringen zijn hiervoor nodig en meerdere grotere ontwikkelgebieden kennen forse onrendabele toppen. Meerjarige afspraken met het rijk zijn nodig om de woningbouwlocaties die nu in beeld zijn ook gerealiseerd te krijgen. Op rijksniveau is dan een betere samenwerking tussen en het bij elkaar brengen van de diverse geldpotten van ministeries als BZK, I&W, LNV en EZ nodig. Vele instrumenten zien het daglicht zoals het Groeifonds, 14 grote versnellingsgebieden en de Woningbouwimpulsgelden. Mijn vraag is of de huidige inzet voldoende is?

Van de Woningbouwimpulsgelden zijn inmiddels 2 tranches afgerond. Vanuit de provincie Utrecht zijn bij de tweede tranche 6 aanvragen ingediend maar helaas zijn er maar 2 aanvragen gehonoreerd; in Amersfoort en Woerden. Echter andere belangrijke projecten in Utrecht, Nieuwegein, De Ronde Venen en Amersfoort om tot die jaarlijkse productie van 10.000 woningen te komen staan nu in de vertraging.  Mijn oproep aan het rijk en het volgende kabinet is dan ook om ruimhartiger middelen vrij te maken om de door gemeenten en provincie goede voorbereide projecten doorgang te kunnen laten vinden. Voor de vele woningzoekenden is dit de komende jaren keihard nodig. De gemeenten zorgen met steun van de provincie voor voldoende bouwlocaties en dat het juiste personeel en deskundigheid aanwezig zijn. Als nu ook de verhuurdersheffing wordt omgezet naar een investeringsfonds voor de woningbouwcorporaties, kan het rijk zijn focus richten op een gecoördineerde inzet van menskracht en middelen om de vele mooie projecten te ondersteunen. Wat zullen die vele woningzoekenden hier blij mee zijn!