Landelijke publiekscampagne invoering Omgevingswet van start

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Op 2 oktober is de landelijke publiekscampagne Omgevingswet gestart.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • Voor veel vergunningen worden de termijnen voor het nemen van besluiten korter. Dat is gunstig voor intiatiefnemers. Voor sommige aanvragen wordt de termijn verkort naar 8 weken (met mogelijkheid om de termijn met 6 weken te verlengen). Houd er wel rekening mee dat het tijd nodig heeft om te wennen aan het werken met de Omgevingswet. Dien uw aanvraag daarom ruim van tevoren in. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de provincie binnen 26 weken een besluit nemen. Ook bij deze procedure is een verlenging met 6 weken mogelijk.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat diegene met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
Omgevingswet van start campagnebanner
Omgevingswet van start.