Omgevingswet en Omgevingsvisie

Binnen een paar klikken weten waaraan u moet voldoen, bijvoorbeeld als u een evenement wilt organiseren. Of u hebt plannen voor een bepaalde locatie en u wilt snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in welke wetten en verordeningen daar voor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet per 1 juli 2023 maakt dit eenvoudiger. De provincie bereidt zich voor op de komst van deze wet.

Lees meer over de Omgevingswet op de website Samen werken aan de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie Utrecht er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken. Hoe zorgen we dat iedereen hier ook in de toekomst prettig en gezond kan leven?

In de Omgevingsvisie zijn zeven thema’s uitgewerkt, zie afbeelding. Per thema maken we belangrijke keuzes.

De zeven thema's van de omgevingsvisie: Stad en land gezond, Klimaatbestendig en waterrobuust, Duurzame energie, Vitale steden en dorpen, Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar, Levend landschap, erfgoed en cultuur, Toekomstbestendige natuur en landbouw

Slim combineren en concentreren

Omdat de ruimte in de provincie beperkt is, móeten we keuzes maken. Daarom is ons uitgangspunt in de Omgevingsvisie om waar mogelijk te kiezen voor slim combineren en concentreren.

Met slim combineren bedoelen we dat de beschikbare ruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden. We combineren bijvoorbeeld het versterken van de rivierdijken met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en nieuwe recreatie- en natuurgebieden.

Concentreren betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woningen voornamelijk gebouwd worden dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Veel van wat je nodig hebt, is dan in de buurt en goed bereikbaar.

De Omgevingsvisie provincie Utrecht is op 1 april 2021 in werking getreden.

Omgevingsverordening

Om de Omgevingsvisie in de praktijk goed te laten werken, zijn op onderdelen regels nodig. Deze regels zijn vastgelegd in één omgevingsverordening. Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en de provincie alvast aan de slag wil met de uitvoering van het beleid in de Omgevingsvisie, is de Interim Omgevingsverordening opgesteld. Deze wordt vervangen door de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingsdiensten

De Omgevingswet leidt tot grote veranderingen en wijzigingen in de organisatie en de taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving. Er komt een ander soort vergunning, die bovendien ook nog eens in een kortere tijd behandeld moet worden. Niet voor elke activiteit is een vergunning nodig. De vergunning kan nog beter toegespitst worden op de specifieke wensen van de aanvrager. Een deel van de vergunningen wordt verleend door de provincie Utrecht zelf en een deel wordt verzorgt door de regionale uitvoeringsdiensten.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Straks kunnen burgers, bedrijven en overheden met één muisklik alle informatie en regels vinden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daarvoor is goede digitale ondersteuning nodig. Want iemand die een plan heeft, wil snel weten wat er op een bepaalde plek wel en niet kan. Hij wil weten welke regels gelden en vooral ook of zijn plan een kans van slagen heeft. Ook iemand die belang heeft bij het plan wil toegang hebben tot de regels en informatie. En de overheid die beslist over de vergunning wil dat zoveel mogelijk gegevens betrouwbaar en gemakkelijk beschikbaar zijn. Dat maakt een goede en snelle besluitvorming mogelijk.

Om dit te realiseren werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan het  Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Mail ze naar omgevingswet@provincie-utrecht.nl.

Nieuws

Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie
Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie