Omgevingswet en Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2024 heeft iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van een huis, het organiseren van een evenement of als een ondernemer een loods wil laten plaatsen naast het bedrijfspand. In het nieuwe Omgevingsloket kan iedere initiatiefnemer uitzoeken of hij een vergunning nodig heeft of dat hij een melding moet doen. 

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie Utrecht er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken. Hoe zorgen we dat iedereen hier ook in de toekomst prettig en gezond kan leven?

In de Omgevingsvisie zijn zeven thema’s uitgewerkt, zie afbeelding. Per thema maken we belangrijke keuzes.

De zeven thema's van de omgevingsvisie: Stad en land gezond, Klimaatbestendig en waterrobuust, Duurzame energie, Vitale steden en dorpen, Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar, Levend landschap, erfgoed en cultuur, Toekomstbestendige natuur en landbouw

Slim combineren en concentreren

Omdat de ruimte in de provincie beperkt is, móeten we keuzes maken. Daarom is ons uitgangspunt in de Omgevingsvisie om waar mogelijk te kiezen voor slim combineren en concentreren.

Met slim combineren bedoelen we dat de beschikbare ruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden. We combineren bijvoorbeeld het versterken van de rivierdijken met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en nieuwe recreatie- en natuurgebieden.

Concentreren betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woningen voornamelijk gebouwd worden dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Veel van wat je nodig hebt, is dan in de buurt en goed bereikbaar.

De Omgevingsvisie provincie Utrecht is op 1 april 2021 in werking getreden.

Omgevingsverordening

Om de Omgevingsvisie in de praktijk goed te laten werken, zijn op onderdelen regels nodig. Deze regels zijn vastgelegd in één Omgevingsverordening. Deze verordening is op 1 januari 2024 samen met de Omgevingswet in werking getreden.

Om de Omgevingsverordening actueel te houden, wordt de verordening op onderdelen gewijzigd. op 7 februari 2024 hebben Provinciale Staten de eerste wijziging Omgevingsverordening vastgesteld. Op 1 maart 2024 is deze eerste wijziging in werking getreden.

De geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening staat in het Omgevingsloket. Hierin vindt u alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving. 

 

Monitor omgevingsbeleid

De provincie Utrecht heeft een monitor Omgevingsbeleid ontwikkeld. Aan de hand van zeven beleidsthema’s wordt gemeten hoe is het gesteld met een aantal ambities uit de Omgevingsvisie. De monitor heeft een signalerende functie en is aanvullend op bestaande (en ontwikkeling zijnde) provinciale monitors die bijvoorbeeld meer sectoraal gericht zijn. De gemeten effecten zijn een gezamenlijk resultaat van de provincie en diverse partners. De monitor zal regelmatig worden geactualiseerd. 

Omgevingsdiensten

De Omgevingswet leidt tot grote veranderingen in de organisatie en taakuitvoering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er komt een ander soort vergunning, die bovendien ook nog eens in een kortere tijd behandeld moet worden. Niet voor elke activiteit is een vergunning nodig. De vergunning kan nog beter toegespitst worden op de specifieke wensen van de aanvrager. Een deel van de vergunningen wordt verleend door de provincie Utrecht zelf en een deel wordt verzorgd door de regionale uitvoeringsdiensten.

Eén loket

In het Omgevingsloket staan alle regels van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bij elkaar. Hier checkt u online of een vergunning nodig is. Ook kunt u een vergunning aanvragen. Bij veel vergunningen moet de overheid sneller een beslissing nemen. En met de Omgevingswet verwacht de overheid dat iemand met (ver)bouwplannen in gesprek gaat met iedereen die een belang heeft bij de plannen. De wet noemt dit participatie.  

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Mail ze naar omgevingswet@provincie-utrecht.nl.

Nieuws

Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie
Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie