Omgevingswet en Omgevingsvisie

Binnen een paar muisklikken weten waaraan u moet voldoen, bijvoorbeeld las u een evenement wilt organiseren. Of u heeft plannen voor een bepaalde locatie en wilt snel en eenvoudig inzicht in de wetten en verordeningen daarvoor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet, 1 januari 2024, maakt dit eenvoudiger. De provincie bereidt zich voor op de komst van deze wet.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie Utrecht er in 2050 uitziet. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen, waar kunnen we duurzame energie opwekken en hoe beschermen we onze natuur? Belangrijke vragen die elkaar beïnvloeden en die we in samenhang moeten bekijken. Hoe zorgen we dat iedereen hier ook in de toekomst prettig en gezond kan leven?

In de Omgevingsvisie zijn zeven thema’s uitgewerkt, zie afbeelding. Per thema maken we belangrijke keuzes.

De zeven thema's van de omgevingsvisie: Stad en land gezond, Klimaatbestendig en waterrobuust, Duurzame energie, Vitale steden en dorpen, Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar, Levend landschap, erfgoed en cultuur, Toekomstbestendige natuur en landbouw

Slim combineren en concentreren

Omdat de ruimte in de provincie beperkt is, móeten we keuzes maken. Daarom is ons uitgangspunt in de Omgevingsvisie om waar mogelijk te kiezen voor slim combineren en concentreren.

Met slim combineren bedoelen we dat de beschikbare ruimte op meerdere manieren gebruikt kan worden. We combineren bijvoorbeeld het versterken van de rivierdijken met de ontwikkeling van nieuwe fiets- en wandelroutes en nieuwe recreatie- en natuurgebieden.

Concentreren betekent bijvoorbeeld dat nieuwe woningen voornamelijk gebouwd worden dichtbij stations en in steden en dorpskernen. Veel van wat je nodig hebt, is dan in de buurt en goed bereikbaar.

De Omgevingsvisie provincie Utrecht is op 1 april 2021 in werking getreden.

Omgevingsverordening

Om de Omgevingsvisie in de praktijk goed te laten werken, zijn op onderdelen regels nodig. Deze regels zijn vastgelegd in één omgevingsverordening. Omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en de provincie alvast aan de slag wil met de uitvoering van het beleid in de Omgevingsvisie, is de Interim Omgevingsverordening opgesteld. Deze wordt vervangen door de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Omgevingsdiensten

De Omgevingswet leidt tot grote veranderingen in de organisatie en taakuitvoering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er komt een ander soort vergunning, die bovendien ook nog eens in een kortere tijd behandeld moet worden. Niet voor elke activiteit is een vergunning nodig. De vergunning kan nog beter toegespitst worden op de specifieke wensen van de aanvrager. Een deel van de vergunningen wordt verleend door de provincie Utrecht zelf en een deel wordt verzorgd door de regionale uitvoeringsdiensten.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Straks kunnen burgers, bedrijven en overheden met één muisklik alle informatie en regels vinden over de fysieke leefomgeving. Daarvoor is een goede digitaal systeem nodig. Want wie een plan heeft, wil snel weten wat er op een bepaalde plek wel en niet kan. Welke regels gelden? En vooral ook: heeft het plan kans van slagen? Ook mensen die belang hebben bij het plan hebben toegang nodig tot deze informatie. En de overheid, die beslist over de vergunning, heeft belang bij eenvoudig beschikbare en betrouwbare gegevens. Zo kan er snel een goede beslissing worden genomen.

Om dit te realiseren werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Contact

Heeft u vragen of suggesties? Mail ze naar omgevingswet@provincie-utrecht.nl.

Nieuws

Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie
Nieuwsoverzicht Omgevingsvisie