Informatieverzoek (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar kan of mag worden gemaakt.

De provincie Utrecht geeft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering: o.a. via onze website, de media of door het verspreiden van folders of brochures.

Wilt u iets anders of iets meer weten, dan kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: dit wordt ook wel een Wob-verzoek genoemd.

Een Wob-verzoek moet gericht zijn aan één van de bestuursorganen van de provincie: Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning. De Wob is ook van toepassing op een organisatie of dienst die onder verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen valt.

Hoe kunt een Wob-verzoek indienen?

Een Wob-verzoek kan op verschillende manieren bij de provincie Utrecht worden ingediend:

Vermeld in alle gevallen dat het om een Wob-verzoek gaat.

Wob-verzoeken ingediend via individuele e-mailadressen of telefoonnummers van medewerkers van de provincie, via andere of specifieke e-mailadressen of (fax)nummers kunnen en worden niet (als zodanig) in behandeling genomen. De gedachte hierachter is het stroomlijnen van de verwerking van de binnengekomen Wob-verzoeken en het garanderen van een ordelijke en efficiënte behandeling conform wetgeving en de bijbehorende termijnen.

Voorwaarden indienen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • uw verzoek moet gaan om informatie die in een document is vastgelegd;
  • uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan over beschikt;
  • de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan;
  • wij hebben uw contactgegevens nodig om verzoek te kunnen behandelen.

Houdt u er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, de gevraagde informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar vanaf dat moment voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet).

Binnen 4 weken antwoord op uw verzoek

Het bestuursorgaan beslist in principe binnen 4 weken over het verzoek. Wij doen ons best om u binnen de wettelijke termijn te antwoorden. Als dit niet lukt, dan nemen wij contact met u op.

Kosten Wob-verzoek

Bij de provincie Utrecht worden voor de behandeling van Wob-verzoeken geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Vragen over de Wob? Neemt u dan contact met ons op via het e-mailadres wob@provincie-utrecht.nl.

Wet- en regelgeving