Informatieverzoek (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage heeft in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet openbaar kan of mag worden gemaakt.

De provincie Utrecht geeft op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering: o.a. via onze website, de media of door het verspreiden van folders of brochures.

Wilt u iets anders of iets meer weten, dan kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: dit wordt ook wel een Wob-verzoek genoemd.

Een Wob-verzoek moet gericht zijn aan één van de bestuursorganen van de provincie: Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning. De Wob is ook van toepassing op een organisatie of dienst die onder verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen valt.

Wob-besluiten

Snel naar