Algemene subsidieverordening per 1 april 2022

Op 23 maart 2022 hebben Provinciale Staten de nieuwe Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU) vastgesteld. Deze regelgeving, die op 31 maart is gepubliceerd op overheid.nl, is van toepassing op alle subsidieaanvragen die vanaf 1 april worden ingediend. Op 1 april is ook een aantal beleidsregels van kracht geworden die de spelregels bij de subsidieverstrekking beschrijven. Met deze nieuwe regelgeving beoogt de provincie subsidieregelingen transparant, uniform en efficiënt te kunnen uitvoeren.

De Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 2022 (AsvpU) is de paraplu voor alle specifieke subsidieregelingen. Deze is nu beter leesbaar, waarbij de voorwaarden voor project- en exploitatiesubsidies afzonderlijk zijn beschreven. Ook zijn er reële afhandelingstermijnen opgenomen. Belangrijk uitgangspunt blijft op een verantwoorde manier vertrouwen in de goede bedoelingen van aanvragers. Via steekproeven achteraf wordt beoordeeld of de subsidie ook inderdaad volgens afspraak is besteed.

In onderstaande beleidsregels is vastgelegd welke spelregels gelden bij de subsidieverstrekking en welke kosten subsidiabel zijn en welke niet.

Om het aanvragen van subsidies te vereenvoudigen zijn nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar waarin de nieuwe spelregels zijn verwerkt. Vanaf 1 april kunt u alleen deze nieuwe aanvraagformulieren gebruiken die u bij voorkeur ondertekent met E-herkenning.

De digitale aanvraagformulieren vindt u op onze website zodra een subsidieregeling wordt opengesteld.

Voor alle aanvragen die gedaan zijn vóór 1 april 2022 is de regelgeving van toepassing die op dat moment gold.

Vragen?

Vragen over de nieuwe regelgeving of aanvraagformulieren kunt u mailen naar subsidies@provincie-Utrecht.nl.