Integriteit

handen schudden beeldscherm

Integer handelen is voor overheidsinstanties van groot belang en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur. De provincie Utrecht voert daarom een integriteitsbeleid en besteedt veel aandacht aan het integer handelen van ons bestuur, de ambtelijke organisatie en in de samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Bestuur

Het bestuur van de provincie bestaat uit Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur). De belangrijkste regels over integriteit staan in de provinciewet. In deze wet staat o.a. dat de leden van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten de ambtseed afleggen, hun nevenwerkzaamheden publiceren en hoe zij om moeten gaan met vertrouwelijke informatie.

Gedragscodes zijn opgesteld voor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.

Ambtelijke organisatie

Als overheidsorganisatie zijn wij, conform de ambtenarenwet, verplicht een integriteitsbeleid op te stellen en te voeren. Hieronder valt o.a. het integriteitsplan 2018-2021.

In de Gedragscode Ambtelijke Integriteit 2017 staan regels en normen die binnen de provincie gelden en waar ambtenaren zich aan moeten houden. Deze regels en normen gaan o.a. over nevenwerkzaamheden, hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie, het afleggen van de ambtseed of belofte en de aanwezigheid van vertrouwenspersonen.

Samenwerkingspartners

De provincie werkt met veel partners samen, zowel maatschappelijk als uit het bedrijfsleven. De provincie verstrekt vergunningen en subsidies, sluit contracten en aanbestedingen. Alle partners moeten in deze samenwerking integer handelen, daarom zijn er regelingen opgesteld over bv. inkoop en aanbestedingen.

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de integriteit van samenwerkingspartners te toetsen. Zo kan de provincie voorkomen dat zij samenwerken met partners die niet integer handelen.

Contact

Heeft u vragen over integriteit. Neem dan contact op met Florentine Piette.
E-mail: integriteit@provincie-utrecht.nl