Gevraagd/ongevraagd advies

De onafhankelijke adviseur kan zowel gevraagde als ongevraagde adviezen geven. Over zaken die binnen de provincie Utrecht spelen.

Gevraagde adviezen

Hierbij geeft de adviseur advies naar aanleiding van vragen die Gedeputeerde Staten (GS) hem stellen. Voor een aantal onderwerpen hebben GS beloofd de adviseur automatisch advies te vragen. Het gaat om:

  • Nadere uitwerkingen van de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, indien deze duidelijke ruimtelijke consequenties en voldoende omvang hebben;
  • Plannen/projecten voor aanleg of (substantiële) reconstructie van rijks- en provinciale wegen, inclusief bijkomende kunstwerken (fietstunnels, ecoducten), en plannen/projecten voor recreatiegebied, natuurontwikkeling of bos van enige omvang;
  • Grootschalige plannen voor windenergie (alleen grootschalige lijnopstellingen en 'windparken', geen individuele aanvragen).

Ongevraagde adviezen

Naast gevraagde adviezen kan de adviseur zaken onder de aandacht van GS brengen die volgens hem grote invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Voorbeelden:

  • Grote verstedelijkingsopgaven, in het bijzonder die rond Utrecht en Amersfoort;
  • Overige plannen voor woningbouw en bedrijventerrein met een duidelijke visuele invloed op het landschap;
  • Grote, vrijstaande agrarische bedrijfsgebouwen (stallen, schuren, silo's, koelhuizen) en andere beeldbepalende gebouwen en bouwwerken in het landelijk gebied;
  • Bijzondere projecten in het landelijk gebied, zoals gebouwen met een grote visuele invloed op het buitengebied, landgoederen en golfbanen.

De adviezen beperken zich in beginsel tot het landelijk gebied en de randen van stad en dorp. Slechts bij uitzondering houdt de adviseur zich met het bebouwde gebied bezig. Verder is het bij kleine bouwaanvragen in het landelijk gebied (agrarisch, recreatief, wonen) incidenteel mogelijk dat de adviseur 'meedenkt' met ambtenaren, welstandsorganisaties of ervenconsulentschappen.

Andere activiteiten

  • In meer algemene zin ziet de adviseur het als zijn taak de bewustwording te stimuleren over ruimtelijke kwaliteit binnen en buiten het provinciehuis. Dat is een grote ambitie, die in de praktijk slechts met kleine stapjes kan worden verwezenlijkt. Een grote steun is hierbij dat de klassieke toelatingsplanologie (de provincie beoordeelt gemeentelijke plannen) steeds meer plaats maakt voor onderhandelingsplanologie (de provincie praat met de gemeente en andere betrokkenen over planvorming). In een dergelijk proces is ruimte voor inbreng vanuit kwaliteitsoverwegingen.
  • Ter ondersteuning van zijn adviesfunctie, kan de adviseur onderzoek (laten) verrichten. Bijvoorbeeld studies naar de beeldkwaliteit van nieuwe ontwikkelingen en het opzetten van een overzicht (databank) van voorbeelden van ruimtelijke kwaliteit.
  • Tenslotte wil de adviseur een bijdrage leveren aan het debat over ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. Deze ambitie kan alleen samen met anderen worden waargemaakt, in de vorm van bijdragen aan debatten, jureringen, seminars en dergelijke.

Heeft u suggesties voor onderwerpen voor advies? Of wilt u de adviseur uitnodigen voor een debat of voor andere activiteiten die betrekking hebben op zijn werk? Stuur een e-mail naar adviseur@provincie-utrecht.nl.