Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 02-04-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 26 maart 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

01C Openbaar GS verslag d.d. 22 maart 2019 (digitale ronde)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Veenendaal N233/Rondweg-oost

SAMENVATTING:

In de Statenvergadering van 18 februari jl. is besloten om de N233/Rondweg-oost, tussen Wageningselaan en A12, te verbreden naar 2x2 rijstroken inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan (PS2019MME03). De gemeenteraad van Veenendaal heeft eerder op 24 januari jl. ingestemd met deze wegverbreding. Tussen de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht is hiervoor een bestuursovereenkomst opgesteld. Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen de provincie Utrecht en gemeente Veenendaal over de realisatie van de wegverbreding N233. Te zijner tijd dient nog een uitvoeringsovereenkomst te worden opgesteld. Additioneel heeft de gemeente Veenendaal per brief een verzoek ingediend om bij het ontwerp van de verbreding van de N233 rekening te houden met een eventuele directe aansluiting van de te ontwikkelen woonbuurt Groenpoort op de N233. De provincie stemt in, zoals overeengekomen met de gemeente Veenendaal, in met dit verzoek

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de overeenkomst "betreffende de realisatie van de wegverbreding N233, tussen Wageningselaan en A12, met ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan en aanpassing van de kruispunten van de N233 met Wageningselaan en De Smalle Zijde in de periode 2024-2027” vast te stellen, onder voorbehoud van akkoord gaan met de brief inzake Groenpoort (zie Bestuursovereenkomst art. 4 lid 5);
 2. het vaststellen van deze brief van de provincie aan de gemeente Veenendaal inzake Groenpoort d.d. 2 april 2019, kenmerk 81E8B51D en toezenden aan de gemeente Veenendaal;
 3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

05 Vaststellen Statenbrief over aanpak motie “80 op de Zuilense Ring” en afspraken over trajectcontrole

SAMENVATTING:

Op 18 februari 2019 is door Provinciale Staten de motie “80 op de Zuilense Ring” aanvaard. De motie draagt het college op om een voorstel uit te werken om zonder grootschalige infrastructurele aanpassingen een voldoende geloofwaardige snelheidslimiet van 80 km/u op te Zuilense Ring te realiseren. Voorgesteld wordt om het voorstel voor de infrastructurele aanpassingen te combineren met het besluit over de trajectaanpak waarvan de realisatie gepland staat in 2025. Tevens is met het Openbaar Ministerie overeengekomen dat de voorgenomen trajectcontrole geplaatst wordt.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de aanpak uitvoering motie 80 op de Zuilense Ring;
 2. de statenbrief vast te stellen ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
 3. de brief aan het Openbaar Ministerie over de gemaakte afspraken over de trajectcontrole vast te stellen en toe te zenden aan het Openbaar Ministerie.

06 Statenbrief Voortgang proces jaarrekening 2017

SAMENVATTING:

De organisatie werkt samen met EY hard om de controle van de jaarrekening 2017 zo snel mogelijk af te krijgen. Naast de (in principe) wekelijkse informele bijeenkomsten met de fractievoorzitters is afgesproken om elke drie weken middels een statenbrief de stand van zaken hiervan weer te geven.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Voortgang proces jaarrekening 2017 vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

07 Reactie op brief Randstedelijke Rekenkamer over Subsidie voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort

SAMENVATTING:

De Randstedelijke Rekenkamer heeft op 11 maart 2019 van de Stichting Groen in Amersfoort een verzoek ontvangen om een onderzoek te doen naar de besteding van € 58,8 miljoen subsidie voor het project Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. Alvorens daarover een beslissing te nemen heeft de Randstedelijke Rekenkamer aan de provincie Utrecht gevraagd te reflecteren op de conclusies van de indieners van het verzoek.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten bijgevoegde reactiebrief aan de Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen en te versturen.

08 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende de N224 te Renswoude

SAMENVATTING:

Naar aanleiding van een recent dodelijk ongeval op de N224 te Renswoude zijn door de SGP vragen gesteld over de verkeersveiligheid en de uitvoering van maatregelen op de N224 te Renswoude. In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven dat op korte termijn maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren en wordt toegelicht waarom het groot onderhoud en de overige maatregelen in de zomer van 2020 worden uitgevoerd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van den Dikkenberg van de SGP betreffende de N224 te Renswoude vast te stellen en te verzenden.

09 Trade en Invest Utrecht Region – Jaarplan 2019

SAMENVATTING:

Om ook in de toekomst tot de top van Europa te blijven behoren, is het van het grootste belang nieuwe banen te creëren. Dat gebeurt onder meer door het bevorderen van internationale handel (= Trade) en het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven (= Invest). Gemeenten Utrecht en Amersfoort, provincie Utrecht en relevante partners in de regio werken op deze gebieden samen om versnippering tegen te gaan en krachtiger naar buiten te treden. Om die samenwerking verder te professionaliseren, hebben gemeenten Amersfoort en Utrecht en provincie Utrecht in 2018 een gezamenlijk plan geformuleerd en wordt samengewerkt in Team Trade en Invest. In de aanloop naar de oprichting van de regionale ontwikkelingsmaatschappij in 2020, waar een belangrijk deel van de taken van Trade en Invest deel van gaat uitmaken, is voor 2019 nog een eigen werkplan opgesteld. Activiteiten naar aanleiding van de verhuizing van de European Medicines Agency (EMA) zijn onderdeel van dit plan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het plan Trade en Invest – Strategie, organisatie en werkplan 2019 vast te stellen;
 2. de statenbrief ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

11 Besluit reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied-West gemeente De Ronde Venen

SAMENVATTING:

De raad van de gemeente De Ronde Venen heeft op 21 februari 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied-West” gewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben Gedeputeerde Staten op 15 mei 2018 een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan. Het plan is strijdig met artikelen 1.1 en 2.1, lid 3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016). Concreet is op basis van dit bestemmingsplan afwijking van het richtgetal voor grondgebondenheid van 2,5 GVE/Ha mogelijk is. Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 3.8, lid 6 van de Wro de raad van gemeente De Ronde Venen een reactieve aanwijzing te geven die bepaalt dat het betreffende onderdeel van de planregels geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. op grond van artikel 3.8, lid 6 juncto artikel 4.2, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven die erop ziet dat een opgenomen uitzonderingsbepaling, waarmee het richtgetal voor grondgebondenheid buiten beschouwing kan worden gelaten, en in strijd is met artikelen 1.1 en 2.1, lid 3 PRV, zal worden verwijderd uit de planregels. Dit betreft de artikelen 3.7.3 onder e en 4.7.3 onder e. Deze reactieve aanwijzing bestaat uit de geometrisch bepaald planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9926.RA1903BGWESTDRV-VA01 met de bijbehorende bestanden;
 2. het besluit tot het geven van een reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Buitengebied-West aan de gemeenteraad van De Ronde Venen te verzenden.

12 Informeren Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk en vervolgproces

SAMENVATTING:

In samenwerking met de drie overheden, de gemeenten Baarn en Soest en de provincie, is door de MeyerBergman Erfgoed groep een Ruimtelijk Kader opgesteld voor de duurzame instandhouding van landgoed Paleis Soestdijk. Dit kader zal door de gemeenteraad van Baarn worden vastgesteld. PS is door de gemeente Baarn uitgenodigd voor een informatieavond over het Ruimtelijk Kader op 2 april a.s. Het ruimtelijk kader geeft de ontwikkelwensen van de MeyerBergman Erfgoed groep en de voorwaarden vanuit het ruimtelijk beleid en regelgeving van provincie en gemeenten. Het Ruimtelijk Kader zal de basis zijn voor het vervolgproces, concreet de verdere uitwerking in (deel)bestemmingsplannen. Momenteel worden de benodigde onderzoeken hiervoor uitgevoerd. De bestemmingsplannen zullen dan worden opgesteld en door de gemeente Baarn in procedure worden gebracht. Op dat moment zal de provincie Utrecht formeel kunnen reageren.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Baarn tot vaststelling van het Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk;
 2. kennis te nemen van de potentiële dillema’s in het vervolgproces, met name de consequentie van de Beleidsregels natuur en landschap 2017 voor uitvoering van het verdienmodel in het ontwikkelplan voor het landgoed Paleis Soestdijk;
 3. de portefeuillehouder RO verder laten overleggen met de gemeenten Baarn en Soest en de project-ontwikkelaar over de verdere ontwikkeling van Paleis Soestdijk op basis van de onderzoeken.

14 Beslissing op bezwaar dhr. Veldhuizen inzake bezwaar tegen Wob-besluit met betrekking tot het openbaar maken documenten verkoop voormalige vliegbasis Soesterberg en subsidies verleend aan het Utrechts Landschap (hierna: HUL

Het blijkt dat wij op onderdelen te snel hebben gedacht dat deze stukken niet openbaar zou hoeven te zijn. Nu wordt dat via het Wob-bezoek gecorrigeerd. Het college signaleert dat er vanuit politiek, publieke opinie en jurisprudentie gevraagd wordt om meer openbaarheid/transparantie. Het college wil er in de komende periode bij het opstellen van voorstellen voortaan altijd bewust uit te gaan van openbaarheid indien niet anders mogelijk dan op bepaalde elementen geheimhouding op te leggen en deze in een bijlage bij te voegen. Gelet op de steeds aangescherpte jurisprudentie rond de Wob kan slechts in uitzonderingsgevallen sprake zijn van een beleidsvoorstel dat geheel geheim moet blijven.

14 Beslissing op bezwaar dhr. Veldhuizen inzake bezwaar tegen Wob-besluit met betrekking tot het openbaar maken documenten verkoop voormalige vliegbasis Soesterberg en subsidies verleend aan het Utrechts Landschap (hierna: HUL)

SAMENVATTING:

Naar aanleiding van een verzoek op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) is een primair besluit genomen om een groot aantal documenten niet te openbaren. Het Wob-verzoek is omvangrijk en betreft de verkoop van de voormalige vliegbasis Soesterberg en subsidies die zijn verstrekt aan het HUL. Degene die het verzoek heeft ingediend, heeft bezwaar aangetekend tegen de weigering een deel van de documenten openbaar te maken. Hierover is een hoorzitting geweest en de Awb adviescommissie bezwaarschriften PS en GS heeft advies uitgebracht aan GS. Dit advies is om een deel van de eerder niet geopenbaarde documenten alsnog openbaar te maken. Gedeputeerde staten besluiten het advies van de Awb advies- commissie over te nemen onder weglakking van de tot personen en financiële gevoeligheden herleidbare gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen, voor zover dat volgt uit het advies van 7 oktober 2018 van de Awb advies-commissie bezwaarschriften van PS en GS;
 2. voor de motivering van de beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de adviescommissie bezwaarschriften van 7 oktober 2018 en naar de motivering zoals opgenomen in de beslissing op bezwaar zelf;
 3. de documenten 3e, 3f, 15a, 17c, 21c, 22b, 24c, 33, 34, 37, 38, 38b, 40b, 42, 43a, 43b alsnog (gedeeltelijk) openbaar te maken, waarvan sommige onder weglakking van personele en financiële gegevens en persoonlijke beleidsopvattingen.

15 Statutenwijziging SSPOMN (RTV Utrecht)

SAMENVATTING:

Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN, hierna: RTV Utrecht) moet haar statuten wijzigen door veranderende wet- en regelgeving van het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) en de gewijzigde bekostigingsroute via het Rijk / CvdM per 1 januari 2014. De voornaamste wijzigingen zijn dat GS geen goedkeuring meer hoeven te geven aan toekomstige statutenwijzigingen en het jaarverslag. Gezien de veranderde rol van de provincie is dit een logische wijziging.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN / RTV Utrecht).

18 Communicatie

Geen opmerkingen.

19 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 9 april 2019,

voorzitter,

secretaris,