Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 05-11-2019

00 Vervallen

-

00 Vervallen

-

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 29 oktober 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Wijziging Provinciale Milieuverordening 2013

SAMENVATTING: Op waterwinstation ir. Cornelis Biemond (WCB) in Nieuwegein wordt door Waternet oppervlaktewater onttrokken aan het Lekkanaal ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. In situaties waarbij geen of onvoldoende oppervlaktewater kan worden ingenomen, bijvoorbeeld vanwege een verontreiniging, wordt overgeschakeld op de winning van grondwater op hetzelfde terrein. Het gaat hierbij om een beperkt aantal dagen per jaar. In tegenstelling tot reguliere grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening, die gedurende het hele jaar onttrekken, zijn vanwege het bijzondere karakter in het verleden in de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 (PMV) geen beschermingszones rondom deze calamiteitenwinning aangewezen. Vanwege toenemend gebruik van de ondergrond, de te verwachten effecten van klimaatverandering en de verplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is bescherming nu wel gewenst. Daarom wordt een wijziging in de PMV voorgesteld om deze bescherming te realiseren. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel Wijziging Provinciale milieuverordening 2013 vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Slotwijziging boekjaar 2019

SAMENVATTING: Met de slotwijziging wordt de begroting van het lopende jaar aangepast. Het bevat alleen technische wijzigingen, voornamelijk kasritmewijzigingen waarbij de niet bestede middelen worden verrekend met de daarvoor geldende bestemmingsreserves. In deze slotwijziging is een uitzondering gemaakt voor één wijziging die niet als technisch kan worden beschouwd, namelijk een voorstel tot het aanvullend verhogen van een subsidieplafond voor cofinanciering Europees Plattelandsontwikkeling (POP3). BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de slotwijziging 2019 vast te stellen, alsmede de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de begroting; 2. het subsidieplafond met € 2 miljoen te verhogen voor cofinanciering Europees Plattelandsprogramma (POP3) en te dekken uit de reserve Programma Landelijk Gebied; 3. binnen programma 2 Landelijk gebied middelen te verschuiven voor de gestegen uitvoeringskosten van RVO t.b.v. het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is gemeld bij de najaarsrapportage 2019 op pagina 27. De gestegen uitvoeringskosten van € 1.350.000 kunnen opvangen worden binnen het programma AVP (Agrarisch Vitaal Platteland). Dit betekent een verschuiving van meerjarendoel ‘Ontwikkelopgave Natuur Netwerk Nederland’ naar meerjarendoel ‘Bevorderen vitale landbouw’; 4. bijlage 1 van de slotwijziging 2019 vast te stellen en de subsidies voor 2019 (voorlopig) te beschikken volgens het overzicht; 5. het statenvoorstel slotwijziging 2019 vast te stellen en met de slotwijziging ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.

07 Verlenging Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019

SAMENVATTING: Essentie / samenvatting: Voor het uitvoeren van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) hanteert de provincie momenteel het ‘Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht Provincie Utrecht 2016-2019’. In dit programma is beschreven hoe binnen de provincie Utrecht de wettelijke toezichttaak op de verschillende IBT-onderdelen wordt uitgevoerd, welke instrumenten daarvoor worden gehanteerd en op welke risico’s de nadruk ligt. Het programma heeft betrekking op de periode 2016-2019. De oorspronkelijke planning was om voor de periode 2020-2023 (ongeveer gelijklopende aan de collegeperiode) een volgend uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin wordt ook de landelijke Agenda toekomst van het toezicht (ATT) en het bijbehorende Actieplan ATT opgenomen, om zo ook het IBT van de provincie Utrecht van de aankomende jaren te stroomlijnen met de landelijke ontwikkelafspraken over toezicht die momenteel met BZK, IPO en VNG worden opgesteld. De planning van dit landelijke traject (waarvan de bestuurlijke vaststelling van het Actieplan is gepland in het voorjaar van 2020) strookt echter niet met de periodisering van het nieuwe Uitvoeringsprogramma IBT van deze provincie. Voorgesteld wordt om het huidige IBT-programma te verlengen met één jaar (tot en met 2020), zodat we de vernieuwde speerpunten van het toezicht uit het landelijke Actieplan ATT kunnen opnemen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma IBT 2021-2023 BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het huidige Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 met één jaar te verlengen; 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie te zenden aan Provinciale Staten.

08 Uitvoeringskosten en programmering POP3

SAMENVATTING: Het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) heeft als doel de landbouw en plattelandsgebieden duurzamer en innovatiever te maken. Dit gebeurt door middel van het verstrekken van subsidies. Het Utrechtse POP3-loket verstrekt subsidies via verschillende openstellingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft hierin wettelijke taken uit te voeren die samenhangen met de Europese regelgeving én zij zijn het betaalorgaan van deze subsidies. De provincies betalen RVO.nl voor deze activiteiten. Er spelen op dit moment twee kwesties rond POP3: 1) prestatieovereenkomst 2019 van RVO.nl; 2) overtekening huidige openstelling en overprogrammering. RVO.nl brengt jaarlijks een offerte uit voor het uit te voeren werk: de Prestatieovereenkomst. In de nog te tekenen Prestatieovereenkomst voor 2019 blijken de verwachte kosten 2019 dusdanig hoog, dat hiermee het gereserveerde budget wordt overschreden. Deze overschrijding was niet voorzien, is niet onderhandelbaar en treft alle provincies. Voorgesteld wordt de prestatieovereenkomst te ondertekenen en de kosten op te vangen binnen het programma Agenda Vitaal Platteland door een budgettaire verschuiving vanuit niet-natuurgebonden middelen. Voor een effectieve en tijdige benutting van de middelen EU-POP3 is met alle 12 provincies afgesproken om, indien mogelijk, te gaan overprogrammeren: dit betekent nu tijdelijk meer geld investeren, zodat aan het eind van de POP3-periode in 2023 zo veel mogelijk projecten zijn gerealiseerd. In de Utrecht is overprogrammering tot nu toe niet gelukt door zowel kwantitatief als ook kwalitatief onvoldoende aanvragen. Daarom heeft de Staten in september 2018 aangedrongen op verbetering van de voorlichting over POP3 (Motie 100). De laatste openstelling van 14 mei 2019 ‘Fysieke investeringen voor uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector’ is zwaar overtekend. Voorstel is deze overtekening te gebruiken om als Utrecht te gaan overprogrammeren met maximaal 15%, waarmee de verduurzaming in de landbouw een impuls krijgt én de provincie zich aan de landelijke afspraak houdt. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. tot ondertekening van de ‘Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van de werkzaamheden van RVO.nl voor POP3 2019 niet grond gebonden’; 2. ter dekking van de extra uitvoeringskosten POP3 ad € 1,35 miljoen – onder voorbehoud van vaststelling van de Slotwijziging door PS – in 2019 te verschuiven van beleidsdoel ‘Ontwikkelopgave Natuur Netwerk Nederland’ naar beleidsdoel ‘Bevorderen vitale landbouw’; 3. tot 15 % overprogrammering van het budget POP3 niet-grondgebonden over te gaan voor een bedrag van € 2,6 miljoen en deze tijdelijk te dekken uit de reserve landelijk gebied, onder voorbehoud van vaststelling van de Slotwijziging door PS; 4. de Statenbrief ‘Voortgang Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) provincie Utrecht – niet grondgebonden maatregelen’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

09 Informeren PS over de ecologische rapportages natuur

SAMENVATTING: Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten jaarlijks over verschillende (kleinere) onderwerpen van het natuurbeleid, waarover is afgesproken de informatie zoveel mogelijk gebundeld aan te leveren. Voor 2019 zijn dat de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur (VRN), de zomerganzentelling 2019, de Rapportage provinciaal veldonderzoek 2018 en de Monitoring Korstmossen. Uit de VRN blijkt dat het doel om (landelijk) 80.000 ha natuur in 2027 te realiseren, vermoedelijk haalbaar blijft, maar dat de snelheid waarmee de nieuwe natuur wordt gerealiseerd afneemt. Hoewel de toestand van soorten en ecosystemen nog niet goed is, zijn er tekenen van herstel zichtbaar, met name in de gebieden waar nadrukkelijk aan de natuur wordt gewerkt. Uit de zomerganzentelling blijkt een afname van het aantal overzomerende ganzen, maar het aantal ligt nog ver boven de doelstelling. Het rapport Veldonderzoek 2018 geeft een beeld van de ontwikkeling van de flora en fauna in de omgeving van Linschoten. Uit het rapport blijkt een forse afname van de natuurkwaliteit in dit hoofdzakelijk agrarische gebied vergeleken met de vorige inventarisatie 10 jaar geleden. Ook is in 2018 hts meetnet korstmossen weer geïnventariseerd. Uit het onderzoek blijkt een toename van het aantal soorten, maar een afname van het aantal zeldzamere. Daarnaast zijn in 2019 de weidevogels in het gehele weidevogelkerngebied van Utrecht geteld. Deze rapportage is in november 2019 gereed en hierover wordt apart gerapporteerd aan Provinciale Staten (de resultaten lijken gunstig). BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. kennis te nemen van de Vijfde Landelijke Voortgangsrapportage Natuur; 2. kennis te nemen van de gegevens van de zomerganzentelling 2019; 3. kennis te nemen van het rapport van het Provinciaal Veldonderzoek 2018; 4. kennis te nemen van de Monitoring Korstmossen en 5. de statenbrief vast te stellen en de rapportages ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

10 Bezwaren tegen POP3-subsidiebesluiten

SAMENVATTING: Drie aanvragers van POP3-subsidie hebben een bezwaar ingediend naar aanleiding van besluiten waarin subsidie (deels) geweigerd is geweest. Naar aanleiding van de bezwaren hebben hoorzittingen plaats gevonden. Uit alle drie de hoorzittingen is een advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS voortgekomen waarin geconcludeerd is dat de bezwaren van de drie partijen ongegrond verklaard kunnen worden. Voorliggend B-stuk bevat het voorstel om op basis van de adviezen van de Awb-commissie de bezwaren ongegrond te verklaren. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de bezwaarschriften tegen de POP3-besluiten van GS ongegrond te verklaren; 2. de bestreden besluiten van d.d. 15 mei en 9 juli 2019 in stand te laten; 3. vergoeding van proceskosten in het geval van een van de drie bezwaarmakers niet toe te kennen (de overige twee bezwaarmakers hebben niet verzocht om een proceskostenvergoeding); 4. de beslissingen op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar de adviezen van d.d. 30 september en 9 oktober 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

11 Deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda

SAMENVATTING: Op 3 september 2019 heeft u besloten het voornemen tot deelname aan de stichting La Vuelta Holanda voor te leggen aan Provinciale Staten met het verzoek om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het statenvoorstel hiertoe is op 25 september besproken in Provinciale Staten. In meerderheid hebben de staten ingestemd met het voorstel om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Hiermee staat de weg vrij formeel te besluiten om deel te nemen in de Stichting La Vuelta Holanda. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. deel te nemen in de Stichting La Vuelta Holanda; 2. hiertoe de Overeenkomst van Opdracht aan de Stichting mede te ondertekenen.

12A Instellen Taskforce Stikstofaanpak

SAMENVATTING: Door de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof op 29 mei jl. door de Raad van State is toestemmingverlening in provincies stil komen te liggen. Op 11 oktober jl. hebben de provincies gezamenlijk een Beleidsregel intern en extern salderen vastgesteld om de impasse tijdelijk te doorbreken. Naar aanleiding van de boerenprotesten is in vier provincies de beleidsregel ingetrokken en in Utrecht in stand gehouden. Rijk en provincies werken nu samen aan een oplossing. Gelet op het karakter, de urgentie en de complexiteit van de stikstofproblematiek en gelet op de verschillende verantwoordelijkheden die de provincie rond stikstof heeft, wordt voorgesteld om te gaan werken met een Bestuurlijke Taskforce Stikstofaanpak. Onder diens verantwoordelijkheid komt er een programma Stikstofaanpak die ondersteunend is aan de bestuurlijke (en ambtelijke) Taskforce. Onderdeel hiervan is de inrichting van een provinciale helpdesk. GS worden voorgesteld akkoord te gaan met deze Taskforce-structuur, op dit moment een werkbudget van 100.000 euro vast te stellen en Provinciale Staten te informeren door middel van een Statenbrief. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. conform het advies ‘Aanpak Stikstof’ d.d. 5 november 2019 een Bestuurlijke Taskforce Stikstofaanpak in te stellen, onder wiens verantwoordelijkheid een programma Stikstofaanpak wordt ingericht, dat uiteenvalt in een kernteam nieuw stikstofbeleid, een gebiedenteam en een helpdesk; 2. uit de reserve Landelijk Gebied een werkbudget van 100.000 euro vrij te maken voor het Programma Stikstofaanpak; 3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten; 4. de coördinerend gedeputeerde (mw. Bruins Slot) te mandateren om, gelet op de dynamiek van het dossier, deze Statenbrief in lijn met de besluitvorming aan te passen/te actualiseren.

13 Bestuurlijke planning P&C-documenten 2020

SAMENVATTING: De bestuurlijke planning van de planning & control (P&C)-documenten is gewijzigd ten opzichte van het jaar 2019. Zoals opgenomen in het coalitieakkoord, worden de voor- en najaarsnota samengevoegd tot één zomernota. In 2020 worden de volgende P&C-documenten door Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) aangeboden: P&C-document Datum PS vergadering Jaarrekening 2018* 4 maart 2020 Jaarrekening 2019* 8 juli 2020 Kadernota 2021-2024 8 juli 2020 Zomernota 2020 23 september 2020 Begroting 2021 11 november 2020 Slotwijziging 9 december 2020 *de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 start in november 2019. Een eventuele uitloop van deze controle kan een effect hebben op de planning van de jaarrekening 2019. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de bestuurlijke planning vast te stellen van de bestuurlijke P&C-documenten van 2020; 2. namens de provinciesecretaris de ambtelijke organisatie de technische vragen per P&C-document te laten agenderen volgens de detailplanning voor Gedeputeerde Staten; 3. de Statenbrief vast te stellen en met de detailplanning van aanleverdata per P&C-document ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

14 Verslag GS werkbezoek aan Brussel 7-8 oktober 2019

SAMENVATTING: GS hebben op 7 en 8 oktober 2019 een werkbezoek aan Brussel gebracht. Het werkbezoek vond plaats tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden. Op verzoek van de Europese Commissie heeft de provincie inhoudelijk bijgedragen aan de lancering van de 2019 editie van de Europese Regional Competitiveness Index (RCI). Daarin is Utrecht opnieuw op een na de meest competitieve regio van Europa. Naast deze lancering stonden vijf netwerkbijeenkomsten, twee vergaderingen en twaalf individuele afspraken met de leden van het Europees Parlement, lobbyisten, ambtenaren van de Europese Commissie en van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU op het programma. In al deze gesprekken heeft het college de kennis van de nieuwste beleidsontwikkelingen in de EU verdiept, de relevantie van deze bestuurslaag voor de Utrechtse opgaven verkend en relevant netwerk opgebouwd. Tevens heeft het college ‘Utrecht Region’ geprofileerd als een living lab voor Healthy Urban Living: een van de meest competitieve regio’s van Europa die met slimme oplossingen evenwicht houdt tussen groei en leefbaarheid. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het verslag van het GS-werkbezoek aan Brussel 7-8 oktober 2019 vast te stellen; 2. de Statenbrief vast te stellen en samen met het verslag aan PS te zenden.

16 Jaarverslag toezicht en beheer provinciearchivaris 2018

SAMENVATTING: De provinciearchivaris constateert als toezichthouder op het informatiebeheer van de provinciale organisatie dat in 2018 veel is geïnvesteerd in de verbetering van het digitaal informatiebeheer. Verbeteringen zijn te zien in applicaties, procedures, kennis en voorlichting hierover. Maar deze bereiken nog onvoldoende de gebruikers in de organisatie zelf. Veel aanbevelingen van het jaarverslag van de provinciearchivaris van vorig jaar zijn hierdoor nog onvoldoende ingevuld en lopen bij de uitvoering vertraging op. Dit is de belangrijkste boodschap uit het jaarverslag over 2018. In de managementreactie vanuit Bedrijfsvoering zijn actiepunten opgenomen als antwoord op de bevindingen in het jaarverslag, met name over de organisatie van het informatiebeheer bij de provincie. In de bijlage staan per aanbeveling de stand van zaken en geplande acties in 2019. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2018 en de managementreactie daarop; 2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

17 Geen medewerking verlenen leveren grond ten behoeve van verplaatsing aansluiting Haagstede op de Maarssenbroekse Slag

SAMENVATTING: Op 4 juli 2017 heeft gemeente Stichtse Vecht het definitieve bestemmingsplan vastgesteld waarin de planologisch bestemde kantoorlocatie Haagstede in Maarssen is gewijzigd naar woningbouwlocatie. Om de woonwijk met 155 woningen te kunnen ontsluiten is de verplaatsing van de aansluiting op de Maarssenbroekse Slag opgenomen. Vanwege het ontbreken van inzicht op de effecten van deze verplaatsing in relatie tot doorstroming en de verkeersveiligheid, is formeel en informeel diverse malen vanuit de provincie bij de gemeente Stichtse Vecht aangegeven dat aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden (bijlagen 3, 4 en 5). Op 5 juni 2019 heeft de provincie van de ontwikkelaar van het project Haagstede een brief (bijlage 1) ontvangen waarin wordt verzocht om grond in eigendom van de provincie over te dragen (aan de ontwikkelaar) om de verplaatsing van de aansluiting op de Maarssenbroekse Slag mogelijk te maken. Omdat op dit moment geen onderbouwing is aangeleverd dat deze verplaatsing technisch mogelijk is, zal wij een brief worden verstuurd naar de ontwikkelaar dat de provincie geen medewerking verleent aan het leveren van gronden. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. op dit moment geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de ontwikkelaar om grond te leveren en hem dat per bijgevoegde brief mede te delen; 2. de aan de ontwikkelaar “Het Kwadrant’ gerichte brief vast te stellen en te ondertekenen.

18 Voortgang en stand van zaken spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

SAMENVATTING: Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gang van zaken en de voortgang in het project spooronderdoorgang Maarsbergen. De Statenbrief is in nauwe samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail tot stand gekomen. In het kader van het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan voor de spooronderdoorgang Maarsbergen heeft het Q-team samen met bewoners van Maarsbergen een advies opgesteld over de ruimtelijke inpassing van het Voorlopig Ontwerp. De stuurgroep stelt voor om de meeste voorstellen van het Q-team te honoreren, onder voorbehoud dat uit de kostenraming die binnenkort wordt opgesteld blijkt dat de voorgestelde aanpassingen passen binnen het projectbudget. Ook is een verkeerskundige analyse verricht van het Voorlopig Ontwerp die uitwijst dat in 2031 de rotonde voor het grootste gedeelte van de dag vertragingsvrij afgewikkeld wordt. Volgens de analyse treedt in 2031 op de Bosweg gemiddeld 75 seconden vertraging op in het drukste uur van de avondspits, een overschrijding van de in Nederland geldende norm van een maximale vertraging van 20 seconden. Voor het oplossen van die vertraging zijn verschillende mogelijkheden. De stuurgroep kiest voor een oplossing waarmee de huidige veiligheidsrisico’s op de overweg niet langer duren dan nodig. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de Statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten; 2. de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug en ProRail een afschrift van de Statenbrief te doen toekomen.

19 Indexatie subsidies sociale veiligheid vanaf 2020

SAMENVATTING: Qbuzz verzorgt in opdracht van de provincie Utrecht het openbaar vervoer in de concessie ‘Tram en Bus regio Utrecht’. Voor de uitvoering van werkzaamheden om de sociale veiligheid te borgen kan Qbuzz jaarlijks een subsidie bestaande uit een basissubsidie van maximaal € 1.000.000,- en een aanvullende subsidie van € 400.000,- aanvragen. In het bestek van de concessie is niets opgenomen over indexering van de subsidie sociale veiligheid en dit bedrag is tot op heden niet geïndexeerd, waardoor steeds minder van de gemaakte kosten gedekt worden. Om het eventuele korten van de inzet van service- en veiligheidspersoneel te voorkomen heeft Qbuzz verzocht de subsidies alsnog te indexeren. Met onderhavig besluit wordt dit verzoek gehonoreerd. Daarnaast wordt voortaan de verhouding in de gemaakte kosten van Qbuzz tegenover de maximale subsidie van de provincie Utrecht gelijkgetrokken en wordt voortaan een 50/50 verhouding toegepast. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het voorstel om de subsidies sociale veiligheid per 2020 te indexeren en de 50/50-kostenverdeling van de basissubsidie en het aanvalsplan gelijk te trekken vast te stellen; 2. de statenbrief vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten; 3. de brief met onderwerp “Indexatie subsidies sociale veiligheid vanaf 2020” vast te stellen en te verzenden aan Qbuzz.

20 Beslissing op bezwaren consultatieversie vervoerplan 2020

SAMENVATTING: Op basis van door de provincie Utrecht op 29 januari 2019 vastgestelde uitgangspunten, stellen U-OV en Syntus een conceptvervoerplan op. Dat concept bevat de voorgenomen wijzigingen voor de dienstregeling. Door middel van een consultatieronde worden burgers in de gelegenheid gesteld op die wijzigingen te reageren. Tijdens dit (ontwikkel)proces zijn een aantal bezwaren ingediend tegen een aantal voorgestelde wijzigingen. De ingediende bezwaren hebben betrekking op: een andere route van buslijn 77 in Nieuwegein (3x), een andere route van lijn 52 in Zeist (1x), het opheffen van buslijn 281 tussen Houten en Science Park (1x) en het in gebruik nemen van een nieuwe busroute in Amersfoort (1x). Bij alle bezwaren is door de Awb-adviescommissie geadviseerd deze niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er nog geen voor bezwaar vatbaar besluit is genomen. Er is immers nog geen besluit genomen over het definitieve vervoerplan. Conform het advies van de Awb-commissie wordt besloten de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren en de besluiten, onder toezending van het advies van de Awb-commissie, bekend te maken door middel van de afdoeningsbrieven. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de ingediende bezwaren d.d. 4 juni 2019 (kenmerk BZW.19.061.001), d.d. 6 juni 2019 (kenmerk BZW.19.063.001), d.d. 7 juni 2019 (kenmerk BZW.19.065.001), d.d. 17 juni 2019 (kenmerk BZW.19.066.001), d.d. 30 juni 2019 (kenmerk BZW.19.075.001) en d.d. 15 juli 2019 (kenmerk BZW.19.078.001) niet-ontvankelijk te verklaren; 2. de afdoeningsbrieven vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van hun beslissing op bezwaar -met toepassing van artikel 3:49 van de Awb- te verwijzen naar de adviezen van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

27 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 12 november 2019, Voorzitter, Secretaris,