Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 07-01-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 17 december 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Vergadering IPO Bestuur 9 januari 2020

SAMENVATTING: Het IPO bestuur vergadert op 9 januari 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: In te stemmen met: 1. 2a ‘Interbestuurlijk Programma (IBP); 2. 2b ‘Rondje actualiteit’; 3. 3c ‘Overdrachtsdossier en terugblik Algemene Vergadering’, met inachtneming van de opmerking in het advies; 4. 3a ‘Aanbod nieuw kabinet / nieuwe missie’, met inachtneming van de opmerkingen in het advies; 5. 3b ‘Stand van zaken Stikstof’; 6. 3c ‘Consultatie conceptwetsvoorstel bevorderen van de integriteit’; 7. 3d ‘Voorstel inrichting compensatieregeling drugsdumpingen’, met inachtneming van de opmerkingen in de toelichting en advies; 8. 4a ‘Actualiteiten werkgeverszaken’; 9. 4b ‘Stand van zaken Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen’, met inachtneming voor de opmerking in het advies; 10. 4c ‘Brief inzake onderhandelingen Europese Meerjarenbegroting en gevolgen voor steden en regio’s’ (tk).

05 Resultaten missie naar Guangdong, China 9 – 16 november 2019

SAMENVATTING: Van 9 t/m 16 november 2019 heeft de gedeputeerde Economie een missie naar de zusterprovincie Guangdong in China geleid. Tijdens deze missie zijn Nederlandse onderwijsinstellingen en bedrijven in contact gebracht met Chinese onderwijsinstellingen en bedrijven. De missie was vooraf, in tegenstelling tot eerdere missies, niet onomstreden. PS hebben een motie aangenomen en naar aanleiding daarvan is de gedeputeerde met meerdere bestuurders en bedrijven het gesprek aangegaan over o.a. gedeelde waarden, universele mensenrechten en het verbeteren van de levensstandaard van inwoners van de Chinese provincie inclusief de arbeidssituatie. Ook vindt naar aanleiding van de motie momenteel een brede evaluatie van het vriendschapsverdrag met Guangdong plaats, waarna GS en PS in debat zullen gaan. Onderdeel van de evaluatie is een brede kennissessie voor PS op 22 januari 2020, waarin een aantal sprekers verschillende aspecten zullen belichten. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de resultaten van de missie naar Guangdong China van 9 t/m 16 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 2. de uitvoering van het eerste deel van de motie ‘Handelsmissie Guangdong’ van PS voor kennisgeving aan te nemen; 3. de statenbrief ‘Verslag missie naar Guangdong, China 9 – 16 november 2019’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Programma versterken Financiële functie (VFF)

SAMENVATTING: De implementatie van het programma Versterken financiële functie wordt, na een inventarisatiefase, daadwerkelijk uitgerold. Doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van de financiële functie van het huidige niveau van ‘‘boekhouder’’ tot een niveau van minimaal financieel adviseur. Hierbij is de wens dat het programma en alle deelprojecten voor april 2021 zijn geïmplementeerd en afgerond. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de vijf pijlers van het programmaplan Versterken financiële functie vast te stellen; 2. in te stemmen met het toekennen van een incidenteel werkbudget voor 2020 en 2021 ad € 400.000 ten laste van de stelpost onvoorzien.

07 Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet dijkversterking Vianen-Oost

SAMENVATTING: Waterschap Rivierenland heeft Gedeputeerde Staten verzocht voor het dijkversterkingsplan Vianen-Oost op grond van artikel 5.7 van de Waterwet de benodigde goedkeuring te verlenen. Het projectplan voldoet aan de eisen die de Waterwet stelt aan een projectplan en voorziet er in om de afgekeurde dijk weer aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen. Voorgesteld wordt het goedkeuringsbesluit vast te stellen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten het goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet dijkversterking Vianen-Oost vast te stellen.

08 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende onrechtmatige aanbestedingen

SAMENVATTING: De Staten zijn geïnformeerd over de achtergronden en motieven van een tweetal genomen aanbesteding-besluiten. In de brief wordt ingegaan op de financiële consequenties. Er staat dat extra kosten die gemaakt moeten worden voor het systeem voor de personeelsadministratie en de revisie van de Ahobs voor de Sunij-lijn, maar niet over mogelijke financiële schade en/of financiële aansprakelijkheid, als gevolg van deze onrechtmatige aanbestedingen. De PVV-fractie heeft daarover vragen gesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Regelement van Orde Provincie Utrecht van het statenlid Dercksen van de PVV betreffende onrechtmatige aanbestedingen vast te stellen en te verzenden.

09 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende Regiodeal Vitale wijken

SAMENVATTING: De Staten zijn geïnformeerd over de aanpak Vitale wijken regio Utrecht-Amersfoort en het feit dat er als regio een voorstel voor Regiodeal Vitale wijken is ingediend bij het Rijk. Onderdeel hiervan is het voornemen van het college om vanuit de provincie € 9 miljoen ter beschikking te stellen. Het gezamenlijke voorstel richt zich op de aanpak van de vitale wijken uit de Woondeal U16 (Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein en Vollenhoven in Zeist) en de wijk Soesterkwartier/ Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De SGP-, Forum-, en VVD-fractie hebben hierover vragen gesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Regelement van Orde Provincie Utrecht van statenleden Van den Dikkenberg van de PVV, Dinklo van Forum voor Democratie en De Man van de VVD betreffende Regiodeal Vitale wijken vast te stellen en te verzenden.

12 Awb-bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom vanwege overtreding van de Wet bodembescherming door Stedin Netbeheer B.V. in Nieuwegein

SAMENVATTING: Een voornamelijk in de Randstad opererende netbeheerder heeft in het kader van haar beheer van energieleidingen en kabels opnieuw de Wet bodembescherming overtreden. Bij een locatie in Nieuwegein is onvoldoende onderzocht of er sprake was van een ernstig verontreinigde bodem. Tegen een daartoe opgelegde last onder dwangsom is bezwaar aangetekend. De onafhankelijke Awb-adviescommissie bevestigt hetgeen er inhoudelijk is misgegaan, maar stelt ook voor om de last onder dwangsom pas in werking te laten treden nadat er met de RUD Utrecht als toezichthouder werkoverleg heeft plaatsgevonden. Er wordt ook geadviseerd om proceskosten te vergoeden, terwijl de bezwaarde daar niet om heeft gevraagd. Gedeputeerde Staten gaan niet in het Awb-advies mee. Zij vinden dat elk bedrijf zich onvoorwaardelijk aan wettelijke regels moet houden en dat de plicht tot naleving niet afhankelijk mag worden gesteld van overlegvormen. Gedeputeerde Staten zien voorts geen aanleiding tot het vergoeden van proceskosten en handhaven de medio 2019 opgelegde last onder dwangsom. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het ingediende bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom als ongegrond aan te merken; 2. de last onder dwangsom in stand te laten; 3. geen proceskosten te vergoeden; 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering slechts ten dele te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 2 december 2019.

13 Jaarverslag 2018 Wet lokaal spoor

SAMENVATTING: Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de provincie verantwoordelijk voor het tramsysteem in Utrecht. Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop in het jaar 2018 het beheer en onderhoud aan de tramverbinding tussen Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) is uitgevoerd. Het beheer en onderhoud van de assets is risico-gestuurd, wat wil zeggen dat er een afgewogen inzet plaats vindt gerelateerd aan de te leveren prestatie en het risico op uitval van de assets. In het jaarverslag 2018 komen geen belangrijke afwijkingen naar voren. Het jaarverslag geeft aan hoe de focus van de beheerorganisatie op de veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de assets ligt, en hoe de organisatie zich in 2018 heeft voorbereid op de komst van het Uithoflijn. Wel laat de jaarrapportage 2018 zien dat de betrouwbaarheid van de SUNIJ-lijn achteruit gaat, voornamelijk als gevolg van de toenemende leeftijd van de trams. Dit bevestigt de noodzaak van het project Vernieuwing Regionale Tram met geplande realisatie medio 2020. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten kennis te nemen van het door de Beheerder opgestelde Jaarverslag 2018 Wet lokaal spoor.

23 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020, Voorzitter, Secretaris, Mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen