Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 10-03-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 3 maart 2020

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

 • Gedeputeerde Bruins Slot vraagt of het juiste beslispunt bij agendapunt 5 Realisatieplan Gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt is opgenomen in het verslag. Dit wordt nagegaan door de Bestuurssecretaris.
 • De provinciesecretaris maakte een opmerking bij agendapunt 20 Actualisatie Vervangingsbesluit secretaris. Bij dit punt graag opnemen dat dhr. Cor Bontje de eerste vervanger is van de secretaris.

04 Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley

SAMENVATTING:

Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) ingestemd met het voorstel voor het beschikbaar stellen van € 10 miljoen ten behoeve van de Regio Deal Foodvalley. In deze Regio Deal werken de provincies Gelderland en Utrecht, de Regio Foodvalley (bestaande uit de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel, Ede, Veenendaal, Wageningen en Rhenen), Waterschap Vallei en Veluwe, de Universiteiten van Utrecht en Wageningen, LTO-Noord, VNO-NCW Midden en het Rijk samen rond het thema transitie naar een duurzame landbouw en een gezond voedselsysteem. In totaal is € 73 miljoen beschikbaar gesteld door de verschillende partners. Aan het beschikbaar stellen van de provinciale bijdrage hebben PS de voorwaarde verbonden van een –door alle partners— vastgestelde samenwerkingsovereenkomst waarin een aanspreekbare sturing en besluitvorming, de kassiersfunctie, de monitoring en borging van de resultaten op goede wijze is geregeld en dat deze governance aan de PS is voorgelegd. In de door alle betrokken partijen te ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley worden duidelijke afspraken gemaakt over verdere uitvoering van de Regiodeal en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het Statenvoorstel inzake de governance van de Regio Deal Foodvalley vast te stellen en aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen;
 2. de Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley vast te stellen en aan te gaan onder voorbehoud van de effectuering door Provinciale Staten van de bijdrage van € 10 miljoen conform hun besluit op 10 juli 2019;
 3. de gedeputeerde Bruins Slot voor de Regio Deal Foodvalley te machtigen voor het aanbrengen van redactionele aanpassingen in de SOK en andere onderliggende documenten.

05 Uitvoering Motie PS – Toekomst vriendschapsverdrag met provincie Guangdong

SAMENVATTING:

Sinds 1995 heeft de Provincie Utrecht een vriendschapsrelatie met de Chinese provincie Guangdong. In de aanloop naar de handelsmissie in november 2019 werd er door PS kritiek geuit op deze relatie, naar aanleiding van toenemende mensenrechtenschendingen. Daarop is de motie ‘Handelsmissie Guangdong’ aangenomen. Kern van deze motie was een evaluatie van het vriendschapsverdrag tussen de twee provincies. Deze evaluatie ligt nu voor, met daarbij een voorstel voor een vervolg.

Om de objectiviteit van de evaluatie te waarborgen is deze door een extern deskundig bureau uitgevoerd (Equimira). Dit bureau heeft bronnenonderzoek gedaan en een breed scala aan organisaties geraadpleegd. Ook is er een informatiesessie voor PS georganiseerd.

De evaluatie geeft uiteindelijk een drietal overwegingen voor het vervolg van het verdrag mee: het verdrag opzeggen, de relatie in slaap sussen of doorgaan met de relatie zoals de provincie gewend is. De voorkeur gaat uit naar een vierde mogelijkheid: voortzetting van het vriendschapsverdrag met daarin een volwaardige plek voor mensenrechten (m.n. rechten van werknemers) en ook voor (cyber)veiligheid en duurzaamheid.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de evaluatie vriendschapsrelatie provincie Utrecht – provincie Guangdong;
 2. kennis te nemen van het verslag van de kennissessie van 22 januari 2020;
 3. het Statenvoorstel ‘Uitvoering PS2019PS_Motie 56 - Handelsmissie Guangdong’ vast te stellen;
 4. het Statenvoorstel samen met de evaluatie en het verslag van de kennissessie door te sturen naar Provinciale Staten.

06 Statenbrief Planning jaarrekeningen 2018 en 2019 en casuïstiek escalatieladder

SAMENVATTING:

Met deze brief worden de Staten geïnformeerd over de voorgestelde planning voor het vaststellen van de jaarstukken 2018 en 2019. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de escalatieladder voor de controle van de jaarstukken middels casuïstiek te behandelen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de statenbrief Planning jaarrekeningen 2018 en 2019 en casuïstiek escalatieladder vast te stellen en naar PS te verzenden;
 2. een afschrift van deze statenbrief naar het ministerie van BZK te sturen;
 3. de gedeputeerde financiën tekstmandaat te geven voor eventuele wijzigingen van de statenbrief.

07 Landelijk convenant sociale veiligheid OV 2020-2025

SAMENVATTING:

Het Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 is een convenant tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, concessieverleners en -houders, ProRail en de politie. Het doel van het convenant is de bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie omtrent sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Uitgangspunt daarbij is dat de deelnemende partijen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid werken aan de uitvoering van het sociaal veiligheidsbeleid. Het convenant zal in maart worden ondertekend door de deelnemende partijen, waaronder Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 vast te stellen en aan te gaan;
 2. de statenbrief vast te stellen en ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten zodra alle partijen het Convenant hebben getekend.

09 Beantwoording vragen van de Partij OS (gemeenteraad Soest) over de duiding provincieregels inzake Oude Tempel in Soest

-

10 Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV betreffende “Mao-promotie”

SAMENVATTING:

De PVV heeft 12 vragen gesteld over de expositie Wijk van de Toekomst. Deze expositie staat tot en met 18 maart opgesteld in de hal van het provinciehuis. De expositie is onderdeel van de verkenning Vensters op de Wijk van de Toekomst

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende “Mao promotie” vast te stellen en te verzenden.

11 Bezwaar van Ferranti Computer Systems N.V.

SAMENVATTING:

De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bezwaarschrift van Ferranti Computer Systems N.V. gegrond te verklaren.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het bezwaarschrift tegen het besluit van 28 oktober 2019 gedeeltelijk gegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van d.d. 28 oktober 2019 te herroepen;
 3. het Wob-verzoek bij beslissing op bezwaar af te handelen;
 4. aan bezwaarde reguliere proceskosten te vergoeden;
 5. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – mede te verwijzen naar het advies van d.d. 17 december 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS;
 6. de suggestie van de Awb-commissie om het nieuwe besluit te nemen op basis van Awb 6:19 met een coördinerende rol voor de Awb-commissie bij de afhandeling van het Wob-verzoek niet over te nemen.

19 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020,

Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen