Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 12-03-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 5 maart 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

01C Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 6 maart 2019, digitale ronde

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Algemene kaders participatietrajecten en burgerinitiatieven

SAMENVATTING:

Participatie en burgerinitiatieven zijn geen doel op zich; het moet leiden tot betere resultaten voor de samenleving en tot een sterkere verbinding tussen overheid en inwoner. Twee verschillende kaders zijn ontwikkeld ten behoeve van participatietrajecten en burgerinitiatieven. Door het hanteren van deze uniforme kaders wordt eenduidigheid in de behandeling en maatwerk in de uitvoering alsmede rechtsgelijkheid onder de indieners bewerkstelligd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de richtlijn Participatietraject met bijbehorende toelichting, de gesprekshandleiding Burgerinitiatieven en de participatieladder Provincie Utrecht in concept vast te stellen;
 2. het statenvoorstel vast te stellen en hiermee de richtlijn Participatietraject met bijbehorende toelichting, de gesprekshandleiding Burgerinitiatieven en de participatieladder Provincie Utrecht voor besluitvorming aan te bieden aan PS;
 3. de provinciesecretaris/algemeen directeur opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie van het Statenbesluit voor uiterlijk 1 juli 2019.

06 Awb-bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom vanwege overtreding van de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 in Nieuwegein

SAMENVATTING:

Ter verbetering van de zichtbaarheid van een wegrestaurant langs de A27 bij Nieuwegein, heeft de eigenaar een 10 meter hoog matrixbord geplaatst. Het matrixbord is 24/7 verlicht en toont afwisselende reclameboodschappen. De Verordening natuur en landschap staat een dergelijk matrixbord niet toe. Tegen de opgelegde last onder dwangsom maakt de eigenaar bezwaar. De Awb-adviescommissie adviseert aan Gedeputeerde Staten om Provinciale Staten voor te stellen de ruimtelijke rode contour oostwaarts, tot over de A27 op te rekken. Daarmee zou de Verordening natuur en landschap niet meer op het matrixbord van toepassing zijn. Gedeputeerde Staten stellen vast dat het ruimtelijk instrument van de rode contour met dat voorstel oneigenlijk zou worden gebruikt en concluderen dat er geen reëel en juridisch houdbaar alternatief is. Dit betekent dat de opgelegde last onder dwangsom in stand blijft en het matrixbord verwijderd zal moeten worden. Er is geen aanleiding voor vergoeding van proceskosten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de tegen het handhavingsbesluit d.d. 28-8-2018 aangevoerde bezwaren als ongegrond aan te merken;
 2. de bestreden beschikking in stand te laten;
 3. geen proceskosten te vergoeden;
 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering slechts ten dele te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 12-11-2018.

07 Gezamenlijke Kwaliteitsimpuls 2e helft U-OV concessie

SAMENVATTING:

In de lopende concessie Tram en Bus Regio Utrecht (U-OV) zijn provincie en Qbuzz samen verantwoordelijk voor de tussentijdse ontwikkeling en verbetering van het openbaar vervoer. Om hieraan invulling te geven is voor de resterende looptijd (de tweede helft van de concessie) een gezamenlijk plan opgesteld dat inspeelt op actuele ruimtelijk-economische ontwikkelingen en bereikbaarheidsopgaven. Het plan zet in op een forse kwaliteitsimpuls voor reizigers door de introductie van nieuwe productformules en het verbeteren van reisinformatie en betrouwbaarheid op een zestal belangrijke lijnen. Hiermee wordt aangesloten op ervaringen elders in Nederland, zoals met Q-link in Groningen/Drenthe. Het beleidsmatige en financiële kader voor het plan is het Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het gezamenlijke plan van Provincie en Qbuzz “Kwaliteitsimpuls voor Utrechts OV” vast te stellen;
 2. de statenbrief vast te stellen en deze met het plan “Kwaliteitsimpuls voor Utrechts OV” te versturen naar Provinciale Staten;
 3. binnen de bestaande begroting een bedrag van maximaal € 1,75 mln per jaar in de periode 2020 tot en met 2023 (prijspeil 2019) te reserveren t.b.v. projectsubsidies voor de kwaliteitsimpuls.

08 Instemmen met het ondertekenen van intentieovereenkomsten voor snelfietsroutes

SAMENVATTING:

Gedeputeerde Staten besluiten om intentieovereenkomsten aan te gaan met betrokken wegbeheerders (gemeenten) voor de aanleg van de prioritaire snelfietsroutes, zoals opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023. Hiervoor is een format intentieovereenkomst opgesteld. In de overeenkomsten staan de bestuurlijke opdracht en werkafspraken, waarna per route de onderzoeken plaatsvinden die leiden tot een voorontwerp. De overeenkomsten leggen tevens de intentie vast om, als de onderzoeken daartoe aanleiding geven, uitvoeringsovereenkomsten voor te bereiden en deze ter besluitvorming voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de intentieovereenkomsten, conform de voorliggende standaard intentieovereenkomst, aan te gaan ter realisatie van de prioritaire snelfietsroutes, zoals opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023;
 2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

09 Vonnis rechtbank Amsterdam claim nabetaling verkoop Remu

SAMENVATTING:

Remu en Stichting GCN kunnen volgens een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 februari 2019 geen beroep doen op een nabetalingsregeling zoals afgesproken bij de verkoop van het Regionale Energiebedrijf Remu in 2002. Het vonnis wordt nu door Remu en Stichting GCN geanalyseerd om na te gaan of het zinnig is om in beroep te gaan tegen het vonnis bij het Gerechtshof Amsterdam. De beroepstermijn is drie maanden.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank Amsterdam over de claim nabetaling Remu van 27 februari 2019;
 2. de statenbrief vast te stellen om provinciale staten te informeren over het vonnis van de rechtbank Amsterdam;
 3. de analyse van het vonnis door de Remu om eventueel binnen drie maanden hoger beroep in te stellen af te wachten en provinciale staten daarover dan eveneens te informeren.

10 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende waarde provinciehuis

SAMENVATTING:

Eerder stelde de PVV-fractie vragen over de aankoopwaarde van het provinciehuis en het ontbreken van een taxatierapport en hoe de accountant dat in de jaarrekening heeft verwerkt. Bij de beantwoording op 5 februari jl. zat een herbouwwaardetaxatie toegevoegd ten behoeve van de opstalverzekering. De PVV vraagt zicht af waarom. Dit is meegestuurd ervanuit gaande dat het taxatierapport was ten behoeve van de aankoop van het pand.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende Waarde provinciehuis (d.d. 11-02-2019) vast te stellen en te verzenden.

11 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende Verkeersveiligheid paleis Soestdijk

SAMENVATTING:

Naar aanleiding van de ontwikkeling van paleis Soestdijk zijn door de ChristenUnie vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de N221 ter hoogte van het Paleis en dan met name de oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. In de beantwoording van de vragen wordt aangegeven dat de provincie met het paleis over de verkeerssituatie in gesprek is. De oversteek voor fietsers en voetgangers is onderwerp van verkeerskundig onderzoek dat momenteel in opdracht van het paleis en de gemeente Baarn wordt uitgevoerd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden de Haan- Mourik en van Kranenburg van de ChristenUnie betreffende de verkeersveiligheid bij paleis Soestdijk op de Amsterdamsestraatweg N221 te Baarn vast te stellen en te verzenden.

12 Wijziging 2019 Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016

SAMENVATTING:

Het college van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd in te stemmen met de wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016. De wijziging betreft een actualisatie van de subsidieplafonds, de bestaande MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de uitbreiding van het Nul Op de Meter Markt Introductie Fonds naar een Duurzame Warmtemarktintroductiefonds. Deze wijziging van de Uitvoeringsverordening EBU is in overleg met en op verzoek van de EBU tot stand gekomen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de wijzigingen van de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016 vast te stellen;
 2. de aanvraagformulieren behorend bij de Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht vast te stellen;
 3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

13 Reactie op motie 119a d.d. 5 november 2018

SAMENVATTING:

In motie 119a worden GS verzocht om de incidentele middelen voor het programma energietransitie, structureel te maken. Daarnaast roept de motie op om te onderzoeken welke rollen de Provincie Utrecht kan invullen en welke instrumenten de Provincie Utrecht kan ontwikkelen om de energietransitie te versnellen. In de reactie op deze motie worden beide verzoeken geadresseerd. Het structureel maken van het budget is opgenomen in het overdrachtsdocument. De rollen en instrumenten zijn uitgewerkt in een menukaart. Daarbij is aangegeven hoe de beantwoording van de motie van dienst kan zijn bij de gesprekken over het samenstellen van het energietransitie programma voor 2019 tot 2023.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief beantwoording motie 119a vast te stellen en ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten.

14 Vaststelling definitief Beheerplan Natura 2000 gebied Binnenveld

SAMENVATTING:

In 2014 heeft het Rijk het Binnenveld definitief aangewezen als Natura 2000 gebied. In dat besluit zijn voor de habitattypen en habitatsoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen, instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn in het Natura 2000 beheerplan Binnenveld uitgewerkt. Voor het realiseren van deze doelen worden maatregelen uitgevoerd. Het gros van de maatregelen vloeit direct voort uit het eerder vastgestelde Programma aanpak Stikstof 2015-2021. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht wordt gevraagd het Beheerplan Natura 2000 Binnenveld en de reactienota op zienswijzen vast te stellen, conform artikel 2.3 van de wet Natuurbescherming. Het Natura 2000-gebied ligt in de Provincie Utrecht en provincie Gelderland. Provincie Utrecht is voortouwnemer. Na vaststelling kan de procedure van openbare tervisielegging starten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het definitieve Beheerplan Binnenveld en de bijbehorende Nota van beantwoording vast te stellen;
 2. het vastgestelde Beheerplan Binnenveld en de Nota van beantwoording te verzenden naar GS Gelderland ter vaststelling;
 3. na vaststelling van het Beheerplan Binnenveld en de Nota van beantwoording door GS Gelderland te starten met de tervisieleggingsprocedure;
 4. de statenbrief vast te stellen en met het Beheerplan en de Nota van beantwoording te verzenden naar Provinciale Staten.

15 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer R. Dercksen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid betreffende Kavels Huis ter Heide

SAMENVATTING:

Door de heer Dercksen op 27 februari 2019 vragen gesteld ex art. 47 RvO betreffende aanwezigheid van de politie bij de woning op de provinciale kavels Dolderseweg op 21 februari jl.. In de beantwoording wordt toegelicht waarom de politie hier aanwezig was.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde provincie Utrecht van de heer R. Dercksen namens de fractie van de Partij voor de Vrijheid, vast te stellen en te verzenden.

16 Gewenste besluiten POP3 maatregel LEADER 2019

SAMENVATTING:

Het voorstel betreft het openstellen van twee nieuwe POP3-subsidieregelingen gericht op uitvoering van LEADER-projecten en op LEADER-samenwerkingsactiviteiten. De eerst genoemde regeling heeft betrekking op Vijfheerenlanden, de nieuwe gemeente binnen onze provincie. Hierbij is het ook van belang de lokale actiegroep (LAG) Polders met Waarden en haar lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) vast te stellen, omdat deze nieuw zijn voor Utrecht. De laatste regeling wordt opengesteld voor de LEADER-gebieden Weidse Veenweiden en Utrecht-Oost. Tot slot wordt de huidige, nog lopende, regeling uitvoering van LEADER-projecten voor Weidse Veenweiden aangepast omdat de bijbehorende LOS in de doelstellingen is gewijzigd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de openstellingsbesluiten ‘Uitvoering van LEADER-projecten 2019-2020’ voor Polders met Waarden / Vijfheerenlanden en ‘Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de LAG’ voor Utrecht Oost en West vast te stellen;
 2. het wijzigingsbesluit van de openstelling ‘Uitvoering van LEADER-projecten 2018-2020’ voor Utrecht Oost en West vast te stellen;
 3. het wijzigingsbesluit van de LOS voor Utrecht West (Weidse Veenweiden) vast te stellen;
 4. het instellingsbesluit LAG Polders met Waarden/ Vijfheerenlanden vast te stellen;
 5. de LOS van het LEADER-gebied Polders met waarden voor het grondgebied Vijfheerenlanden goed te keuren;
 6. de bovenstaande besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad.

17 Vaststellen van Utrechtse Bodemenergie Agenda “meer energie uit de bodem” voor periode 2019 tot en met 2021

SAMENVATTING:

De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben beide grote ambities op het gebied van het verduurzamen van de energievoorziening en het behouden van een goede grondwaterkwaliteit. In 2016 hebben gemeente en provincie de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2016-2018 (UBA) vastgesteld om daarmee hun samenwerking op het gebied van bodemenergie te versterken. De agenda had als belangrijkste doelen:

 • de potentie van bodemenergie nog beter te benutten en daarmee de bijdrage van bodemenergie aan de energietransitie te vergroten, en
 • bodemenergie in combinatie met de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen met behoud van goede grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening.

Er zijn goede resultaten bereikt, maar de doelen van de UBA zijn door de transitie naar schone en duurzame energie en het verbod op gasaansluitingen nog zeer actueel en vragen om verlenging van de samenwerking met de gemeente Utrecht. GS stellen daarom een nieuwe UBA vast voor de periode 2019 t/m 2021.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de Utrechtse Bodemenergie Agenda “meer energie uit de bodem” voor de periode 2019 tot en met 2021 vast te stellen en samen met de gemeente Utrecht aan te gaan;
 2. de statenbrief vast te stellen en samen met de Utrechtse Bodemenergie Agenda 2019-2021 en de terugblik UBA 2016-2018 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

18 Beantwoording twee sets schriftelijke vragen van PVV en CDA over toezicht en handhaving door de RUD Utrecht in Bunschoten

SAMENVATTING:

In Bunschoten heeft zich recent bij een bio-vergistingsinstallatie een ongewoon voorval voorgedaan. Een technische storing leidde tot over de rand van de bedrijfszuiveringsinstallatie lopende schuimvorming. De afgelopen tijd zijn in Bunschoten ook enkele eigenaren van visverkoopwagens in Bunschoten beboet vanwege het onjuist lozen van afvalwater. De PVV-fractie wil nadere informatie over de schuimvorming. De CDA-fractie legt de vinger bij de wijze van optreden tegen lokale vishandelaren. In hun antwoorden maken Gedeputeerde Staten duidelijk dat de schuimvorming een zogeheten ongewoon bedrijfsvoorval betrof waarover geen klachten van omwonenden zijn ontvangen. De bedrijfsleiding heeft het voorval per omgaande aan de provincie als bevoegd gezag gemeld en het schuim is direct opgeruimd. Wat betreft de visverkoopwagens heeft niet de RUD Utrecht maar de gemeentepolitie van Bunschoten de afgelopen tijd tijdens controlerondes drie eigenaren van visverkoopwagens strafrechtelijk beboet wegens het onjuist lozen van afvalwater bij schoonmaakwerkzaamheden. De RUD Utrecht verstuurde separaat drie waarschuwingsbrieven. De antwoorden zijn afgestemd met Burgemeester en Wethouders van Bunschoten.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van enerzijds het Statenlid Dercksen van de PVV-fractie, en anderzijds van de Statenleden Wijntjes en Koelewijn van de CDA-fractie, betreffende toezicht en handhaving door de RUD Utrecht in Bunschoten vast te stellen en te verzenden.

22 Communicatie

Geen opmerkingen.

23 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019,

voorzitter,

secretaris,