Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 12-11-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 5 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 MIRT najaar 2019

SAMENVATTING:

In het bestuurlijk overleg MIRT van 20 november 2019 staat de start van de aanleg van een OV- Ring Utrecht op de agenda. Dit in de vorm van een besluit tot verkenning samen met het Rijk. Deze start is nodig om de reeds geplande woningbouwopgave tot 2030 te kunnen realiseren. Toekomstige uitbreiding van de OV Ring maakt ook verdere gezonde groei mogelijk en biedt veelbelovende zoekruimte voor noodzakelijke nieuwe woningbouwlocaties na 2030. Het MIRT onderzoek wordt voor de lange termijn (tot 2040 met doorkijk naar 2050) uitgevoerd. Hierin wordt een ruimtelijke contour voor de Metropoolregio Utrecht onderzocht. Tijdens het BO MIRT zullen zeven belangrijke inzichten worden gedeeld welke de basis vormen om in het voorjaar van 2020 een ruimtelijke contour vast te kunnen stellen. Met de brief wordt u geïnformeerd over de inzet van de provincie Utrecht in dit BO MIRT. Ook de Utrechtse gemeenteraad en de U10 gemeenteraden worden met een gelijke strekking geïnformeerd voorafgaand aan het BO MIRT.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van rapport Vervolg Preverkenning (VPV);
 2. kennis te nemen van inzichten U Ned MIRT onderzoek;
 3. Statenbrief vast te stellen en met ‘rapport Vervolg Preverkenning’ en ‘Inzichten U Ned MIRT onderzoek’ ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
 4. gedeputeerden Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren na het BO MIRT de staten te informeren over afspraken met het Rijk n.a.v. de brief aan de Tweede Kamer;
 5. gedeputeerde Mobiliteit en gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren na het BO MIRT een persbericht uit te laten gaan over de gemaakte afspraken.

06 Statenbrief stand van zaken integriteitsbeleid en integriteitsplan

SAMENVATTING:

In de statenbrief ‘stand van zaken integriteitsbeleid en integriteitsplan’ worden het gevoerde integriteitsbeleid en de uitvoering van het integriteitsplan behandeld. Extra aandacht wordt besteed aan de acties die voortkomen uit het integriteitsplan en de aanbevelingen die zijn gedaan in de rekenkamerrapporten. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt in acties die al zijn uitgevoerd, die op dit moment in uitvoering zijn en die nog uitgevoerd moeten worden.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

07 Openstellingsbesluit POP3-regeling voor Jonge Landbouwers 2019 en wijziging van openstellingsbesluit POP3 Kennisoverdracht 2019

SAMENVATTING:

GS besluiten, 1. om de POP3-regeling Jonge Landbouwers 2019 open te stellen tussen 2 december 2019 en 7 februari 2020 met een subsidieplafond van € 400.000, 2. om het plafond van de POP3-regeling Kennisoverdracht met € 186.000 op te hogen.

De Jonge Landbouwersregeling (JOLA-regeling) wordt hiermee voor de vijfde keer opengesteld. Dankzij deze regeling kunnen jonge landbouwers gestimuleerd worden om duurzaam te investeren in hun bedrijf. In deze openstelling bestaat de investeringslijst uit 26 categorieën. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De regeling Kennisoverdracht 2019 is al opengesteld geweest (27 mei en 5 juli 2019). Deze openstelling is overtekend. Om tot een versnelling van de uitvoering van POP3-projecten te komen wordt voorgesteld bij de POP3-maatregel Kennisoverdracht het subsidieplafond van deze openstelling te verhogen en daarmee de uitgaven naar voren te halen. Met de ophoging van het plafond worden nog beschikbare middelen veilig gesteld, een nieuwe openstelling is en kan ook niet meer gepland worden. Zonder ophoging van het plafond kunnen middelen niet meer beschikbaar worden gesteld.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het openstellingsbesluit voor de POP3-regeling Jonge Landbouwers 2019 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
 2. het wijzigingsbesluit voor ophoging van het subsidieplafond met een bedrag van € 186.000 ten behoeve van de POP3-regeling Kennisoverdracht 2019 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal blad.

08 Exploitatieovereenkomst fietsenstalling Driebergen Zeist

SAMENVATTING:

Op 28 april 2015 hebben de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, ProRail en provincie Utrecht de Realisatieovereenkomst (ROK) Stationsgebied Driebergen-Zeist gesloten. Nieuwbouw van een fietsenstalling voor 3040 fietsen valt binnen de scope van deze overeenkomst. In deze ROK is o.a. opgenomen, dat het Ministerie van I&M mogelijk 1/3e deel van de exploitatiekosten van de fietsenstalling zal dragen, maar hier zich nog over beraadt. Maar daarbij is in de ROK opgenomen, dat wanneer I&M niet zal bijdragen in deze kosten, provincie Utrecht 1/6 deel van het tekort op de exploitatie zal dekken en de beide gemeenten het andere 1/6e deel. Het ministerie heeft bericht dat zij niet zal bijdragen aan de exploitatie van de fietsenstalling. Daarmee wordt de provincie partij in de exploitatieovereenkomst. Met betrekking tot de financiering van de provinciale bijdrage zal een DAEB-aanwijzing (Dienst van Algemeen Economisch Belang) door de kassier de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden gedaan.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. subsidie voor de DAEB te verstrekken voor maximaal € 702.713,- (over tien jaar) die jaarlijkse bijdrage van maximaal € 70.271,- is voor de exploitatie van de fietsenstalling gedurende 10 jaar na opening. De subsidie wordt uitbetaald aan de kassier/gemeente Utrechtse Heuvelrug; e.e.a. conform bijgevoegde concept-subsidiebeschikking. De exploitatie van fietsenstallingen bij stations wordt gezien als een verantwoordelijkheid van het Rijk en NS; deze provinciale financiële bijdrage is daarmee uniek en eenmalig;
 2. de gedeputeerde Mobiliteit te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de concept-beschikking;
 3. een bedrag van € 702.713,- van de reservering van € 2 mln. die oorspronkelijk was bedoeld voor de aanleg van een extra fietstunnel onder het station, aan te wenden voor de provinciale bijdrage aan de exploitatie van de fietsenstalling;
 4. de exploitatieovereenkomst incl. allonge voor de fietsenstalling Driebergen-Zeist vast te stellen en aan te gaan met de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en NS Fiets.

09 Beantwoording schriftelijke vragen W. van der Steeg van 09-10-2019 fractie PvdD betreffende doodgereden dassen

SAMENVATTING:

Ter voorbereiding van de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Amersfoort zijn er recent diverse werkzaamheden uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er in deze omgeving drie dassen doodgereden. De PvdD ziet daar een relatie tussen en stelt daar vragen over aan GS. Deze vragen worden met dit schrijven beantwoord.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van der Steeg van PvdD van 09 oktober 2019 betreffende de doodgereden dassen vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

19 Communicatie

Geen opmerkingen.

22 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 19 november 2019,

Voorzitter, Secretaris,