Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 14-01-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 7 januari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Erfgoed Deal Project “Herstel Hoornwerk aan de Grebbe binnen de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk”

SAMENVATTING: Namens het Waterschap Vallei en Veluwe, Het Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen dient de provincie Utrecht de aanvraag voor de Erfgoed Deal in voor het Hoornwerk aan de Grebbe. Erfgoed Deal financiert de meerkosten als gevolg van een erfgoedinclusieve uitvoeringspraktijk van het project. Voorwaarde bij de Erfgoed Deal is matching door gemeenten of provincies, waarbij wordt uitgegaan van reële extra financiële impulsen. Ambtelijke inzet wordt niet gezien als (matchings)bijdrage van gemeenten of provincies. Met de indiening moet schriftelijke toezegging over de financiële matching als officieel besluit van het college worden meegestuurd. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het project “Herstel Hoornwerk aan de Grebbe binnen de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk” in te dienen voor de Erfgoed Deal mede namens Waterschap Vallei en Veluwe, Het Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen; 2. het matchingsbedrag van € 525.000,- schriftelijk toe te zeggen in de aanbiedingsbrief namens Gedeputeerde Staten bij indiening van het project; 3. het matchingsbedrag van € 525.000,- te reserveren voor de erfgoedinclusieve planvorming en uitvoering van het project “Herstel Hoornwerk aan de Grebbe binnen de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk” uit resp. het provinciale Programma Mooie en Veilige Dijken en het Fonds Erfgoedparels (50/50); 4. bijgevoegde statenmemo te versturen naar PS.

05 Beslissing op bezwaar van High Five Solutions B.V.

SAMENVATTING: Op 8 november 2019 heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS een advies uitgebracht t.a.v. het bezwaar van High Five Solutions B.V. tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag van € 19.920,- voor het project ‘Windmolens fundaties verwijderen’. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de afwijzing van de subsidieaanvraag te herroepen en de aanvraag alsnog inhoudelijk te beoordelen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor subsidie voor het project ‘Windmolens fundaties verwijderen’ gegrond te verklaren; 2. het bestreden besluit van d.d. 15 juli 2019 te vernietigen en in plaats daarvan alsnog een positief besluit af te geven; 3. vergoeding van de proceskosten niet toe te wijzen; 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 9 oktober 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

06 Bezwaar Telegraaf/J. Maes op Wob-besluit Integisrapport d.d. 1 april 2019

SAMENVATTING: De heer Maes heeft namens De Telegraaf op 10 januari 2019 een Wob-verzoek ingediend tot openbaarmaking van het Integis-rapport en alle VTW’s (verzoeken tot wijziging). Op het Integis-rapport rust geheimhouding, opgelegd op 6 november 2018 door Gedeputeerde Staten. In de vergadering van 10 december 2018 is deze geheimhouding door Provinciale Staten bekrachtigd. Bezwaarmaker kan zich niet vinden in de (motivering van de) afwijzing van zijn verzoek. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het bezwaarschrift d.d. 8 mei 2019 ontvankelijk te verklaren; 2. het bezwaarschrift d.d. 8 mei 2019 ongegrond te verklaren en het primaire besluit d.d. 25 maart 2019 met nummer 81E53482 niet ter herroepen, met verwijzing naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 21 november 2019 op basis van artikel 3:49 Awb; 3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 4. de beslissing op bezwaar vast te stellen en deze tezamen met het verslag van de hoorzitting d.d. 10 september en 9 oktober 2019 en het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS d.d. 21 november 2019 aan bezwaarmaker te verzenden.

07 Agiostorting op aandelen NV OMU

SAMENVATTING: In de begroting is geld gereserveerd voor versterking van slagkracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) op het gebied van de detailhandelsstructuur. Om het aandelenkapitaal van de NV OMU met EUR 1.000.000,= te kunnen vergroten, is een overeenkomst noodzakelijk over een additionele (agio) storting op de aandelen van de NV OMU. Met een agiostorting wordt extra geld in de NV OMU ingebracht, bovenop de al bestaande aandelen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. over te gaan tot ondertekening van de Agiostortingsovereenkomst met de NV OMU; 2. Gedeputeerde Strijk te mandateren tot het ondertekenen van de Agiostortingsovereenkomst.

08 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 RvO, gesteld door de statenlid R. Dercksen, betreffende de verstoringen op de Uithoflijn (d.d. 13-12-2019)

SAMENVATTING: De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over de verstoringen op de Uithoflijn in de week voorafgaande aan de start van de exploitatie. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen, betreffende de verstoringen op de Uithoflijn, vast te stellen en te verzenden.

09 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende Glasvezel buitengebied en kleine kernen

SAMENVATTING: 28 september 2018 is een intentieovereenkomst getekend waarin provincie Utrecht, de Utrechtse gemeenten, Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedsraad O-gen overeengekomen zijn middels intergemeentelijke samenwerking een pre-competitieve vraagbundeling uit te voeren ten behoeve van de aanleg van Snel Internet in het buitengebied van de provincie Utrecht. In delen van de provincie is er sprake van vertraging in de uitvoering. Het CDA heeft periodiek vragen gesteld over voortgang en inhoud omtrent de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de provincie Utrecht. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Boswijk van het CDA betreffende Glasvezel buitengebied en kleine kernen vast te stellen en te verzenden.

10 Beantwoording schriftelijke vragen mevrouw van Elteren van Groen Links ingevolge art. 47 RvO betreffende de Vogelopvang Utrecht

SAMENVATTING: GroenLinks heeft vragen gesteld naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de Vogelopvang Utrecht. In januari 2020 zal er bestuurlijk overleg met de Vogelopvang Utrecht (tevens het bestuur van de Vogelopvang Soest) plaatsvinden en zal de problematiek in Utrecht besproken worden. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport “Keten transport en opvang van natuurdieren in de provincie Utrecht” wordt een plan van aanpak opgesteld dat in het eerste kwartaal van 2020 gereed zal zijn. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde van de provincie Utrecht van het statenlid van Elteren van GroenLinks over de Vogelopvang Utrecht vast te stellen en te verzenden.

11 Beantwoording schriftelijk vragen PVV met betrekking tot de Vuelta

SAMENVATTING: De brief bevat de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van de PVV fractie betreffende Vuelta (d.d. 04-12-2019). BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Derksen van PVV betreffende de Vuelta vast te stellen en te verzenden.

12 Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art. 47 betreffende Orange The World

SAMENVATTING: Er zijn schriftelijke vragen gesteld over het besluit van GS om het Huis voor de provincie tijdelijk oranje te kleuren om zo aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld jegens vrouwen. De provincie doet op deze manier mee aan de internationale campagne Orange the World. Het initiatief is onderdeel van de 16 Days of Action against Violence van de Verenigde Naties, welke plaatshad van 25 november tot en met 10 december. In de beantwoording wordt aangegeven dat het college het belangrijk vindt om op deze manier als publieke organisatie een krachtig signaal af te geven dat geweld tegen vrouwen en meisjes absoluut onacceptabel is. Op vragen naar o.a. het functioneren van de Verenigde Naties/Mensenrechtenraad, individuele landen en immigratie wordt niet ingegaan omdat dit niet ter beoordeling van de Provincie is. Wel wordt uitgelegd dat door aandacht te geven aan deze campagne, mogelijk een (kleine) bijdrage kan worden geleverd aan het bestrijden van dit probleem. Het is belangrijk dat dit ongewenste gedrag (eerder) bespreekbaar wordt en daarom overheden op alle niveaus zich daarover uitspreken. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid R. Dercksen van de PVV betreffende Orange the World vast te stellen en te verzenden.

13 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen W. van der Steeg van 09-10-2019 fractie PvdD betreffende doodgereden dassen

SAMENVATTING: Ter voorbereiding van de realisatie van de Westelijke Ontsluiting Amersfoort zijn er recent diverse werkzaamheden uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er in deze omgeving dassen doodgereden. De PvdD heeft daar op 09-10-2019 vragen over gesteld die door GS per brief zijn beantwoord. De fractie van de PvdD heeft aanvullende vragen gesteld n.a.v. de beantwoording van deze brief door GS. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de aanvullende schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Van der Steeg van PvdD van 02 december 2019 over de doodgereden dassen vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

14 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO, gesteld door het Statenlid Dercksen (PVV), inzake een incident met een op een vuurwapen lijkend voorwerp op lijn 28

SAMENVATTING: Naar aanleiding van een incident op 28 november 2019 in een van de bussen van U-OV waarbij het vermoeden was van een reiziger die een vuurwapen in het bezit had, heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld. Met de beantwoording wordt aangegeven dat dit een andersoortig incident is dan een constatering van een reiziger met gezichtsbedekkende kleding, welke door de politie ook op een ander niveau wordt ingeschaald. Er bleek in dit geval geen sprake te zijn van een vuurwapen, en een daarmee ook niet van een dusdanig zeer ernstige situatie. De vervoerder heeft daarom geen vervoerverbod opgelegd aan betreffende reiziger. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen (PVV) betreffende een incident met een op een vuurwapen lijkend voorwerp op lijn 28 vast te stellen en te verzenden.

25 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2020, Voorzitter, Secretaris, Mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen