Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 15-10-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 7 oktober 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

06 Ontwikkelbeeld Groen & Landschap Regionaal Economisch Programma U16

SAMENVATTING:

De regio U10 heeft het initiatief genomen om een Ruimtelijk-Economisch Perspectief en Programma (REP) op te stellen voor de U16. Als provincie participeren we bij het opstellen van het REP. Het REP levert belangrijke input voor de gebiedsgerichte uitwerking in de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). In februari van dit jaar zijn vier analyserapporten aangeboden als bouwsteen voor het REP van U10. Deze zijn door GS voor kennisgeving aangenomen. Het vijfde rapport Groen & Landschap is inmiddels afgerond en wordt eveneens aangeboden aan de colleges van de U10, de provincie en het waterschap.

Het rapport geeft het belang aan van natuur, landbouw- en recreatiegebieden voor de leefbaarheid van de regio en de aantrekkelijkheid en de vestigingsvoorwaarden van de regio. Om dit te borgen is zowel kwantitatieve als kwalitatieve inzet nodig. Uitgangspunt in de verkenning is het koesteren en versterken van de diversiteit in landschappen en niet overal met dezelfde ingrepen te komen. Het rapport geeft aan waar behoud van het karakteristieke landschap voorop staat.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het rapport Ontwikkelbeeld Groen & Landschap, 5e bouwsteen voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van U10 voor kennisgeving aan te nemen;
 2. de provinciale reactie op het ontwikkelbeeld door middel van een brief aan de trekkers van de tafel Groen en Landschap te sturen.

07 Vervallen

-

08 Start planvorming en verkoop kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg

SAMENVATTING:

Ter vaststelling ligt voor het vaststellings- en verkoopproces en de brief aan Provinciale Staten met informatie over de start van de planvorming en de nieuwe verkoopprocedure van de kavels westflank Vliegbasis Soesterberg, te Huis ter Heide (voorheen ‘kavels Dolderseweg’).

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het planvorming- en verkoopproces vast te stellen;
 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

09 Verantwoordingsrapportage Verbeterplan “systeemintegratie en Organisatiegereedheid Uithoflijn”

SAMENVATTING:

In 2018 is het verbeterplan “systeemintegratie en organisatiegereedheid Uithoflijn” door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In 2018 en 2019 is uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het verbeterplan. Hiermee zijn de aanbevelingen uit het auditrapport van Horvat & Partners en Deloitte uit 2017 opgevolgd. De verantwoording hiervan is op transparante en navolgbare wijze vastgelegd in een verantwoordingsrapportage.

Volgens de hoofdlijnenplanning van het project Uithoflijn wordt tram 22 (Uithoflijn) half december 2019 in gebruik genomen (in exploitatie). Voorafgaande aan de start van de exploitatie wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de verbetermaatregelen. Het verbeterplan bestaat uit 25 verbetermaatregelen: 18 verbetermaatregelen zijn afgerond en door een externe auditor (Horvat & Partners) na afronding getoetst. Van de overige zeven verbetermaatregelen, die alle betrekking hebben op het eisenbeheer, zijn er 4 gereed en 3 verbetermaatregelen bevatten nog openstaande acties. Deze verbetermaatregelen worden in onderlinge samenhang na afronding getoetst. Door de omvangrijke werkzaamheden en de wens het eisenbeheer toekomstvast en duurzaam in te richten lopen deze maatregelen langer door. De afronding hiervan zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden. Het feit dat deze maatregelen nog niet afgerond zijn vormt geen belemmering om de Uithoflijn in exploitatie te nemen omdat deze acties vooral van invloed zijn op toekomstige projecten en op het dechargeproces van de Uithoflijn, wat in de loop van 2020 gaat lopen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de verantwoordingsrapportage verbeterplan Uithoflijn vast te stellen (bijlage 1);
 2. decharge te verlenen voor het verbeterplan “systeemintegratie en organisatiegereedheid” en de nog openstaande restpunten uit het verbeterplan te beleggen in de beheerorganisatie;
 3. de Statenbrief (bijlage 2) vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten, met een afschrift aan de gemeente Utrecht;
 4. gedeputeerde te mandateren na vaststelling redactionele aanpassingen in de Statenbrief aan te brengen.

10 Bestuursovereenkomst fietsverbinding over de Lek (Hagesteinsebrug in de A27)

SAMENVATTING:

Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst ‘fietsverbinding over de Lek (Hagesteinsebrug in de A27)’ worden afspraken tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Utrecht en de gemeenten Nieuwegein en Vijfheerenlanden vastgelegd over de aanleg van een fietsverbinding over de Hagesteinsebrug, die de fietsbereikbaarheid Vianen – Utrecht Science Park moet vergroten en daarmee tevens de doorstroming van de auto in de spits vergroot.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de bestuursovereenkomst fietsverbinding over de Lek (Hagesteinsebrug in de A27) vast te stellen en aan te gaan;
 2. de Statenbrief met bijbehorende bijlage vast te stellen en ter kennisgeving toe te zenden aan Provinciale Staten;
 3. de beslispunten 1 en 2, enkel onder voorwaarde van positieve besluitvorming inzake de bestuursovereenkomst door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het college van B&W van Nieuwegein en het college van B&W van Vijfheerenlanden.

11 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO, gesteld door de statenlid R. Dercksen, betreffende de (rem-)problemen van CAF trams in Nantes (F)

SAMENVATTING:

De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over verschillende artikelen in de Franse media, betreffende problemen met het remsysteem van Franse tramstellen van de leverancier CAF, die ook voor Utrecht de trams voor de Uithoflijn geleverd heeft. Deze problemen doen zich niet in Utrecht voor en de leverancier CAF heeft aangetoond dat deze problemen zich ook niet voor zullen doen. De trams zijn dus volstrekt veilig.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen, betreffende de (rem-)problemen van CAF trams in Nantes, vast te stellen en te verzenden.

12 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende ontslagen personeel Uithoflijn (d.d. 03-10-2019)

SAMENVATTING:

De fractie van de PVV heeft volgens de procedure van art. 47 schriftelijke vragen gesteld over de voormalig projectdirecteur en manager bedrijfsvoering van de Uithoflijn.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende ‘het ontslagen personeel Uithoflijn’ vast te stellen en te verzenden.

22 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019,

Voorzitter, Secretaris,