Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 17-02-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 11 februari 2020

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van gedeputeerde van Muilekom wordt aan agendapunt 9 toegevoegd dat Oude tempel onderdeel uitmaakt van het project Hart van de Heuvelrug.

04 Voordracht Centraal Museum

SAMENVATTING: In het kader van het Cultuurbeleid 2021-2024 biedt het Rijk de mogelijkheid aan één museum per provincie met een gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang, om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie. De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die verband houden met de collectie. De provincie is bevoegd een museum voor te dragen aan het Rijk. Vanuit die bevoegdheid wordt voorgesteld het Centraal Museum te Utrecht voor te dragen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het Centraal Museum voor te dragen als regionaal museum als bedoeld in artikel 3.26 van de ‘Regeling op het specifiek cultuurbeleid’ d.d. 30 oktober 2019; 2. de minister van OCW en het Centraal Museum via bijgevoegde brieven hiervan in kennis te stellen.

05 Voortgangsrapportage Q4 2019 project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT)

SAMENVATTING: In de Commissie vergadering M&M van 22 mei 2019 is toegezegd Provinciale Staten periodiek te informeren over de voortgang van het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT). Bijgevoegde kwartaalrapportage is de tweede van project VRT die in deze vorm aangeboden wordt aan PS en beslaat de periode 1 oktober – 31 december 2019. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de VRT Q4-2019 kwartaalrapportage vast te stellen; 2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Ontvangst op statenjacht “De Utrecht” - Sail Amsterdam

SAMENVATTING: Van 12 tot en met 16 augustus 2020 vindt de 10e editie van het vijfjaarlijkse Sail Amsterdam plaats, een evenement met (inter)nationale allure op het IJ in Amsterdam. Voorgesteld wordt om op de (meest populaire) eerste dag (Sail-in, woensdag 12 augustus), een ontvangst voor bestuurlijke relaties op het Statenjacht “De Utrecht” te organiseren. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. op woensdag 12 augustus a.s. onder gastheerschap van de commissaris en gedeputeerde Bruins Slot en ten laste van het GS representatiebudget een ontvangst voor bestuurlijke relaties op het Statenjacht “De Utrecht” te organiseren als onderdeel van de Sail-in; 2. de uitvoering van de ontvangst neer te leggen bij het kabinet cvdK.

07 Verzwaren doelen Kavelruil Kamerik-Harmelen met klimaatopgave

SAMENVATTING: De provincie Utrecht is opdrachtgever voor de kavelruil Kamerik-Harmelen. De kavelruil is gestart vanuit de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West en is gericht op landbouwstructuurversterking en een aantal maatschappelijke doelen. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals het Coalitie Akkoord en het Klimaatakkoord, is gebleken dat het goed en efficiënt zou zijn om de bodemdalingsdoelen uit de oorspronkelijke kavelruil te verzwaren met klimaatdoelen. Dit houdt in dat de provincie Utrecht met grondeigenaren in gesprek kan gaan over aanpassing van het agrarisch grondgebruik in combinatie met hoge grondwaterstanden. Hiervoor kan het nodig zijn dat de provincie grondinstrumentarium inzet om de klimaatdoelen te bereiken. De kavelruil is daarmee een pilot voor het nog vast te stellen provinciale grondbeleid. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de oorspronkelijke doelen van de kavelruil Kamerik-Harmelen voort te zetten, maar vanuit het Coalitie Akkoord en het Klimaatakkoord binnen de kavelruil meer nadruk te leggen op het doel van het verminderen van de bodemdaling in relatie tot het bereiken van klimaatdoelen; 2. de in voorbereiding zijnde herziene provinciale strategische grondstrategie als pilot toe te passen binnen de kavelruil Kamerik-Harmelen waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om eventueel tijdelijk grond aan te kopen voor klimaatdoelen; 3. toestemming te geven voor start onderhandelingen voor inbreng (verkoop) van provinciale (AVP) grond in de kavelruil Kamerik-Harmelen, kadastraal bekend als Kockengen sectie E 634 (0.05.60 ha), 635 (0.03.60 ha), 1175 (1.01.25 ha) en 1177 (1.13.27 ha) Harmelen sectie L 1099 (2.76.70 ha), 1100 (1.17.40 ha), 1290 (1.90.60 ha), 1652 (0.00.19 ha), 2105 (0.00.15 ha), 2106 (1.08.86 ha) en de percelen Kamerik sectie K 44 (3.63.90 ha), 84 (2.52.20 ha), 104 (18.68.20 ha), 197 (1.09.40 ha), 198 (0.99.30 ha), 210 (3.78.60 ha), 212 (2.52.50 ha), 245 (3.31.65 ha), 290 (0.52.00 ha), 292 (10.78.65 ha), 324 (6.27.70 ha), 351 (1.66.45 ha), 378 (0.73.10 ha), 381 (6.09.20 ha), 383 (5.40.35 ha), 396 (4.89.24 ha), 397 (0.00.31 ha), 398 (0.00.89 ha) en 399 (0.96.06 ha), totaal ca. 83 ha., tegen de taxatiewaarde. In te stemmen met Werkwijze Kavelruil Kamerik-Harmelen zoals weergegeven in bijlage Werkwijze Kavelruil Kamerik-Harmelen.

08 Regionale economische agenda (REA) en regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

SAMENVATTING: De provincie Utrecht en omstreken, internationaal beter bekend als Utrecht Region (hierna te noemen de regio Utrecht) zet in op versterking van de samenwerking en het instrumentarium voor het regionale economische ecosysteem. Provincie Utrecht werkt hierbij nauw samen met gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht, de regio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en de U10 en het Ministerie EZK. Leidend principe in de samenwerking is gezond stedelijk leven. Dit principe is uitgewerkt in de regionale economische agenda (REA) die kaderstellend is voor het economisch instrumentarium. Het instrumentarium wordt versterkt met een uitvoeringsorganisatie, de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM Regio Utrecht). Deze organisatie richt zich op de planontwikkeling en financiering van bedrijven en projecten die passen binnen de kaders van de REA. Daarnaast zullen binnen de ROM ook de taken voor Trade & Invest worden ondergebracht. De Economic Board Utrecht (EBU) richt zich op het organiseren van het netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (triple helix), strategische advisering en ondersteuning van de lobby en zal haar rol en taken binnen het ecosysteem in aansluiting op de ROM herzien. Specifiek voor de ROM ligt nu het besluit voor aan het College tot deelname in de privaatrechtelijke rechtspersonen Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V en ROM Regio Utrecht BV, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van PS én na instemming door PS met het Statenvoorstel (PS2020BEM01) d.d. 29 januari 2020. BESLUIT: Gedeputeerde Staten c.q. de commissaris van de Koning besluiten: 1. gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten en na instemming met het Statenvoorstel (PS2020BEM01) door PS op 29 januari 2020: - te besluiten om samen met de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Staat der Nederlanden deel te nemen in de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V. - te besluiten om bij te dragen aan het aandelenkapitaal van ROM Regio Utrecht B.V. en deze bijdrage van € 8 miljoen in 2020 en € 7 miljoen in 2022 door te storten in het Participatiefonds Regio Utrecht. - te besluiten om samen met de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht deel te nemen in de oprichting van de Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V. 2. gedeputeerde Strijk te machtigen om namens de provincie Utrecht de oprichting van de ROM regio Utrecht te bekrachtigen; 3. gedeputeerde Strijk in zijn hoedanigheid te machtigen als verantwoordelijk gedeputeerde voor de eigenaarsrol van verbonden partijen, om de provincie Utrecht te vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergaderingen van de ROM regio Utrecht BV; 4. conform de afspraak bij andere meerjarige/structurele exploitatiesubsidies, de structurele bijdrage in de vorm van de exploitatiesubsidie aan de ROM Regio Utrecht jaarlijks te indexeren op basis van de Index Materiele Overheidsconsumptie (IMOC-ramingen) uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB); 5. gedeputeerde Strijk conform Motie (M4) ‘Brede welvaart voor Utrecht’ de opdracht mee te geven om bij de andere aandeelhouders in de ROM het verzoek neer te leggen om het doel van de ROM, stimulering van economische ontwikkeling, zoals beschreven in Artikel 2 van de akte van oprichting, aan te vullen met een formulering die dit doel inkadert binnen de randvoorwaarden van het brede welvaartsprincipe.

09 Ondertekening Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken

SAMENVATTING: Op 4 juni 2019 hebben de leden van de Eerste Kamer het wetsvoorstel dat de grondslag moest bieden voor een asbestdakenverbod verworpen. De Staatssecretaris (thans Minister) heeft daarna overlegd met koplopers onder de provincies (waaronder de provincie Utrecht), gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen. Tijdens dit overleg is een gedeeld draagvlak gebleken om ook zonder een wettelijk verbod werk te maken van de asbestdakenproblematiek met een pakket van niet-wettelijke maatregelen. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten: - Bewustwording/communicatie; - Fondsvorming; - Het ontzorgen van gemeenten; - Het realiseren van koppelkansen bijvoorbeeld met de energietransitie en de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing; - Monitoring van de asbestdaksanering; - En het op veilige wijze vereenvoudigen van de sanering. De Minister wil op 2 maart a.s. de samenwerkingsverklaring met activiteitenlijst met de bovenvermelde partijen ondertekenen. 2 maart markeert een startmoment om gezamenlijk de asbestdakenproblematiek te gaan aanpakken. Er wordt gestreefd naar deelname door zoveel mogelijk deelnemers. Aanmelding kan ook nog na 2 maart. In de provincie Utrecht ligt nog ca. 4,5 miljoen m2 asbestdaken, waarbij jaarlijks 13.500 kg asbest kan vrijkomen. De provincie Utrecht is blij dat er nu toch weer een nieuwe regeling komt om asbest te verwijderen en wil graag aan de slag gaan om verspreiding van asbest in het milieu te voorkomen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken met activiteitenlijst te ondertekenen; 2. Deel te nemen aan de volgende activiteiten uit de activiteitenlijst: - Bewustwording (onderdeel 1.2 en1.6); - Fonds (alle onderdelen); - Ontzorgen (onderdeel 3.2 en 3.5); - Koppelkansen (onderdelen 4.1 tot en met 4.5); - Monitoring (alle onderdelen m.u.v. 5.3 en 5.8); - Veilige vereenvoudiging sanering (onderdeel 6.5). 3. voor de provinciale deelname aan de fondsvorming ten aanzien van activiteit 2.2 de voorwaarde te stellen dat de fondsvorming voor (agrarische) bedrijven niet kan maar moet worden uitgewerkt; 4. de Minister van Milieu en Wonen op te roepen om de fondsvorming voor particulieren en (agrarische) bedrijven in 2020 gelijktijdig en in onderlinge samenhang uniform te ontwikkelen, en daarbij een koppeling te leggen met de energietransitie; 5. de Minister van Milieu en Wonen op te roepen om bij de activiteiten 4.1 en 4.2 meer nadruk te leggen op het realiseren van een grootschalige inzet van zonnepanelen; 6. gedeputeerde Rob van Muilekom te mandateren de samenwerkingsverklaring te ondertekenen tijdens een door het Ministerie van I&W georganiseerde tekensessie op 2 maart 2020.

10 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende 20.000 nieuwe laadpunten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

SAMENVATTING: Op 20 januari jl. heeft de Metropoolregio Amsterdam – Elektriciteit (het MRA-E) bekend gemaakt dat er de komende jaren 20.000 laadpalen gaan worden geplaatst in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Op basis van dit bericht heeft de PVV vragen gesteld die in een brief worden beantwoord. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende 20.000 laadpunten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht vast te stellen en te verzenden.

11 Beantwoording Schriftelijke vragen betreffende Schone Lucht Akkoord.

SAMENVATTING: Op 21 januari 2020 heeft de heer Dercksen van de PVV schriftelijke vragen gesteld over de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) door de provincie Utrecht. In de beantwoording wordt onder andere in gegaan op de meerwaarde van het SLA. De provincie Utrecht kan het doel, in 2030 overal in de provincie Utrecht voldoen aan de advieswaarden van de WHO, niet alleen bereiken. Met het SLA werken gemeenten, provincies en Rijk samen en nemen alle overheidslagen in Nederland maatregelen. Hierdoor wordt het eenvoudiger wordt om de WHO advieswaarden voor lucht te bereiken en kan extra gezondheidswinst behaald worden. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende “schone lucht akkoord” vast te stellen en te verzenden.

12 Grondaankoop N199 voor aanpak rotonde Zeldertsepoort

SAMENVATTING: Om ruimte te bieden voor de aanpak van de rotonde Zeldertsepoort in de N199 (Bunschoterstraat) dient grond aangekocht te worden. Aanpassing van deze kruising vraagt een groter ruimtebeslag. Onder de huidige rotonde ligt een fietstunnel die daarom verlengd moet worden. Door die verlenging van de fietstunnel is het noodzakelijk om de parallelweg waar de fietstunnel op uit komt te verleggen. De hiervoor benodigde grond is nu eigendom van een agrariër waarmee overeenstemming is bereikt over de verkoop. De definitieve plannen voor de aanpak van de kruising worden later dit jaar vastgesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de percelen, kadastraal bekend als gemeente Hoogland, sectie P, nummer 318 (ged.) en nummer 450 (ged.) te kopen; 2. vooruitlopend op de kredietaanvraag trajectaanpak N199 traject 7 te Amersfoort een krediet te verstrekken uit het programma Provinciale Wegen ten behoeve van deze aankoop van grond van € 107.000,- .

13 Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO, gesteld door de heer L.C. van den Dikkenberg van de SGP fractie betreffende “OV Benschop”

SAMENVATTING: Naar aanleiding van een dienstregelingwijziging van Syntus per december jl. die een gewijzigde OV-bediening van Benschop heeft opgeleverd, heeft de SGP-fractie vragen gesteld. In de beantwoording wordt aangegeven dat de wijziging een verbetering betekent voor het merendeel van de reizigers. Voor inwoners van Benschop betekent de wijziging een verminderd OV-aanbod, maar nog steeds passend bij de grootte van de kern. De provincie onderzoekt of er een extra halte aangelegd kan worden aan de N210 ter hoogte van Benschop-Zuid waar inwoners van Benschop gebruik zouden kunnen maken van de snelle en comfortabele buslijn 295. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heer L.C. van den Dikkenberg van de SGP fractie betreffende “OV Benschop” vast te stellen en te verzenden.

14 Nieuwe beslissing op bezwaar Camping Maarsbergen

SAMENVATTING: De casus heeft betrekking op een uitbreiding van een bedrijventerrein op de locatie van de voormalige Camping Maarsbergen. Hiervoor moesten houtopstanden worden verwijderd. Nu de, op basis van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verplichte, herplant niet op de locatie zelf kan plaatsvinden, is er toestemming verleend voor herplant op een andere locatie (compensatie). Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Bij besluit van 10 oktober 2017 hebben GS het bezwaar, onder aanvulling van de motivering, ongegrond verklaard. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft het hoger beroep hiertegen deels gegrond verklaard en de beslissing op bezwaar vernietigd. Als gevolg hiervan dient er opnieuw beslist te worden op het bezwaarschrift. Ten aanzien van het bezwaar over de open plekken bij de toenmalige standplaatsen wordt nu meegegaan met de bezwaarmaker. Ten aanzien van het opleggen van een toeslag wordt het bezwaar ongegrond verklaard. Deze toeslag wordt niet opgelegd nu er sprake is van een bijzondere situatie zoals bedoeld in de Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017 (Bnl). BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren; 2. de afdoeningsbrief vast te stellen en te verzenden.

15 Aanhouding beslissing op bezwaar inzake weigering handhavend optreden tegen acht veehouderijbedrijven wegens vermeende overtreding Wet natuurbescherming

-

24 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2020, Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen