Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 19-11-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 12 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Vergadering IPO Bestuur 21 november 2019

SAMENVATTING:

Het IPO bestuur vergadert op 21 november 2019 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

In te stemmen met:

 1. 2a. ‘Klimaatakkoord’;
 2. 2b. ‘Interbestuurlijk Programma (IBP)’;
 3. 2c. ‘Rondje actualiteit’ (mondeling);
 4. 2d. ‘Stikstofproblematiek’ (mondeling);
 5. 2e. ‘Laatste stand van zaken kopgroepen’ (mondeling);
 6. 3a. ‘Interprovinciale Digitale Agenda’;
 7. 3c. ‘Overzicht leden BAC’s en plaatsvervangers IPO-bestuur’;
 8. 3d. ‘Resultaten evaluatie PAS-proces’ (mondeling).

Portefeuillehouder een standpunt in te laten nemen m.b.t.:

 1. 3b. ‘IPO-reactie verkiezingswijze Eerste Kamer’;
 2. 3e. ‘Huisvesting BIJ12’.

05 Go/No Go besluit exploitatie Uithoflijn 16 december 2019

SAMENVATTING:

Op 11 november 2019 heeft de Stuurgroep Uithoflijn geconstateerd dat is voldaan aan de zes randvoorwaarden om op 16 december 2019 te kunnen starten met de exploitatie van de Uithoflijn. Dit nog wel onder voorbehoud van het ontvangen van de indienststellingsvergunning, welke begin december wordt verwacht. Om deze reden adviseert de Stuurgroep Uithoflijn om Tram 22 in exploitatie te nemen met een frequentie van 10 keer per uur per richting, waarbij met gekoppelde voertuigen wordt gereden. Met deze frequentie kan naar verwachting komend jaar voldoende reizigerscapaciteit worden aangeboden op het traject Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Science Park en vervalt de noodzaak voor de ondersteunende buslijn 26. Deze zal niet ingezet worden. Tram 22 is vanaf 16 december dé belangrijkste openbaar vervoer verbinding tussen Utrecht Centraal Centrumzijde en Utrecht Science Park, en vice versa. De eerste zes maanden is in een calamiteitenvloot in de vorm van 11 gelede bussen voorzien, welke beschikbaar is indien de tram ingeval van verstoring niet kan rijden. De integrale hoofdlijnenplanning is daarmee deels gehaald. Het aantonen van een frequentie van 12 keer per uur per richting en op termijn de beoogde 16 keer per uur per richting is nog niet gehaald. In de loop van 2020 dient de robuustheid van hogere frequenties (tot 16x per uur per richting) stap voor stap te worden aangetoond. Hiertoe moet eerst nog een aantal technische aanpassingen worden aangebracht en getest, voordat het automatisch inleggen van rijwegen geheel automatisch verloopt en ook de aansturing van de dynamische reis informatie goed op orde is. Twee maatregelen ten behoeve van de technische aanpassingen zijn in gang gezet:

 1. In het eerste kwartaal van 2020 zullen nieuwe transponders onder de CAF-voertuigen geplaatst worden, welke zorgen voor een betere communicatie tussen voertuigen en andere componenten in het beveiligingssysteem.
 2. Daarnaast wordt een nieuwe softwareversie van het treinbeveiligingssysteem van Bombardier geïnstalleerd, deze staat eveneens gepland voor het 1e kwartaal van 2020. Deze activiteiten passen binnen de beschikbaar gestelde budgetten voor het project Uithoflijn.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de exploitatie van Tram 22 (voorheen de Uithoflijn) op 16 december 2019 te starten met een frequentie van tien keer per uur per richting, onder voorwaarde dat de indienststellingsvergunning voor 16 december is verleend;
 2. de rit frequentie stapsgewijs naar 16 x per uur per richting te verhogen, zodra dat mogelijk en wenselijk is;
 3. de Statenbrief (bijlage 1) vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten, met een afschrift aan de gemeente Utrecht;
 4. gedeputeerde te mandateren na vaststelling kleine redactionele aanpassingen aan te brengen in de statenbrief.

06 Aanvraag MKB-Deal Maakindustrie Utrecht-West

SAMENVATTING:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) roept regio’s (in het kader van het nationale MKB-Actieplan) op om voorstellen in te dienen voor MKB-deals en stelt hiermee geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het brede mkb sterker maken. Dit kan tot 20 november 2019. Het Ministerie van EZK denkt bv. aan deals op digitalisering, veranderingen op de arbeidsmarkt, internationalisering of verduurzaming. De maximale Rijksbijdrage per deal is €400.000, waarbij een voorwaarde is dat de regio ook minimaal 50% financiert. PS worden geïnformeerd over het voornemen om vanuit de provincie Utrecht samen met een aantal regionale partners een aanvraag voor een MKB-deal in te dienen. Het sluiten van een MKB-deal zou een mooie eerste stap zijn in de verdere uitwerking van het ondersteunen van het brede mkb vanuit de provincie. Er wordt op dit moment gekeken of er een aanvraag kan worden ingediend die zich richt op een van de belangrijkste knelpunten voor de maakindustrie in Utrecht-West: de aansluiting tussen (technisch) onderwijs en de arbeidsmarkt.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. een aanvraag voor een MKB-deal in te dienen;
 2. de Statenbrief ‘MKB-deal Utrecht’ vast te stellen en ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten;
 3. mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Economie voor het doorvoeren van noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen in de Statenbrief ‘MKB-deal Utrecht’ (vanwege de actualiteit).

07 Advies Mijnbouwwet: opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte Amersfoort

SAMENVATTING:

Op 25 april jl. hebben GS van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) het verzoek ontvangen om in het kader van de Mijnbouwwet advies te geven over de opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte (geothermie) Amersfoort. De aanvraag heeft betrekking op grondgebied van de gemeente Amersfoort.

Aardwarmte kan bijdragen aan de transitie naar schone energie en de uitfasering van aardgas. In de regio Amersfoort is nog weinig bekend over de potentie van aardwarmte en zijn er weinig grote duurzame warmtebronnen beschikbaar. Daarom is GS voorstander van onderzoek naar aardwarmte en in het advies biedt de provincie aan om mee te denken in het vervolg van het aardwarmteproject. De zoektocht naar aardwarmte en later eventueel de exploitatie vraagt wel om zorgvuldigheid. In het advies zijn daarom ook diverse aandachtspunten opgenomen, die ervoor moeten zorgen dat de opsporing en winning van aardwarmte veilig en verantwoord plaatsvinden, lokale en regionale regels en belangen worden meegenomen in de opsporingsvergunning (en in de activiteiten die daaruit voortvloeien) en de omgeving zo goed mogelijk in het onderzoek en de realisatie wordt betrokken.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het advies opsporingsvergunningaanvraag aardwarmte Amersfoort vast te stellen;
 2. de portefeuillehouder gedeputeerde Bruins Slot te mandateren het advies, na eventuele tekstuele aanpassingen, namens GS te ondertekenen en verzenden aan EZK;
 3. de statenbrief ‘voortgang aardwarmte november 2019’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

08 Benoeming Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

SAMENVATTING:

Op 1 december 2015 is Paul Roncken gestart als onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (PARK) van de provincie Utrecht. Hij is door GS benoemd voor aanvankelijk een periode van 2 jaar. Gezien de brede steun voor het functioneren van de PARK hebben GS deze benoeming in 2017 verlengd met wederom een periode van 2 jaar, tot 1 december 2019. Op basis van de blijvend goede ervaringen bij zowel GS als PS met zijn functioneren, wordt voorgesteld om Paul Roncken te benoemen als PARK van de provincie Utrecht verlengd met in beginsel 4 jaar, tot 1 december 2023. Voor 1 december 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Dit gebeurt in de vorm van een aanstelling met een vast dienstverband, gekoppeld aan de benoeming op deze specifieke taak.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. Paul Roncken te benoemen als onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van in beginsel vier jaar tot 1 december 2023, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar;
 2. de concept-benoemingsbrief vast te stellen en te doen verzenden;
 3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

09 Regio Deal Vitale wijken

SAMENVATTING:

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) op 9 september 2019 de derde (en tevens laatste) tranche van de zogenoemde Regio Envelop opengesteld voor voorstellen uit de regio’s. Met de Regio Deals wil het Rijk de eigen kracht van een gebied benutten en deze in partnerschap helpen te versterken. Tot 1 december 2019 hebben regio’s de tijd om voorstellen in te dienen voor Regio Deals die bijdragen aan de brede welvaart in dat gebied. Met een voorstel voor een Regio Deal vitale wijken wordt getracht een stedelijke Regio Deal met het Rijk te sluiten. Omdat uit gesprekken met het Rijk blijkt dat een Regio Deal gekoppeld aan vitale wijken U16 het meest kansrijk is, wordt er in het kader van de Regio Deal Rijksfinanciering gevraagd voor de vitale wijkenaanpak van de wijken Overvecht (Utrecht), Batau in Nieuwegein en Vollenhove (Zeist). Voor de wijk Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor verzorgt de provincie samen met gemeente Amersfoort de financiering. De vitale wijken aanpak richt zich op de volgende pijlers:

• Gezondheid • Onderwijs • Participatie en armoede • Veiligheid • Wonen en woonomgeving •

Deze aanpak vitale wijken is tot stand gekomen in nauwe afstemming en samenwerking met de U16 gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein, gemeente Amersfoort en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Universiteit Utrecht. De U16 als koepel heeft overwegend positief gereageerd op de gekozen koers en is voornemens de deal mee in te dienen. Ditzelfde signaal heeft regio Amersfoort afgegeven. In januari 2020 beslist het Rijk over de ingediende voorstellen. Indien het voorstel is goedgekeurd wordt in de periode t/m maart/april het voorstel gezamenlijk met het Rijk verder uitgewerkt tot een definitief plan. In mei/juni vindt vervolgens besluitvorming plaats in Raden en Staten om uiteindelijk in juni/ juli de deal te bekrachtigen met een feestelijke ondertekening.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het voorstel voor de aanpak vitale wijken regio Utrecht-Amersfoort vast te stellen en het onderdeel Regio Deal Vitale wijken U16 mee in te dienen bij het Rijk;
 2. de intentie uit te spreken van een provinciale cofinanciering van €4,5 miljoen in de Regio Deal U16 met het Rijk;
 3. de intentie uit te spreken van een provinciale cofinanciering van € 4,5 miljoen in de Deal Amersfoort;
 4. gedeputeerde van Muilekom te mandateren om na instemming (kleine) wijzigingen aan de tekstuele inhoud van de aanpak vitale wijken Utrecht-Amersfoort aan te brengen;
 5. tot het vaststellen van de Statenbrief en deze met het voorstel voor de aanpak vitale wijken Utrecht-Amersfoort op 25 november 2019 ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

10 Persbericht over resultaten Luchtonderzoek biogascentrale Van de Groep in Bunschoten

SAMENVATTING:

Omwonenden van de biogascentrale van Van de Groep in Bunschoten klagen al geruime tijd over stankoverlast in hun woonomgeving. Zij maken zich ook zorgen over het effect van de stank op hun gezondheid. Tijdens een op 12 maart 2019 gehouden bewonersbijeenkomst heeft de provincie toegezegd bij de biogascentrale emissiemetingen te zullen laten uitvoeren. En de bewoners zo snel als mogelijk over de resultaten te informeren. De metingen hebben in juli 2019 plaatsgevonden. Vastgesteld is dat het bedrijf te veel geur uitstoot. De cijfers maken ook duidelijk dat de emissies geen negatief effect hebben op de volksgezondheid. De resultaten zijn verwoord in een persbericht. Het persbericht wordt op 27 november a.s. ter kennisneming voorgelegd aan de Commissie Milieu en Mobiliteit uit Provinciale Staten en daarna zo spoedig mogelijk vrijgegeven en samen met het onderzoeksrapport op de website van de provincie geplaatst.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de resultaten van het luchtemissie-onderzoek bij Van de Groep in Bunschoten;
 2. de inhoud van het daarop gebaseerde persbericht vast te stellen;
 3. de Statenbrief vast te stellen en deze met het persbericht ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.

14 Beantwoording schriftelijke vragen van dhr Dercksen (PVV) betreffende strooizout

SAMENVATTING:

Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf betreffende mogelijke poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in het strooizout dat door de provincie Utrecht wordt gebruikt, heeft de PVV een aantal vragen gesteld. Deze vragen worden hierbij beantwoord. Essentie is dat de mogelijke aanwezigheid van PFAS in het strooizout nog niet officieel is aangetoond en aangezien het 'niet strooien', om gladde wegen te voorkomen, een groot en aantoonbaar risico is voor de weggebruikers, zal er om deze reden gewoon worden gestrooid. Zodra uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk risico voor de gezondheid van de mens bestaat, zal opnieuw een afweging moeten worden gemaakt. Deze afweging wordt in gezamenlijkheid met Rijkswaterstaat (RWS) gemaakt.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende strooizout vast te stellen en te verzenden.

15 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO, gesteld door de statenlid R. Dercksen, betreffende additionele exploitatiekosten Uithoflijn

SAMENVATTING:

De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft schriftelijk gevraagd of er documenten beschikbaar zijn ter onderbouwing van de eventuele additionele (exploitatie)kosten van de Uithoflijn.

Het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud (MOP) is beschikbaar en op 30 oktober 2019 vastgesteld in Provinciale Staten. Daarnaast zijn er alleen ambtelijke documenten met persoonlijke beleidsopvattingen voorhanden zonder bestuurlijke status. Na besluitvorming in de Stuurgroep Uithoflijn en waar nodig ons college, kunnen wij de documenten delen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen, betreffende onderbouwende documenten ter verantwoording van de eventuele additionele (exploitatie)kosten van de Uithoflijn, vast te stellen en te verzenden.

16 Verzoek om uitstel uitvoeringsprogramma 2020 regionale waterkeringen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

SAMENVATTING:

In het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 is vastgesteld dat de afgekeurde regionale waterkeringen in 2020 dienen te voldoen aan de in de waterverordening gestelde veiligheidsnormen. Dit uitvoeringsbesluit geldt voor 8 West-Nederlandse waterschappen waaronder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In dit besluit wordt de waterschappen de mogelijkheid geboden om op basis van een gemotiveerd verzoek uitstel aan te vragen tot na 2020. In haar brief van 15 juli 2019 vraagt HDSR om gebruik te mogen maken van deze mogelijkheid en verzoekt de provincie om uitstel te verlenen voor een aantal projecten tot 31 december 2024. Indien uitstel wordt verleend kan het waterschap efficiënt en integraal opereren en haar werkzaamheden doelmatig inrichten waarbij het waterschap heeft aangegeven dat uitstel niet tot (water)veiligheidsrisico’s leidt. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen kan provincie Utrecht instemmen op het verzoek tot uitstel. Het verleende uitstel betreft alleen de 11 genoemde projecten regionale keringen met een lengte van 10,83 kilometer in Utrecht.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden uitstel te verlenen tot 31 december 2024 voor het op orde brengen van de regionale waterkeringen met een lengte van 10,83 kilometer (conform het uitstel verzoek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in haar brief van 15 juli 2019);
 2. de brief aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden als reactie op het verzoek om uitstel vast te stellen, te ondertekenen en te versturen.

17 Partnerovereenkomst financierende partijen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

SAMENVATTING:

In december 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen door 21 deelnemende partijen ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het gezamenlijk aanpakken en oplossen van verschillende problemen in het gebied. Deze partners hebben zich bereid verklaard om hun middelen gezamenlijk onder te brengen bij het Nationaal Groenfonds, onder andere vanwege de grootte van het project, omvang van de bedragen en lange doorlooptijd. De voorliggende overeenkomst is een nadere uitwerking van de financiële afspraken. In aanvulling op deze overeenkomst verstrekt de Provincie Utrecht volmacht en mandaat. Dit is noodzakelijk in het kader van rechtmatigheid en toetsing door de accountant.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de partnerovereenkomst gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vast te stellen;
 2. portefeuillehouder Bruins Slot te mandateren de overeenkomst te ondertekenen.

Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning besluiten:

 1. ieder voor zover het zijn bevoegdheden aangaat mandaat en volmacht te verlenen aan respectievelijk de provincie Noord-Holland en de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht benodigd voor de uitvoering van de projecten zoals genoemd in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

18 Beslissing op bezwaar afwijzen subsidie bedrijfsverplaatsing

SAMENVATTING:

Op 11 maart 2019 heeft vertegenwoordiger van bezwaarmaker een aanvraag om subsidie op basis van artikel 4.1.1 van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland ingediend voor verplaatsing van zijn bedrijf van Langbroek (Utrecht) naar Uddel (Gelderland). Bij besluit van 7 mei 2019, verzonden op 28 mei 2019, is de aanvraag om een subsidie afgewezen. Daartegen is namens bezwaarmaker bezwaar aangetekend. Het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS is om het bezwaar ontvankelijk te verklaren en de gronden ongegrond. Tevens is geadviseerd de (grondslag van) de motivering te verduidelijken en een verwijzing naar de grondslag van de afwijzing van de subsidie te verduidelijken. Gedeputeerde staten besluiten het advies van de Awb-adviescommissie PS en GS over te nemen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de heer G.W.L. de Kruijf ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaarschrift;
 2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 3. het besluit van 7 mei 2019 (verzonden 28 mei 2019) in die zin te wijzigen dat de gevraagde subsidie wordt afgewezen op grond van artikel 4.1.1., tweede lid, onderdeel a, aanhef en het bepaalde onder i, aanhef en derde gedachtestreepje, van de UV AVP en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Asv;
 4. voor de motivering van de beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar het advies van de Awb adviescommissie PS en G van 9 oktober 2019.

25 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 26 november 2019,

Voorzitter, Secretaris,