Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 26-11-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 19 november 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 De voordracht voor herbenoeming van twee voorzitters en twee leden van de adviescommissie van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voor de behandeling van bezwaren, klachten en administratief beroep (Awb-adviescommissie)

SAMENVATTING:

De onafhankelijke bezwarencommissie adviseert Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) over de afhandeling van bezwaarschriften en klachten en administratief beroep. De voorzitters en leden worden benoemd conform de Verordening voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd. In dit voorstel treft u de voordracht aan voor de herbenoeming van twee voorzitters en twee leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. tot herbenoeming als voorzitters van de Awb-adviescommissie;
 2. de heer mr. T. Elzenga en de heer mr. H.W. Schmidt;
 3. tot herbenoeming van de leden van de Awb-adviescommissie; de heer mr. A.G. van Malenstein en de heer mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars;
 4. de statenbrief vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

06 Tussenrapportage Hart van de Heuvelrug en vliegbasis Soesterberg 2019

SAMENVATTING:

Hierbij bieden wij u ter informatie de tussenrapportage 2019 van het programma Hart van de Heuvelrug /Vliegbasis Soesterberg aan. Het doel van de tussenrapportage is te informeren over de voortgang en ontwikkelingen binnen beide programma’s in de eerste helft van 2019. Met deze rapportages signaleren we vroegtijdig nieuwe kansen en risico’s. Gezien de relaties tussen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg en gezien de afspraak in de samenwerkingsovereenkomsten dat voor beide halverwege het jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, presenteren we beiden in voorliggend document.

In de samenvatting van de tussenrapportage worden de hoofdlijnen van de voortgang in het gebiedsprogramma geschetst. Daarnaast is per project in het programma een meer uitgebreide voortgang beschreven.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de Tussenrapportage programma Hart van de Heuvelrug & Vliegbasis Soesterberg medio 2019;
 2. de Statenbrief vast te stellen en het document met de tussenrapportages ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

07 Vervanging abri’s aan provinciale wegen

SAMENVATTING:

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor, en eigenaar van, de bushaltevoorzieningen langs provinciale wegen. De bushokjes (abri’s) maken deel uit van deze voorzieningen. Op 230 bushaltes (binnen en buiten de bebouwde kom) langs provinciale wegen staan deze abri’s. De locatie waar deze abri’s staan is destijds bepaald aan de hand van het aantal instappers per dag. In de periode van 1997 tot 2001 zijn de meeste van deze abri’s langs provinciale wegen geplaatst en deze zijn inmiddels ruim voorbij hun technische levensduur. Reserve-onderdelen zijn nauwelijks nog voorhanden waardoor ze soms apart gemaakt moeten worden. Daarom wordt voorgesteld in 2020 de abri’s te vervangen door nieuwe exemplaren. Hierbij is specifiek aandacht voor extra comfort en duurzaamheid.

BESLUIT:

 1. tot vervanging van de abri’s die geplaatst zijn bij bushaltes langs provinciale wegen waarbij een plaatsingsheroverweging wordt gedaan op basis van het huidige, en verwachte toekomstige, gebruik van deze haltes;
 2. het programma van eisen voor de nieuw te plaatsen abri’s vast te stellen;
 3. de statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan provinciale staten;
 4. het persbericht vast te stellen.

09 Revisie AHOB’s SUNIJ-lijn

SAMENVATTING:

De sneltram van Utrecht naar IJsselstein en Nieuwegein (SUNIJ-lijn) kent 18 zogenaamde AHOB’s. AHOB staat voor Automatische Halve Overweg Bomen. Deze overweginstallaties zorgen ervoor dat een tram zonder gehinderd te worden door ander verkeer kan doorrijden. In 2014 waren de AHOB’s aan het einde van hun technische levensduur. De AHOB’s zijn daarna deels gereviseerd, maar de opdrachtverstrekking voor deze revisiewerkzaamheden bleek procedureel niet correct uitgevoerd. De resterende werkzaamheden zijn daarom stilgelegd. Het afronden van de revisie van de AHOB’s is noodzakelijk én urgent. Dit om de veiligheid te blijven waarborgen, storingen en overlast voor het tram- en kruisend verkeer te minimaliseren. Bovendien kan het Project Vernieuwing Regionale Tram (VRT), bestaande uit vervanging van een deel van de rails, de aanpassing van de haltes en de inzet van nieuwe trams, pas starten als de revisie van de AHOB’s geheel gereed is. Daarom wordt via het bestaande onderhoudscontract met Strukton Rail voor de SUNIJ-lijn opdracht gegeven om de revisie van de AHOB’s af te ronden voor 31 maart 2020.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten 1. Strukton Rail BV op basis van het onderhoudscontract voor de SUNIJ-lijn opdracht te geven voor de afronding van de revisie van de AHOB’s op de SUNIJ-lijn; 2. de onrechtmatigheid van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de afrondende opdracht voor een totaalbedrag van €1.866.100 te melden bij de accountant ten behoeve van de jaarrekeningen 2018 en 2019; 3. te inventariseren wanneer het college van gedeputeerde staten in 2018 en 2019 besloten heeft om in strijd met de wettelijke aanbestedingsregels tot een opdracht te besluiten die daarmee rechtsgeldig wordt en Provinciale Staten in december 2019 in één keer hierover te informeren.

10 Bezwaar van Meercat Adventures B.V.

SAMENVATTING:

Op 9 oktober 2019 heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS een advies uitgebracht t.a.v. het bezwaar van Meercat Adventures B.V. tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag van € 20.000 voor het project ‘Catchphrase – Voor een betere werkplekevaluatie en -begeleiding van stagiairs’. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag voor subsidie voor het project ‘Catchphrase – Voor een betere werkplekevaluatie en -begeleiding van stagiairs’ ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van d.d. 15 juli 2019 in stand te laten;
 3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 9 oktober 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

11 Kostenoverzicht GS januari – mei 2019

SAMENVATTING:

De bestuurders van de provincie Utrecht zijn van mening dat zij integer en verantwoordelijk om moeten gaan met publieke middelen. Om hier openlijk verantwoording over af te leggen, wordt er elk kwartaal een overzicht van de onkosten van iedere bestuurder opgesteld. Deze overzichten worden elk half jaar gepubliceerd op de provinciale website. Provinciale Staten worden hierop geattendeerd. Deze overzichten betreffen de onkosten van het vorige college. Daarom loopt de periode van januari tot en met mei 2019.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de kostenoverzichten over de periode januari tot en met mei 2019 per lid van het college vast te stelen;
 2. besluiten in het vervolg de portefeuillehouder Bedrijfsvoering te mandateren deze overzichten vast te stellen.

12 Beantwoording schriftelijke vragen betreffende ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Goyerbrug B.V.

SAMENVATTING:

De Partij voor de Vrijheid heeft op 6 november 2019 vragen gesteld over de ontheffing van 14 december 2018 die op grond van de Wet natuurbescherming aan Windpark Goyerbrug B.V. is verleend en over de beslissing op de bezwaren die tegen deze ontheffing zijn ingesteld van 10 september 2019.

Deze vragen worden door Gedeputeerde Staten beantwoord.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Goyerbrug B.V. vast te stellen en te verzenden.

18 Communicatie

-

20 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019,

Voorzitter, Secretaris, Mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen