Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 28-01-2020

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 21 januari 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Nota Financieringsbeleid provincie Utrecht

SAMENVATTING:

De provincie Utrecht ontvangt regelmatig verzoeken van partijen voor financiële ondersteuning van initiatieven, al dan niet onder een uitvoeringsverordening. De provincie heeft een aantal financieringsinstrumenten tot haar beschikking die ingezet kunnen worden, mits passend binnen haar taak als overheid, de vigerende Europese, landelijke en provinciale wet- en regelgeving. In het (nieuwe) Financieringsbeleid provincie Utrecht staat vastgelegd hoe de provincie Utrecht omgaat met deze verzoeken voor financiële ondersteuning.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. dat de provincie Utrecht het verstrekken van geldleningen of garantstellingen, al dan niet als onderdeel van revolverende fondsen, ziet als een instrument om doelen te bereiken. Ten opzichte van het verstrekken van reguliere subsidies is het voordeel dat het geld van de lening in principe terugkomt, of gereserveerde bedragen vrijvallen, indien de garantie niet wordt aangesproken of wordt gedekt door een onderpand. Hiermee kunnen diezelfde middelen nogmaals worden ingezet voor maatschappelijke beleidsdoelen;
 2. de nota Financieringsbeleid over een jaar te evalueren op haar effecten in samenwerking met de binnen de organisatie meest betrokken domeinen;
 3. de opdracht te geven om de reeds vastgestelde uitvoeringsverordeningen in de zomer van 2021 in overeenstemming met dit kader te brengen en PS daarover te informeren;
 4. het statenvoorstel nota Financieringsbeleid provincie Utrecht, de Uitvoeringsrichtlijnen financieringsbeleid provincie Utrecht (Bijlage A) en de checklist beoordeling van een aanvraag voor garantstelling of lening (bijlage B) vast te stellen en de nota Financieringsbeleid provincie Utrecht voor besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten.

05 Beleidskader culturele festivals

SAMENVATTING:

In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is besloten om de huidige festivalstructuur te versterken. Binnen de huidige structuur betreft het de ondersteuning culturele festivals met een artistieke en zakelijke kwaliteit van (inter)nationaal niveau. Om het culturele aanbod gelijke tred te laten houden met de groei van het aantal inwoners binnen de provincie Utrecht, worden er meer middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2024. Daarnaast wordt het beleid verbreed voor culturele festivals met een artistieke missie en visie die een meer regionale uitstraling en bereik hebben. De beoordeling vindt plaats door een externe adviescommissie aan de hand van de genoemde criteria. Om landelijke, regionale en lokale besluitvorming op elkaar af te kunnen stemmen en de festivalsector tijdig in staat te stellen een meerjarenprogramma op te stellen, is het noodzakelijk het festivalbeleid, vooruitlopend op de besluitvorming van het cultuur- en erfgoedprogramma, vast te stellen.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de nota ‘Festivalbeleid 2021-2024’ vast te stellen;
 2. het statenvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

07 Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht

SAMENVATTING:

Op 5 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de Ontwerp Kadernota 2021 vastgesteld. Op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd om namens hen de Ontwerp Kadernota 2021 te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van het uitbrengen van zienswijze.

De beleidsarme Kadernota van de RUD leidt tot een voorlopige lastenverlaging voor de Provincie Utrecht van € 629.000. De provinciale bijdrage aan de RUD komt daarmee op € 7.328.000. Dit komt deels door de overdracht van bodemtaken aan de gemeente. Er zijn evenwel nog zaken waarvan de impact voor deze kadernota nog niet gegeven kunnen worden, waaronder het traject Kleur Bekennen. De verwachting is dat dit geen financiële consequenties heeft voor de provinciale bijdrage voor 2021, en alsdan gedekt kan worden uit de algemene reserve van RUD.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van de vastgestelde Ontwerp Kadernota 2021;
 2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze;
 3. de bijgevoegde statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten en in afschrift naar de RUD Utrecht en de AB-leden van de RUD Utrecht.

07A Openbaar maken investering controle jaarrekening

SAMENVATTING:

Voorgesteld wordt om de beoogde kosten voor het afronden van de controle op de jaarrekeningen 2018 en 2019 openbaar te maken.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de geheimhouding op de verdeling van het bedrag tussen de drie betrokken partijen op te heffen;
 2. bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en op te sturen naar Provinciale Staten.

08 Bestuursovereenkomst aanleg rotonde Austerlitzseweg - N224 Zeist

SAMENVATTING:

Met het tekenen van de bestuursovereenkomst ‘rotonde Austerlitzseweg - N224 Zeist’ worden afspraken tussen de provincie Utrecht en gemeente Zeist vastgelegd over de aanleg van een nieuwe rotonde en twee bushaltes. Op basis van deze overeenkomst stellen de provincie en de gemeente krediet beschikbaar om deze te realiseren. Deze rotonde vervangt de huidige T-aansluiting en zorgt voor een verkeersveiligere aansluiting en een verbeterde doorstroming. Tevens wordt er voor de OV-reiziger een betere haltevoorziening gerealiseerd en wordt de KNVB beter met het openbaar vervoer bediend. Oplevering van de rotonde staat gepland voor 2021.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. de bestuursovereenkomst vast te stellen en aan te gaan;
 2. om een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 1.500.000,- waarvan: € 1.100.000,- investeringen uit Verkeersveiligheid en € 400.000,- investeringen uit provinciale Wegen;
 3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

10 Overzicht projecten reserves mobiliteitsprogramma (naar reservestand 31-12-2018)

SAMENVATTING:

In de Statenvergadering van 30 oktober 2019 is bij de behandeling van de begroting voor 2020 door gedeputeerde Schaddelee toegezegd om in januari 2020 de lijst met projecten te verschaffen die gedekt worden uit de Reserve Mobiliteitsprogramma. Met bijgaande statenbrief wordt hier invulling aan gegeven.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het overzicht ‘Prognose resterende uitgaven reserve Mobiliteitsprogramma’ vast te stellen;
 2. de statenbrief ‘Projectenoverzicht reserves mobiliteit’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

11 Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling

SAMENVATTING:

Aanvullend op het onderzoek “Bouwen aan Regie” van de Randstedelijke Rekenkamer heeft de provincie een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling. De aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamer en de eigen aanvullende evaluatie vormen input voor het nieuwe Programma 2021-2024 dat in eerste helft van 2020 zal worden opgesteld.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief over de tussentijdse evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling vast te stellen en te verzenden.

12 Vaststelling Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 en Dienstverleningsovereenkomst met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

SAMENVATTING:

Gedeputeerde Staten hebben voor 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De uitvoering is grotendeels belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en wat betreft risicovolle bedrijven bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam. Het nieuwe VTH-programma heeft een nadrukkelijk ‘groen’ accent en start medio 2020 met een forse inhaalslag rond de handhaving van de provinciale Verordening natuur en landschap. Extra aandacht is er in 2020 ook voor een verdere professionalisering van de handhaving van de soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming. Daarnaast is veel ruimte gemaakt voor voorbereidend werk met het oog op de komende Omgevingswet. Monitoringsresultaten over 2019 hebben geleid tot een herschikking van enkele taken. Alle werkzaamheden passen financieel binnen de Begroting 2020. Gedeputeerde Staten besluiten om het nieuwe VTH-Jaarprogramma 2020 ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten (vergadering 19-2-2020).

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. het VTH Jaarprogramma 2020 vast te stellen (incl. de Dienstverleningsovereenkomst 2020 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (bijlage 2));
 2. in 2020 meer prioriteit toe te kennen aan handhaving van de provinciale Verordening natuur en landschap 2017, aan de controle op de soortenbescherming (handhaving Wet natuurbescherming) en aan noodzakelijk werk ten behoeve van de komende Omgevingswet;
 3. aan de RUD Utrecht (zodra mogelijk middels een aparte opdrachtbrief) opnieuw mandaat te verstrekken om tot en met eind 2023 uitvoering te geven aan provinciale taken op basis van de Wet lokaal spoor;
 4. de Statenbrief vast te stellen en deze met het Jaarprogramma VTH 2020 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten (Commissie M&M – vergadering 19 febr. 2020);
 5. de portefeuillehouder tekstmandaat te verlenen.

13 Bijdrage aan Veenweide Innovatie Centrum

SAMENVATTING:

Met dit voorstel wordt de provinciale bijdrage aan de exploitatiebegroting van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) voor de periode 2020 – 2023 geregeld en gaan we een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Zuid-Holland. De afgelopen jaren heeft het VIC unieke expertise opgebouwd als regionaal kenniscentrum. Het is van groot belang voor de provincie dat deze expertise structureel wordt gecontinueerd en verder wordt ontwikkeld door VIC.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. kennis te nemen van het concept Meerjarenprogramma van het Veenweide Innovatie Centrum 2020 – 2023;
 2. in de zomernota 2020 een structurele bijdrage voor het VIC op te nemen van jaarlijks € 60.000,--;
 3. vooruitlopend hierop de bijdrage voor 2020 voor het VIC te dekken uit de middelen die in de begroting 2020 beschikbaar zijn gesteld voor de verlenging van het Agenda Vitaal Platteland;
 4. de samenwerkingsovereenkomst ‘Meerjarige Exploitatiesubsidie Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) 2020 t/m 2023’ vast te stellen en aan te gaan.

14 Subsidie begeleiding klimaatslimme maatregelen en monitoring in de veenpolder Kortrijk en Portengen en uitdragen van kennis’

SAMENVATTING:

De aanpak van de wateroverlast rond Kockengen vindt plaats in het programma Kockengen Waterproof. In dit kader vindt in 2020 de aanleg plaats van 230 ha onderwaterdrainage in de polders Portengen en Kortrijk. Voor dit project vragen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen (RVV) subsidie aan bij de provincie Utrecht voor het project ‘begeleiding klimaatslimme maatregelen en monitoring in de veenpolder Kortrijk en Portengen en uitdragen van kennis’.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten:

 1. op grond van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een begrotingssubsidie toe te kennen van € 225.000,=voor de subsidieaanvraag voor monitoring en kennisdeling;
 2. op grond van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht, de Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen een begrotingssubsidie toe te kennen van € 160.000,= voor de subsidieaanvraag voor het polderproces, planvorming en begeleiding van de uitvoering;
 3. de reserve Landelijk Gebied te benutten voor de dekking van deze begrotingssubsidie.

15 Beantwoording schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 RvO, gesteld door de statenleden M. Maasdam - Hoevers en A. Mourik - Geluk R. Dercksen, betreffende “elektrische bussen uit China” (d.d. 30-1-2020)

SAMENVATTING:

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het behoud van werkgelegenheid bij invulling van de zero emissie (ZE) – vervangingsopgave voor busmaterieel in de provincie Utrecht. Dit naar aanleiding van de aanschaf van 259 elektrische bussen uit China door Keolis in Oost Nederland. De ZE-vervangingsopgave wordt ingevuld door 35 Franse en 20 Nederlandse bussen, die momenteel in productie zijn. Qbuzz heeft deze bussen aangeschaft. De Provincie Utrecht heeft geen beleid ten aanzien het behoud van werkgelegenheid bij de aanschaf van bussen en ziet hier ook niet de noodzaak toe. Naar aanleiding van deze order door Keolis, heeft het Ministerie van Economische Zaken en werkgelegenheid aangekondigd deze zaak te onderzoeken. Dit wordt uiteraard met belangstelling gevolgd.

BESLUIT:

Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenleden M. Maasdam - Hoevers en A. Mourik - Geluk, betreffende de elektrische bussen uit China, vast te stellen en te verzenden.

27 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,

Voorzitter, Secretaris, mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen