Openbaar verslag vergadering GS Utrecht 29-10-2019

01A Openbaar verslag GS-vergadering d.d. 15 oktober 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Vergadering IPO Bestuur 31 oktober 2019

SAMENVATTING: Het IPO Bestuur vergadert op 31 oktober 2019. Er is een annotatie vanuit de provincie ter voorbereiding van dit IPO Bestuur opgesteld. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: In te stemmen met: 1. 2a. ‘Interbestuurlijk programma (IBP) (mondeling); 2. 2b. ‘Rondje actualiteiten’ (mondeling); 3. 2c. ‘Stikstofproblematiek’ (mondeling); 4. 2d. ‘Stand van zaken kopgroepen’ (mondeling), met inachtneming van de opmerking in het advies; 5. 3a. ‘Najaarsnota 2019’; 6. 3c. ‘Voorstel provinciale rol Vitaal en Kwetsbaar’; 7. 3d. ‘Kennis -en innovatieconvenant’; 8. 3e. ‘Vergaderschema 2020’; 9. 3f. ‘Voorstel Bestuurlijke Adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur’; 10. 3g. ‘Bestuursbesluit tot aansluiten IPO bij de Cao Provinciale Sector’; 11. 4a. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’ (ter informatie); 12. 4b. ‘Analyse Rijksbegroting met relevante zaken voor provincies’ (ter informatie); 13. 4c. ‘Beeld uit de GS-middag’ (ter informatie). Portefeuillehouder een standpunt in te laten nemen m.b.t.: 1. 3b. ‘Begrotingsvoorstellen nieuw beleid’;

06 Stand van zaken werkwijze uitvoering motie 145 – uitbreiding bedrijventerreinen in 7 gemeenten

SAMENVATTING: Met de bijgevoegde statenbrief informeert het college PS over de voortgang van het proces met betrekking tot de uitbreiding van zeven bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen konden vanwege de stikstofproblematiek niet in de 2e Partiële Herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) worden opgenomen. In de Statenbrief wordt melding gemaakt dat op 11 september 2019 bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de gemeenten Bunschoten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Renswoude, Rhenen en Woerden over een werkwijze waarmee de uitbreidingen alsnog aan het provinciaal ruimtelijk-/ omgevingsbeleid kunnen worden toegevoegd. In deze werkwijze stellen de gemeenten een ontwerpbestemmingsplan, inclusief passende beoordeling en plan-m.e.r. op die als onderbouwing wordt gebruikt voor opname in het provinciale beleid. Uit het bestuurlijk overleg blijkt dat er draagvlak is voor deze benadering. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief ‘Stand van zaken werkwijze uitvoering motie 145 – uitbreiding bedrijventerreinen in 7 gemeenten’ vast te stellen en aan PS toe te zenden.

07 Waterrapportage 2018 - 2019

SAMENVATTING: De provincie Utrecht heeft het regionaal waterbeleid vorm en plaats gegeven in het Bodem, Water- en Milieuplan 2016 – 2021. Het sectorale waterbeleid is verder uitgewerkt in de door de vier Utrechtse waterschappen vastgestelde waterbeheerplannen 2016 - 2021. Jaarlijks rapporteren provincie en waterschappen over de voortgang en uitvoering van het waterbeleid. De Waterrapportage 2018 – 2019 gaat over de realisatie van het waterbeleid in 2018 en kijkt vooruit naar ontwikkelingen in 2019 en verder. Uit de Waterrapportage 2018 – 2019 blijkt dat de voortgang en uitvoering van het waterbeleid door provincie en waterschappen conform de planning verloopt. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de Waterrapportage 2018 – 2019 vast te stellen; 2. de statenbrief vast te stellen en met de Waterrapportage 2018 – 2019 ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

08 Wijziging tekst Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht

SAMENVATTING: Op 18 juli 2019 is de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht van kracht geworden. Hiermee kan een ieder subsidie ontvangen voor de aankoop van gronden die nog omgevormd moeten worden naar natuur volgens het Natuurbeheerplan. Ook is het mogelijk om de ontpachting van gronden binnen het NatuurNetwerk Nederland vergoed te krijgen. Er is gebleken dat er een aantal onjuistheden/onduidelijkheden in de regelingtekst staan. Op 8 oktober 2019 heeft u besloten over de openstelling van de UVAN per 1 november 2019. Met dit B-stuk wordt de regelingtekst aangepast, zodat de juiste tekst kan worden gepubliceerd. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht, geregistreerd onder nr. 81FBE536, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad.

09 Beantwoording vier sets schriftelijke vragen betreffende stand van zaken van de stikstofaanpak.

SAMENVATTING: Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. In het stikstofdossier volgen de ontwikkelingen zich in hoog tempo op. Zo zijn er beleidsregels vastgesteld om intern en extern salderen mogelijk te maken, heeft er een inventarisatie van projecten die mogelijk in de knel komen plaatsgevonden en heeft een adviescommissie op verzoek van de Tweede Kamer een korte termijn advies opgesteld. Deze ontwikkelingen zijn reden voor D66, VVD, PVV en 50Plus om hierover schriftelijke vragen in te dienen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden De Widt & De Droog (D66), Van Gilse (VVD), Dercksen (PVV) en Hoek (50Plus) betreffende de stikstofaanpak vast te stellen en te verzenden.

11 Onderwerp GS-onderzoek 2020 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur (art. 217a Provinciewet)

SAMENVATTING: Jaarlijks laten GS een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet). De GS-onderzoeken zijn agenderende onderzoeken gericht op leren en het ontwikkelen van handelingsrepertoire. GS zijn helemaal vrij in de keuze voor het onderwerp voor 2020, maar kunnen gebruik maken van suggesties uit de ambtelijke organisatie. Voorgesteld wordt de suggestie ‘Risicomanagement’ als onderwerp voor het GS-onderzoek 2020 te kiezen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het onderwerp ‘Risicomanagement’ vast te stellen als onderwerp van het onderzoek in 2020 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur; 2. opdracht te geven dit onderwerp nader uit te werken in een plan van aanpak dat met de bestuurlijk opdrachtgever verder afgestemd wordt; 3. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

12 Prognose ruimtebehoefte bedrijventerreinen provincie Utrecht

SAMENVATTING: Het onderzoek Prognose Ruimtebehoefte Bedrijventerreinen geeft de feitelijke behoefte aan bedrijventerreinen weer, op basis van een prognosesystematiek. In het onderzoek komen bewust geen adviezen voor beleidskeuzes aan de orde. In de behandeling van het onderdeel werken in de commissiebijeenkomst Omgevingsvisie van 16 oktober zal naar verwachting aan de orde zijn (geweest) welke mogelijke beleidsopties op het gebied van bedrijventerreinen er bestaan, voortkomend uit het onderzoek. Deze beleidsopties kunnen worden afwogen in de aanstaande Omgevingsvisie. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de eindrapportage ‘Prognose ruimtebehoefte bedrijventerreinen provincie Utrecht’ voor kennisgeving aan te nemen; 2. de Statenbrief ‘Prognose ruimtebehoefte bedrijventerreinen provincie Utrecht’ vast te stellen en te verzenden (inclusief onderzoek Stec als bijlage).

13 Voortgangsrapportage taakstelling huisvesting vergunninghouders 2018 (tweede helft) – 2019 (eerste helft).

SAMENVATTING: Het Rijk legt aan gemeenten per half jaar een taakstelling op voor de huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfstatus, ook wel statushouders genoemd). Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op de voortgang van de realisatie van deze taakstelling. In 2015-2016 was de instroom van vluchtelingen hoog en hadden gemeenten moeite om de opgelegde huisvesting van vergunninghouders te realiseren. In die periode van veel aandacht voor dit onderwerp is door Gedeputeerde Staten toegezegd periodiek aan Provinciale Staten te rapporteren hierover door middel van een voortgangsrapportage. De informatie uit deze voortgangsrapportage komt ondertussen grotendeels overeen met de toezichtgegevens die sinds 2017 voor alle toezichtdomeinen via de IBT-kaart op de provinciale website worden gepubliceerd. De gemeenten zijn binnen de twee ijkmomenten (2018 tweede helft en 2019 eerste helft) als volgt beoordeeld: in de tweede helft van 2018 stonden van de 26 Utrechtse gemeenten 15 gemeenten op trede één (de laagste trede) van de IBT-interventieladder, 10 gemeenten op trede twee en 1 gemeente op trede drie. In de eerste helft van 2019 stonden van de 26 Utrechtse gemeenten 16 gemeenten op trede één van de interventieladder, 10 gemeenten op trede twee en 0 gemeenten op trede drie. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders 2018 (tweede helft) – 2019 (eerste helft) vast te stellen; 2. de Statenbrief vast te stellen en met de voortgangsrapportage ter informatie te zenden aan Provinciale Staten; 3. de aparte voortgangsrapportage voor IBT-huisvesting vergunninghouders met ingang van de huidige taakstellingsperiode te laten vervallen, en in het kader van de verantwoording te verwijzen naar de informatie op de IBT-kaart en de reguliere P&C-verantwoordingsinformatie over interbestuurlijk toezicht.

14 Aanstelling in dienst van de provincie Utrecht van de heer J.H.M. Luiks RA en zijn benoeming in de functie van provinciaal controller

SAMENVATTING: Sinds 1 maart 2019 is er een vacature ontstaan voor de functie van provinciaal controller. Deze vacature is tijdelijk vervuld door de heer J.H.M. Luiks via een detacheringsconstructie vanuit de provincie Overijssel. In de afgelopen periode is de vacature opengesteld. De heer J.H.M. Luiks heeft zijn belangstelling hiervoor kenbaar gemaakt. De selectiecommissie is van oordeel dat de heer J.H.M. Luiks de meest geschikte kandidaat is voor genoemde vacature. De algemeen directeur/provinciesecretaris heeft besloten de heer J.H.M. Luiks aan te stellen voor onbepaalde tijd en hem te benoemen in de functie van provinciaal controller. Voorgesteld wordt: 1. de heer J.H.M. Luiks voor onbepaalde tijd aan te stellen in algemene dienst van de provincie Utrecht; 2. de heer J.H.M. Luiks voor 5 jaar te benoemen in de functie van provinciaal controller. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de heer J.H.M. Luiks met ingang van 1 november 2019 voor onbepaalde tijd aan te stellen in algemene dienst van de provincie Utrecht; 2. de heer J.H.M. Luiks met ingang van 1 november 2019 tot 1 november 2024 te benoemen in de functie van provinciaal controller.

15 Samenwerkingsovereenkomst voor toegang tot VRI-gegevens voor de Politie eenheid Midden-Nederland

SAMENVATTING: Voor een periode van zes maanden, sluiten de Politie eenheid Midden-Nederland (verder te noemen de politie) en de Provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst af met als doelstelling: een snellere en efficiente ongevallenanalyse waardoor de doorstroming op de provinciale wegen verbetert omdat wegen na ongelukken sneller kunnen worden vrijgegeven. Omdat de politie zelf digitaal de verkeersgegevens uit de logbestanden van de provinciale Verkeers Regel Installatie(s) (VRI’s) kan inzien wordt hierdoor direct de werkdruk verlicht. Ook sluit het aan op het coalitieakkoord om meer gedigitaliseerd te werken. De politie is daarnaast in staat verkeersongevallenanalyses sneller af te ronden. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de samenwerkingsovereenkomst met de politie met nummer 81FAD1B4 vast te stellen en aan te gaan.

16 Eénmalige verlenging provinciale Handhavingsstrategie Omgevingsrecht 2016-2019 en provinciaal Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 tot eind 2021

SAMENVATTING: Eind 2019 loopt de geldingsduur af van twee provinciale beleidsdocumenten rond vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Normaal gesproken vindt een periodieke actualisatie plaats aan het begin van elke nieuwe collegeperiode. Omdat per 1-1-2021 de Omgevingswet in werking treedt, beide VTH-documenten nog niet gedateerd zijn en gemakkelijk nog één of twee jaar mee kunnen, besluiten Gedeputeerde Staten om te wachten op de komst van de Omgevingswet en beide huidige documenten tot eind 2021 te verlengen. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. de geldingsduur van het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019 en de Strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019 éénmalig te verlengen tot en met 31-12-2021; 2. de Statenbrief en het verlengingsbesluit vast te stellen en beide ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten (Commissie M&M d.d. 20-11-2019).

17 Vaststelling éénjarige ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2019’

SAMENVATTING: In buitengebieden in de provincie Utrecht wordt zo nu en dan illegaal achtergelaten drugsafval aangetroffen. Gedupeerden konden op basis van een provinciale regeling over 2018 een deel van de opruimkosten bij de provincie declareren. Eind 2019 loopt de geldingsduur van die provinciale vergoedingsregeling af. Zeer recent heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2019 t/m 2024 landsbreed een jaarlijkse bijdrage van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. De hoogte van de bijdrage per provincie is nog niet bekend. Gedeputeerde Staten willen dat gedupeerden ook hun in 2019 gemaakte opruimkosten tijdig kunnen declareren. Zonder nieuwe uitvoeringsverordening kunnen aanvragen niet in behandeling worden genomen. Gedeputeerde Staten besluiten daarom een éénjarige ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2019’ vast te stellen en uit te keren vergoedingen (en de hoogte ervan) afhankelijk te stellen van het beschikbaar komen van de rijksbijdrage over 2019. Medio 2020 stellen Gedeputeerde Staten voor de jaren 2020 t/m 2024 een meerjarige uitvoeringsverordening op. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. een éénjarige ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2019’ vast te stellen en die zodra mogelijk in het Provinciaal Blad te plaatsen; 2. aan de nieuwe uitvoeringsverordening geen eigen provinciale middelen te koppelen; 3. medio 2020 voor de jaren 2020 t/m 2024 alsnog een meerjarige uitvoeringsverordening op te stellen; 4. de ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2019’ en de bijbehorende Statenbrief vast te stellen en beide ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten (Commissie M&M d.d. 20-11-2019).

18 Beslissing op bezwaar inzake het niet nemen van een besluit op een aanvraag van opname in de wegenlegger van het laatste gedeelte Kloosterlaantje

SAMENVATTING: Aanwonenden van het Kloosterlaantje in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse Heuvelrug, hebben Gedeputeerde Staten een verzoek gedaan een toezegging te doen om het openbaar weggedeelte met de naam Kloosterlaantje in de eerstvolgende aanpassing van de wegenlegger van die gemeente op te nemen. Gedeputeerde Staten hebben besloten een procedure op te starten om het resterende weggedeelte van het Kloosterlaantje in de wegenlegger op te nemen. De wegenlegger bevat alle wegen die openbaar zijn. Hieruit vloeit ook de onderhoudsplicht voort voor de wegbeherende instantie. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen en het bezwaar gegrond te verklaren; 2. voor een motivering van de beslissing op het bezwaar, met toepassing van artikel 3:49 van de Awb, te verwijzen naar dit advies van de commissie; 3. de wegenlegger te wijzigen in de door bezwaarmaker voorgestelde zin; 4. een ontwerp wijzigings-legger vast te stellen conform bijgevoegd concept en die met toepassing van afdeling 3.4 Awb ter inzage te leggen; 5. de brieven aan de aanwonenden en hun gemachtigde te versturen conform bijgevoegde concepten.

19 Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 47 RvO, gesteld door mevrouw J. d’Hondt van de PvdA-fractie betreffende Verkeerssituatie Wakkerendijk Eemnes d.d. 10-10-2019

SAMENVATTING: De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie op het kruispunt van de Wakkerendijk (N221) met de (noordelijke) toe- en afrit van de A1 in de gemeente Eemnes. Aanleiding voor de vragen is een tweetal ongevallen die onlangs op dit kruispunt hebben plaatsgevonden. Gevraagd wordt naar eerdere aanpassingen die zijn gedaan om de verkeerssituatie op dit kruispunt te verbeteren, de ontwikkeling van het aantal ongevallen en of het college van GS bereid is in kaart te brengen of aanvullende maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van J. d”Hondt van de PvdA betreffende de Verkeerssituatie Wakkerendijk Eemnes vast te stellen en te verzenden.

19A Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de heer V. Janssen van de VVD betreffende vrijval reserves mobiliteitsprogramma (d.d. 16-10-2019)

SAMENVATTING: Op 16 oktober 2019 zijn door de heer Janssen van de VVD schriftelijke vragen gesteld betreffende de onderbouwing van de vrijval reserves mobiliteitsprogramma. BESLUIT: Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Janssen van de VVD betreffende vrijval van reserves mobiliteitsprogramma vast te stellen en te verzenden.

28 Rondvraag

Het verslag wordt vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019, Voorzitter, Secretaris,