Groen Groeit Mee in het Kromme Rijn Linie Landschap

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht en Zeist starten in het Kromme Rijn Linie Landschap een gebiedsgerichte samenwerking. Daartoe ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst op 20 december 2023. Het Kromme Rijn Linie Landschap is één van de vier Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden waarin de partners de ambities van Groen Groeit Mee in de praktijk gaan toepassen. Zodat de inwoners van de regio Utrecht ook in de toekomst kunnen genieten van een groene en gezonde leefomgeving.

Mirjam Sterk gedeputeerde provincie Utrecht, Wouter van den Berg wethouder gemeente Houten, Els Otterman Hoogheemraad HDSR, Linda Voortman wethouder gemeente Utrecht, Hilde de Groot wethouder gemeente Bunnik en Wouter Catsburg wethouder gemeente Zeist
Mirjam Sterk gedeputeerde provincie Utrecht, Wouter van den Berg wethouder gemeente Houten, Els Otterman Hoogheemraad HDSR, Linda Voortman wethouder gemeente Utrecht, Hilde de Groot wethouder gemeente Bunnik en Wouter Catsburg wethouder gemeente Zeist. Burgemeester Marijke van Beukering-Huijbregts gemeente Nieuwegein ontbreekt op de foto.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Groen Groeit Mee van de provincie Utrecht is blij met deze samenwerking. "In het Kromme Rijn Linie Landschap is de groei van groen hard nodig. Ik zie veel potentie: het gebied kent een rijke variatie aan mooie natuur en landbouw, wordt doorkruist door twee UNESCO Werelderfgoederen, de Hollandse Waterlinies en de Neder-Germaanse Limes, en het herbergt diverse landgoederen, historisch landschap en natuurlijk de Kromme Rijn zelf. Het versterken en beter verbinden van deze parels voor wandelaars en fietsers zorgt voor een leefbare, groene regio, ook bij groei van het aantal inwoners in de provincie Utrecht."

Kromme Rijn Linie Landschap: uniek landschap

Het Kromme Rijn Linie Landschap is een ongeveer 4.000 hectare groot gebied dat ligt aan de zuidoost kant van de stad Utrecht: ingeklemd tussen Utrecht, Nieuwegein, Houten, Driebergen en Zeist waarin ook Bunnik en Odijk liggen. Een landschap met groengebieden zoals Amelisweerd-Rhijnauwen, Fort Vechten, Nieuw Wulven, de Laagravense plassen en Landgoederen Blikkenburg en Wulperhorst op de flanken van de Heuvelrug. En met landschappelijke dragers als de Kromme Rijn, de UNESCO Werelderfgoederen Hollandse Waterlinies en de Limes die prominent in het gebied liggen.

Groei aantal inwoners zet gebied onder druk

Door de groei van het aantal inwoners in de regio ontstaat er extra druk op het Kromme Rijn Linie Landschap. Terwijl het gebied al veel wordt gebruikt om te wandelen, fietsen en tot rust te komen. Bezoekers weten delen van het gebied goed te vinden. Maar het is ook een versnipperd gebied door de barrières van (snel)wegen en een spoorlijn. Dat zorgt ervoor dat mens en dier zich niet zo makkelijk door het gehele gebied kunnen verplaatsen. Met als gevolg dat het op sommige plekken heel druk is terwijl andere delen van het gebied nauwelijks recreatief worden benut.

Ontwikkelperspectief en uitvoeringsagenda

De gebiedsgerichte samenwerking in het Kromme Rijn Linie Landschap moet eind 2024 leiden tot een ontwikkelperspectief met een uitvoeringsagenda voor de komende tien jaar. In het ontwikkelperspectief beschrijven de gebiedspartners, samen met de gebruikers van het Kromme Rijn Linie Landschap, welke mogelijkheden zij zien voor de ontwikkeling van het gebied. Denk aan het aanleggen van nieuwe bos, wandel- en fietsbruggen en extra landschapselementen zoals heggen en poelen. We leggen daarin nadrukkelijk de verbinding met andere opgaven zoals klimaatadaptatie en verduurzaming van de landbouw. Daarmee sluit het ontwikkelperspectief aan bij het Utrechtse Programma voor het Landelijk Gebied.

Ook kijken de gebiedspartners vooruit naar de uitvoering in de komende jaren en hoe ze daarin blijven samenwerken. Het realiseren van een aantal kansrijke projecten op korte termijn is onderdeel van de afspraken. Denk aan extra wandelmogelijkheden en het aantrekkelijker en biodiverser maken van het landschap, door realisatie van otterverbindingen en natuurvriendelijke oevers.

Groen Groeit Mee

Provincie Utrecht, U10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan het programma Groen Groeit Mee. De regio Utrecht groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenwichtig en volwaardig meenemen. De andere voorbeeldengebieden waarin de Groen Groeit Mee partners ervaring op doen zijn het Hollandse IJsselgebied, de Zuidelijke Eemvallei en De Roode Haan bij Veenendaal.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37