Nieuw provinciaal beleid krijgt vorm in begrotingswijziging

Aan de slag voor Utrecht! Met de begrotingswijziging 2024 kan het college van start met de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord. Succesvolle projecten gaan door en nieuw beleid wordt ontwikkeld. De begrotingswijziging bedraagt ruim 20 miljoen euro in 2024.

Geld en munten

De totale begroting van 2024 is eerder dit jaar vastgesteld, met inkomsten en uitgaven voor in totaal 574 miljoen euro. Tijdens het opstellen van de begroting voor 2024 was het vorige college demissionair en de coalitievorming nog gaande. Deze begrotingswijziging is een voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om te starten met plannen en ambities uit het huidige coalitieakkoord dat afgelopen zomer is gesloten.Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 13 december wordt de wijziging besproken.

Aanvulling op begroting

De begrotingswijziging geeft accenten aan het beleid van het nieuwe provinciebestuur. Voor 2024 is ruim 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de eigen middelen van de provincie Utrecht. Ook in de jaren tot 2027 zijn tientallen miljoenen euro’s extra te investeren voor een groene, gezonde en ondernemende provincie Utrecht. Voor veel vraagstukken heeft de provincie Utrecht een stevigere en grotere rol gekregen. Denk aan de ruimtelijke ordening, de ontwikkelingen in het landelijk gebied, de energietransitie en het versnellen van de woningbouw. Gedeputeerde Financiën Has Bakker zegt: “Ons beleid richt zich voor een deel op veranderingen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat we naast de taken die we als provincie gewoon horen te doen ook rekening houden met toekomstige generaties. Deze wijziging op de begroting helpt daarbij: Wat kan er nu al wel, wat is er mogelijk? Dat maken we concreet.”

Impulsen en investeringen

Enkele voorbeelden uit de begrotingswijziging: voor het openbaar vervoer is in 2024 een extra bedrag van tien miljoen euro beschikbaar gesteld. Met een extra bijdrage van vier miljoen euro per jaar blijft de provincie Utrecht zich onverminderd inzetten voor de energietransitie, zowel voor de ontwikkeling van duurzame energie als voor plannen voor energiebesparing. De toekomst van het landelijk gebied krijgt aandacht en een impuls van ruim een miljoen euro. Voor agrariërs komt er bijvoorbeeld één informatieloket dat hen gaat helpen met hun bedrijfsvoering. Met een nieuw bomenplan voor honderdduizenden bomen blijft de provincie nieuw bos aanplanten.Bedrijvigheid is essentieel voor onze regionale economie alleen zijn veel bedrijventerreinen verouderd. Het college investeert in groene en goed bereikbare bedrijventerreinen. Zo dragen deze bij aan het opwekken van energie, het vergroten van de biodiversiteit en ze worden klimaatbestendig gebouwd. Om monumenten te restaureren en verduurzamen is voor het fonds Erfgoedparels twee miljoen euro extra beschikbaar.

Gesprek met de samenleving

Naast de begrotingswijziging ligt ook de Strategische College Agenda voor aan Provinciale Staten. Het college zal tijdens de coalitieperiode regelmatig met Provinciale Staten afstemmen over de uitvoering van het coalitieakkoord. Daarnaast wil de provincie in gesprek zijn met de Utrechtse samenleving bij het uitvoeren van de plannen en ambities. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn nodig om uitdagende vraagstukken op te lossen en transities door te maken.Daarom is het van belang dat het provinciebestuur blijft luisteren om het beleid vorm te geven. Een eerste gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 3 november jl. hebben zo’n 50 maatschappelijke organisaties hun ideeën over het coalitieakkoord met het provinciebestuur gedeeld en zijn andere maatschappelijke uitdagingen besproken. In 2024 zullen Gedeputeerde Staten met enkele ‘in gesprek met’-momenten de provincie ingaan.

Tweede Kamerverkiezingen

Het provinciebestuur moet veel en wil veel. Tegelijkertijd zijn er factoren die meespelen bij het realiseren van ambities. De congestie op het energienet, de krapte op de arbeidsmarkt en de oplopende kosten door inflatie. Daarnaast vinden binnenkort de Tweede Kamerverkiezingen plaats en volgt de kabinetsformatie. Gedeputeerde Bakker: “Om onze provinciale taken en ambities voor de toekomst goed uit te kunnen voeren is er op veel thema’s snel duidelijkheid uit Den Haag nodig én voldoende financiële middelen.”

Voor persinformatie:
jiri.glaap@provincie-utrecht.nl06 39 63 21 97