Provincie Utrecht zet zich in voor grote nationale opgaven

In het Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht zijn nationale en provinciale opgaven én oplossingen in kaart gebracht. Door verschillende functies te combineren en focus aan te brengen is het mogelijk woningbouw, duurzame energie en het landelijk gebied in verbinding met elkaar te ontwikkelen. Het is dan wel noodzakelijk dat provincie en het Rijk zorgen voor voldoende water en groen, het stikstofprobleem oplossen en het stroomnetwerk en het openbaar vervoer uitbreiden. De provincie Utrecht heeft nu het Ruimtelijk Voorstel aangeboden aan het Rijk.

Versnelling woningbouw

Gedeputeerde Huib van Essen: “Als provincie hebben we in het ruimtelijke puzzelproces een voortrekkersrol vervuld, en daar ben ik trots op. We delen graag onze kennis en kunde om Utrecht én Nederland vooruit te helpen.”

Landschappen versterken en ruimte maken

Voor nieuwe woningen en bedrijfslocaties is ruimte nodig. In het landelijk gebied vragen natuur, recreatie, klimaatadaptatie en duurzame energie meer ruimte. Tegelijk willen we landschappen versterken en ruimte maken voor duurzame landbouw. We willen onze provincie mooi houden, iedereen hier prettig laten wonen, werken en leven en de opgaven samen aanpakken. Daarom hebben we keuzes gemaakt. Zo willen wij woningen, werklocaties en voorzieningen vooral binnen steden en dorpen en rondom OV-knooppunten ontwikkelen. Voor de bereikbaarheid leggen we de nadruk op openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit. Met aandacht voor een groene en gezonde leefomgeving.

Focus aanbrengen

Deze ambitie lukt alleen als we focus aanbrengen en functies combineren. Bijvoorbeeld rond OV-knooppunten die ook toegang geven tot recreatiegebieden, zoals in de Spoorzone Amersfoort en bij de Heuvelrug. Of door defensieterreinen op de Heuvelrug duurzaam te herontwikkelen. Maar ook nieuwbouwlocaties zoals Groot Merwede in Utrecht en tussen Eem en Spoor in Amersfoort geven ruimte om tegelijkertijd klimaatadaptatie, groen, landschap en OV-bereikbaarheid een stimulans te geven. Het Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht is op 14 december 2023 aangeboden aan het Rijk als input voor een nieuwe Nota Ruimte. De Omgevingsvisie provincie Utrecht vormde de basis voor het voorstel. In de loop van 2024 maken Rijk en provincie Utrecht in een ruimtelijk arrangement verdere afspraken over wat nodig is om de opgaven aan te pakken.  

Voor persinformatie:

lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62