Provincie verheugd met miljoenen vanuit het Rijk

Het Rijk stelt 1,28 miljard euro beschikbaar voor de twaalf provincies om te werken aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied. De Tweede Kamer is hier vandaag mee akkoord gegaan door in te stemmen met een wijziging in de LNV-begroting. De provincie Utrecht heeft zicht op 284 miljoen euro om de toekomst van het Utrechts landelijk gebied verder vorm te geven.

Natuurlijke slootkant bij biologische boerderij De Beekhoeve

De provincies staan voor een flinke opgave; de natuur moet worden hersteld, de stikstofuitstoot moet omlaag en de water- en bodemkwaliteit moet verbeterd worden. Deze transitie van het landelijk gebied is niet mogelijk zonder middelen vanuit het Rijk. Mirjam Sterk, gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied is dan ook blij dat het geld beschikbaar wordt gesteld: “We zijn natuurlijk al een hele tijd bezig en we doen wat we kunnen, maar de middelen die nu zijn toegezegd, zijn cruciaal om door te kunnen. We hopen nu snel, samen met onze gebiedspartners, verder te werken aan het herstel van de natuur, een duurzame landbouw en een goede toekomst voor onze boeren. De energie die in bepaalde gebieden gewoon zit, waar boeren echt vooruit willen, kunnen we zo erin houden. En dan ook echt resultaten gaan boeken.”

Maatregelen voor landbouw en natuur

De provincie heeft al een heel aantal maatregelen waar nu verder aan kan worden gewerkt. Een paar voorbeelden zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het klimaatbestendig maken van het Utrechtse watersysteem en het aanleggen van waterinfiltratiesystemen. Ook worden agrariërs ondersteund bij het maken van duurzame keuzes voor hun bedrijf, onder andere met de Monitor Duurzame Landbouw, hulp bij het opstellen van duurzame bedrijfsplannen en de toepassing van voer- en managementmaatregelen.

Zorgen voor de toekomst

Hoewel de provincie nu met een aantal maatregelen aan de slag kan, zijn er nog wel zorgen voor de toekomst. Mirjam Sterk: “Waar we nog altijd flink mee in onze maag zitten, is de situatie voor de PAS-melders. Voor hen is er nog steeds onvoldoende duidelijkheid. Ook het ontbreken van een Landbouwvisie, en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor agrariërs, baart ons zorgen. Zonder Landbouwvisie hebben de boeren geen toekomstperspectief, terwijl dat zo verschrikkelijk hard nodig is. En als we de natuur voor de lange termijn op orde willen brengen én houden, zal het Rijk daar echt in moeten investeren.”

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verdeling van het geld over de 12 provincies. Die krijgen nu de gelegenheid om een aangepast maatregelpakketten in te dienen. Daarop vindt een definitieve toetsing plaats. Daardoor zijn vandaag  toegezegde bedragen nog niet definitief.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37