Gebiedsgerichte Aanpak

Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om een Provinciaal Gebiedsprogramma op te stellen. Hierin stellen de provincies per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodem vast. Deze programma’s moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Bij elkaar tellen die doelen op tot het landelijke doel van 50 procent minder totale stikstofemissie in 2030 en het halen van de instandhoudingsdoelen.

Gebiedsgerichte Aanpak

De provincie Utrecht hanteert voor de Gebiedsgerichte Aanpak de volgende principes: we doen het samen, het gebied staat centraal en we organiseren een grote betrokkenheid en inbreng van de direct betrokkenen.

Gebieden

In onze provincie zijn negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. We hebben de provincie daarom opgedeeld in negen werkgebieden op basis van onder andere de daar spelende problematiek, natuurlijke grenzen en lopende gebiedsprocessen.

Voor de Nieuwkoopse Plassen, De Haeck en Binnenveld & Oostelijke Vechtplassen zijn respectievelijk de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland voortouwnemer.  De provincie Utrecht is voortouwnemer voor de overige zes gebieden, die hieronder worden beschreven. In deze gebieden werken we samen met onze gebiedspartners de Gebiedsgerichte Aanpak uit. Binnen de gebieden kennen de provincie en de gebiedspartners elkaar over het algemeen goed, en de gebiedspartners elkaar. Waar nodig, faciliteren we kruisbestuiving tussen de gebiedspartners.

Contact over deze gebieden

Wilt u contact met ons over een van de volgende gebieden? Stuur dan een mail naar landelijkgebied@provincie-utrecht.nl.

Gebiedsagenda’s en Gebiedsprogramma

De Gebiedsagenda’s zijn de gebied specifieke uitwerking van de integrale stikstofdoelstellingen en maatregelen. Deze Gebiedsagenda’s vormen de input voor het Utrechts Gebiedsprogramma voor het landelijke gebied. In de Gebiedsagenda’s staan onder meer de volgende zaken:

 • Met hoeveel procent moet de stikstofuitstoot in het gebied omlaag?
 • Wat is het effect van de aangekondigde maatregelen van het Rijk op het gebied?
 • Welke aanvullende maatregelen zijn er mogelijk?
 • Welke andere opgaven – naast stikstof – worden er in het gebied aangepakt? 
 • Welke afspraken zijn er met gebiedspartners gemaakt?

Wilt u meepraten over de Gebiedsagenda in uw gebied? Mail dan naar landelijkgebied@provincie-utrecht.nl.

Het Gebiedsprogramma is het plan van de provincie Utrecht om de integrale doelstelling uit de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied te realiseren. De provincie wil in het Gebiedsprogramma ook de nog komende aanvullende opgaven voor water en klimaat van het Rijk regionaal uitwerken, mits deze in het najaar van 2022 beschikbaar zijn. Het Gebiedsprogramma moet op 1 juli 2023 klaar zijn.

Rolverdeling tussen het Rijk, provincie en gemeenten

Het Rijk

Het Rijk is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en moet ervoor zorgen dat we als land voldoen aan de Europese verplichtingen. Daarmee is het Rijk verantwoordelijk voor structurele vermindering van de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland. Het Rijk heeft bepaald dat in 2025 de stikstofuitstoot en -neerslag zo laag moeten zijn, dat in ten minste 40 procent van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden geen sprake meer is van overschrijding van de kritische depositie waarde (KDW). Voor 2035 ligt die grens op 74 procent (maar die is naar 2030 gehaald). Het Rijk neemt hiervoor bronmaatregelen gericht op de landbouw, industrie, bouw en mobiliteit. De Natuurmaatregelen zijn door het Rijk geïnitieerd ten behoeve van natuurbehoud en -herstel, gericht op de realisatie van de instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden (Programma Natuur).

De provincie

De provincie is verantwoordelijk voor natuurherstel en structurele vermindering van de stikstofuitstoot en -neerslag in de provincie. Het Rijk heeft daarom aan alle provincies gevraagd om een provinciaal gebiedsplan op te stellen. Hierin stellen de provincies per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water en klimaat vast. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Dit heet de Gebiedsgerichte Aanpak. De provincies voeren Europese natuurdoelen uit in samenspraak met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bijvoorbeeld herstelmaatregelen. Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het afgeven van vergunningen vanuit de Wet Natuurbescherming, en geeft vanuit die rol vergunningen af. Tot slot voeren we zelf maatschappelijke projecten uit waarbij we te maken hebben met stikstofuitstoot. Hierbij staat de balans tussen een gezonde natuur, een economisch rendabele en duurzame landbouw en een leefbaar landelijk gebied centraal.

De gemeenten

De gemeenten stellen het ruimtelijk beleid op en bepalen daarmee wat er op een specifieke plek wel of niet mag. Gemeenten zijn bevoegd gezag voor het afgeven van vergunningen voor (bouw-)projecten en evenementen vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Planning

Met de publicatie van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en de stikstofreductiedoelen, verzoekt het Rijk aan de provincies om in juli 2023 de Provinciale Gebiedsprogramma’s aan te leveren. Dit vraagt om een duidelijke planning. De provincie Utrecht hanteert de volgende deadlines:

 • Juni 2022. Publicatie startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en stikstofreductiedoelen.
 • 4 november 2022. Verwacht: kamerbrief Hoofdlijnen NPLG en de landbouwperspectiefbrief.
 • November 2022. Verwacht: nieuwe doelen voor natuur, water en klimaat en de kamerbrieven derogatie, vergunningverlening en normering landbouw en eventueel aanvullende kamerbrieven.
 • November 2022. Natuurdoelanalyses afgerond.
 • Maart 2023. Gebiedsagenda’s voor de deelgebieden gereed.
 • April 2023. Concept Gebiedsplan voor de provincie afgerond.
 • Juli 2023. Gebiedsplan Utrecht en Provinciaal Gebiedsprogramma afgerond.
 • Najaar 2023. Landelijke doorrekening.

Contact

Wilt u contact met ons over de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied en/of de stikstofreductiedoelen?

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws